Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Questions
 1. Ֆինանսական քաղաքականությունը և դրսևորման մեխանիզմները
 2. Ֆինանսական համակարգը, ոլորտները և օղակները
 3. ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսների էությունը և կազմակերպման առանձնահատկությունները
 4. Ակտիվների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշները
 5. ԱՊՀ կազմակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքների ձևավորումն ու բաշխումը
 6. Շահութաբերության գնահատման ցուցանիշների համակարգը (բանկերում և ԱՊՀ կազմակերպություններում)
 7. Ֆինանսական կայունության էությունը և գնահատման ցուցանիշները
 8. Շրջանառու կապիտալի կառավարման էությունն ու խնդիրները
 9. Կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրները
 10. Ֆինանսական լևերիջ
 11. Գործարար ակտիվության էությունը և գնահատման ցուցանիշները
 12. ԱՊՀ կազմակերպությունների տնտեսական կայուն աճի էությունը և ապահովման ուղիները
 13. Իրացվելիության գնահատման ցուցանիշները
 14. Հարկաբյուջետային համակարգի օրենսդրաիրավական հիմնահարցերը ՀՀ-ում
 15. Դրամաշրջանառությունը և դրամական համակարգը
 16. Հարկերի էությունը և նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում
 17. Ինֆլյացիայի էությունը և ազդող գործոնները
 18. Մաքսատուրքեր, մաքսավճարներ և այլ վճարներ
 19. Դրամաշրջանառության օրենքը: Դրամական զանգված և դրամի շրջանառության արագությունը
 20. Կառավարչական հաշվառման դերն ու նշանակությունը ագրարային ոլորտում
 21. Արժութային համակարգը և արժութային հարաբերություններ
 22. Հաշվարկավճարային համակարգի ճգնաժամի պայմաններում բարտերային, ֆորվարդային, ֆյուչերսային և լիզինգային գործարքների դերը
 23. Գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները
 24. Վարկառուի վարկունակության գնահատման մեթոդները
 25. Բանկային գործունեություն։ Բանկերի կողմից իրականացվող ֆինանսական գործառնությունները
 26. Բանկերի ֆինանսական գործառնությունները
 27. Բանկերի համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները
 28. Կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակներն ու գործառույթները
 29. Բանկերի ակտիվային գործառնությունները
 30. Հասկացություն ընտրանքային դիտարկման մասին։ Ընտրանքի եղանակները (բուն-պատահական, տիպական, սերիական և այլն)
 31. Հաշվառման փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը գյուղատնտեսական կազմակերպություններում
 32. Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները գյուղատնտեսական կազմակերպություններում
 33. Բանկային համակարգի կարգավորման և վերահսկողության Բազելյան հիմնարար սկզբունքները
 34. Ֆինանսական հաշվառման կարգավորման հիմքերը
 35. Վարկային հարաբերությունների սուբյեկտները և վարկերի տեսակները
 36. Աուդիտորական եզրակացության տեսակները
 37. Գյուղատնտեսական կազմակերպություններում սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման կազմակերպումը
 38. ԿԲ-ի դրամավարկային քաղաքականության էությունը և հիմնական ձևերը
 39. Աշխատակիցներին հատուցումների տեսակները և դրանց հաշվառման առանձնահատկությունները ագրարային ոլորտում
 40. Բուսաբուծական ճյուղում ծախսումների հաշվառումը և փաստաթղթավորումը
 41. Անասնաբուծական ճյուղում ծախսումների հաշվառումը և փաստաթղթավորումը
 42. Վարիացիայի ցուցանիշները և դրանց էությունը: Դիսպեսիայի տեսակները և դրա գումարման կանոնը
 43. Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները և դրանց միջև փոխադարձ կապը
 44. Բացարձակ, հարաբերական և միջին մեծություններ, դրանց էությունը, տեսակները և հաշվարկման կարգը
 45. Աուդիտի առանձնահատկությունները ագրարային ոլորտում
 46. Կապերի ուսումնասիրման վիճակագրական մեթոդները։ Գծային զույգային կոռելյացիայի և դետերմինացիայի գործակիցները
 47. Բանկերի եկամուտների և ծախսերի կազմն ու դրանց էությունը
 48. Աուդիտորական ռիսկը, դրա բնորոշ տարրերն ու փոխադարձ կապը
 49. Դինամիկայի շարքերի վերլուծության եղանակները
 50. Հասկացություն ինդեքսների մասին, անհատական, ընդհանուր ինդեքսները և դրանց էությունը
 51. Բնակչության վիճակագրություն: Բնակչության թվի, կազմի և բնական ու մեխանիկական շարժի ցուցանիշները
 52. Ներքին վերահսկողության և արտաքին աուդիտի համետամատական բնութագիրը
 53. Արտաքին աուդիտի նպատակը, խնդիրները, իրավունքները և պարտականությունները
 54. Դինամիկայի շարքեր հասկացությունը, դրա տեսակները և կառուցման սկզբունքները
 55. Աուդիտորական միջազգային ստանդարտները և դրանց դերը աուդիտորական աշխատանքներում
 56. Փորձագետների ներգրավումը աուդիտորի աշխատանքներում
 57. Աուդիտի իրականացման փուլերը
 58. Բանկերի եկամուտների և ծախսերի կազմն ու դրանց էությունը
 59. Աուդիտորական և ներքին վերահսկողության ստուգումների ձևերն ու մեթոդները
 60. Բանկերի պասիվային գործառնությունները