The managerial issues of the economic sovereignty of the state /based of the materials of the RA/

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Ս.Ա. Ասատրյանցի կարծիքը
Ս.Ա. Ասատրյանց (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա. Դավոյանի կարծիքը
Ս.Ա. Դավոյան (1.08 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.47 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գևորգյան (1.05 MB)