Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր)

Questions
 1. ՀՀ հողային ֆոնդի դասակարգումը ըստ նպատակային նշանակության:
 2. ՀՀ հողային ֆոնդի քանակական և որակական վերլուծությունը:
 3. Հողերի որակական գնահատումը-բոնիտիրովկա, նրա նշանակությունը, խնդիրները և բովանդակությունը:
 4. ՀՀ հողային օրենսգիրքը, հողաշինարարության սահմանումը և հողաշինարարական գիտության կառուցվածքը
 5. Հողաշինարարական նախագծերի իրականացման հաջորդականությունը և հողօգտագործման պարամետրերի սահմանումը
 6. Հողօգտագործման պարզաբանագրի բովանդակությունը և հողային հաշվեկշռի կազմումն ըստ սեփականության ձևերի:
 7. Ցանքաշրջանառության կազմակերպումը հողաշինարարական նախագծերում: դաշտապաշտպան անտառաշերտեր:
 8. Հանրապետության հողային ռեսուրսների օգտագործման գլխավոր սխեման
 9. Հողօգտագործման թերությունները և դրանց վերացման ուղիները հողերի սեփականաշնորհման պայմաններում:
 10. Ջրման տեխնիկայի նախագծումը և նրա լծորդումը արդյունավետ հողօգտագործման կազմակերպման հետ:
 11. Հանրապետության բնական կերհանդակային ֆոնդը և նրանց արդյունավետ օգտագործման ուղիները:
 12. Հողերի համախմբման հիմնախնդիրները Հայաստանում:
 13. Հողաշինարարական նախագծերի տեսակները և նրանց կազմման հաջորդականությունը:
 14. Խախտված հողերի վերականգնում(ռեկուլտիվացիա) և նրա իրականացման հաջորդականությունը:
 15. Համախմբվածության գործակիցը, միջին կշռային հեռավոևության որոշումը, որպես արդյունավետ հողօգտագործման կազմակերպման պայման
 16. Միջտնտեսային հողաշինարարության էությունը կապված ջրամբարների շինարարությայն հետ:
 17. Հողային աշխատանքների ծավալների հաշվարկը պրոֆիլների եղանակով:
 18. Ոռոգվող հողերի հարթագծումը թեք հարթության տակ:
 19. Գյուղատնտեսական հողատեսքերը և հողօգտագործման կազմակերպման բովանդակությունը:
 20. Ոռոգման համակարգեր և դրանց կառուցվածքը:Ոռոգման ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի սահմանումը և հիդրավլիկական հաշվարկը:
 21. Հողաշինարարական նախագծի տեղափոխումը բնության մեջ:
 22. Հողակադաստրային տեղեկատվության կիրառումը ներհամայնքային հողաշինարարության նախագծման և և հողերի խոշորացման բնագավառներում:
 23. Հակասելավային միջոցառումները և նրանց նշանակությունը հողերի արդյունավետ օգտագործման համար:
 24. Ներհամայնքային հողերի գնահատումը նշանակությունը բովանդակությունը և փաստաթղթերը:
 25. Հասկացողություն հողերի գնահատման մասին, բոնիտիրովկայի և տնտեսական գնահատման տարբերությունը:
 26. Հողերի տնտեսական գնհատման մեթոդները, սկզբունքները և բովանդակությունը
 27. Մարզերի հողերի գնահատման նշանակությունը, բովանդակությունը և փաստաթղթերը:
 28. Հողակադաստրային աշխատանքների գեոդեզիական ապահովում:
 29. Փակ և բաց բազմանկյան գագաթների կոորդինատների հաշվարկումը:
 30. Ուղղաձիգ հանույթ, նիվելիրային դասեր և ընթացքներ:
 31. Գծային կառուցվածքների հետախուզումը, պիկետաժ, կորերի նշահարումը:
 32. Հողերի կադաստրային գնահատման համար ելակետային նյութերի հավաքումն և մշակումը:
 33. Տախեոմետրական հանույթ, կազմակերպում և իրականացում:
 34. Հողերի գնահատումն ըստ տեղաբաշխվածության:
 35. Ռելիեֆի պատկերման եղանակները, հորիզոնականներով լուծվող խնդիրներ:
 36. Տարբեր հողատեսքերի գնահատման սկզբունքները:
 37. Տրանգուլյացիա և պոլիգոնոմետրիա, նրանց էությունը:
 38. Կադաստրի ձևերը և սկզբունքները:
 39. Կադաստրային շրջանի բնութագրող հիմնական ցուցանիշները:
 40. Հավասարաճիշտ և անհավասարաճիշտ չափումներ, չափման արդյունքներով ամենահուսալի արժեքի ճշտության որոշման բանաձևեր:
 41. Հողային կադաստրի բաղկացուցիչ մասերը և նրանց բնութագիրը:
 42. Գեոդեզիական լրացուցիչ կետեր, նրանց որոշման անհրաժեշտությունը, ուղիղ և հակադարձ հատումներ:
 43. Բազմամայա տնկարկների տարածքի հողաշինարարական կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
 44. Հողերի արժեքային գնահատումը, հողի գինը և նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում:
 45. Կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացումը:
 46. Հողերի հարթագծումը հորիզոնական հարթության տակ:
 47. Հողի շուկան և շուկայական շրջանառությունը
 48. Հողերի կադաստրային գնահատման տվյալների օգտագործումը հողի հարկի վարձավճարի, նորմատիվային արժեքի որոշման գործում:
 49. Էլեկտրոնային տախեոմետրերի աշխատանքի սկզբունքները:
 50. Հողային ռենտայի ձևավորման հիմնական դրույթները
 51. Հողային կադաստրի վարման փորձը արտասահմանում:
 52. Կատարավոր դարավանդներ, նրանց հաշվարկը և նախագծումը
 53. Հողերի որակական հաշվառում:Հողագիտական , երկրաբուսաբանական հետազոտությունների նյութերի օգտագործումը հողերի որակական հաշվառման ժամանակ:
 54. Գծերի կողմնորոշումը, միջօրեականների մերձեցման անկյուն, ազիմուտային, դիրեկցիոն, ռումբային անկյունները և նրանց կապը:
 55. Տարածքի ապահովվածությունը բնական խոնավությամբ: Չոր և երաշտ ժամանակաշրջանների որոշումը::
 56. Աստիճանավոր դարավանդները և նրանց հաշվարկը:
 57. Հանույթի տեսակները և եղանակները:
 58. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմը:
 59. Հողերի դասակարգման և խմբավորման սկզբունքները:
 60. Գեոդեզիայում ընդունված կոորդինատային համակարգ:
 61. Հողատարածքների գերխոնավացման և ճահճացման դեմ պայքարի միջոցառումները:
 62. Աստիճանավոր դարավանդների կոնստրուկտիվ տարրերը: խաղողի վազերի և պտղատու ծառերի տեղաբաշխումը դարավանդի հարթակում:
 63. Հողի և անշարժ գույքի պետական կադաստրի վարման ավտոմատացված համակարգ:
 64. Գծերի չափումը և նրանց ճշտությունը:
 65. Հողային աշխատանքների ծավալների հաշվարկը հողերի հարթագծման ժամանակ, փոխակրման միջին կշռային հեռավորության որոշումը:
 66. Հողային կադաստրի տարրերը և միավորները:
 67. Հողային կադաստրի տվյալների օգտագործման ասպարեզները:
 68. Պետական բարձունքային ցանցեր, կառուցման սկզբունքը և ճշտությունը:
 69. Հողաշինարարական նախագծերի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումը:
 70. Հողային կադաստրի իրականացման հաջորդականությունը, ինֆորմացիայի լրիվություն և հավաստիություն:
 71. Երկրի ձևը և նրա չափերը:
 72. Ճանապարհային ցանցի դասակարգումը և դրանց տեղաբաշխումը հողաշինարարական նախագծերում:Ներհամայնքային ճանապարհների լայնական պրոֆիլը:
 73. Հողային կադաստրի վարման ելակետային տեղեկատվական նյութեր, հանույթները և հետազոտությունները:
 74. Հանրապետության հողային կադաստրը, բովանդակությունը , նշանակությունը և փաստաթղթերը:
 75. Հանույթային ցանցերի կապակցումը բարձր դասերի և կարգերի ցանցերի կետերի հետ:
 76. Բազմամյա տնկարկների տեղամասերի, շարքերի, ճանապարհների և ոռոգման ցանցի նախագծումը:
 77. ՀՀ հողային ֆոնդը, որպես հողային կադաստրի օբյեկտ:
 78. Էլեկտրոնային տախեոմետրերի կիրառումը խտացման ցանցերի կառուցման ժամանակ:
 79. Մեծ հողատարածքների մակերեսներիհանույթագրման համար կատարվող գեոդեզիական աշխատանքները:
 80. Կուլտուրտեխնիկական աշխատանքների բովանդակությունը և նրա նշանակությունը:
 81. Հողօգտագործում, հողատիրապետում, անշարժ գույքի սեփականության գրանցումը և փաստաթղթերը:
 82. Աշխարհագրական կոորդինատներ:
 83. Հողաշինարարությունում կատարվող գեոդեզիական աշխատանքների տեսակները և դրանց ճշտության բարձրացման ուղիները:
 84. Քարքարոտ հողերում կուլտուրտեխնիկական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը(դիֆերենցիալ տեխնոլոգիա):
 85. Հողերի հաշվառում հասկացողությունը, նշանակությունը, խնդիրները, սկզբունքները և միավորները:
 86. Հատակագիծ, քարտեզ, պրոֆիլ, մասշտաբներ և նրանց ճշտությունը:
 87. Միջմարզային, միջտնտեսային և միջհամայնքային սահմանների ամրացումը և պահանջվող գեոդեզիական աշխատանքները:
 88. Հասակցողություն հողային կադաստրի մասին, նրա նշանակությունը և խնդիրները:
 89. Հողային կադաստրի վարման նշանակությունը հողերի պահպանման և բերրիության բարձրացման, հողային հարաբերությունների կարագավորման գործում:
 90. Հասկացողություն գեոդեզիական ցանցերի մասին:
 91. Թեք լանջերի դարավանդումը և նրանց տեսակները(կատարավոր, աստիճանավոր, խրամատավոր, հերկած):
 92. Հողերի հաշվառման , գրանցման և կառավարման ավտոմատ համակրգեր:
 93. Հատակագծերի և տեղագրական քարտեզների ճշտության բնութագրերը:
 94. Հողամասի մակերեսների որոշման եղանակները և ճշտությունը:
 95. ՀՀ տարածքի կադաստրային շրջանացում, նրա նշանակությունը և ձևերը:
 96. Հողերի տեխնոլոգիական հատկությունները, հաշվառումը և կիրառումը հողերի գնահատման գործում:
 97. Հողերի գնահատման սանդղակների դերը, նշանակությունը, տեսակները և կազմման ձևերը:
 98. Հանույթի գլխավոր և խտացման գեոդեզիական ցանցերի տարածման մեթոդները:
 99. Գեոդեզիայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ: