ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն (Օրգանական քիմիա)

Speciality
Questions
 1. Քիմիական կապ
 2. Կարբկատիոններ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները: Ռեակցիաներ, որոնց ընթացքում կարող են առաջանալ կարբկատիոններ
 3. Արոմատիկ օղակում էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների մեխանիզմը
 4. Կովալենտ կապ և դրա տեսակները
 5. Կարբանիոններ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները: Ռեակցիաներ, որոնց ընթացքում կարող են առաջանալ կարբանիոններ
 6. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ մոնոտեղակալված բենզոլներում
 7. Կովալենտ կապի բնութագրական մեծությունները
 8. Ազատ ռադիկալներ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները: Ռեակցիաներ, որոնց ընթացքում կարող են առաջանալ ազատ ռադիկալներ:
 9. Մոնոտեղակալված բենզոլների ռեակցիոնունակությունը և օրենտացիան էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում
 10. Ջրածնական կապ և դրա տեսակները
 11. Կարբեններ և դրանց տեսակները, նրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաներ
 12. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում օրենտացիան մեկից ավել տեղակալիչ պարունակող բենզոլներում
 13. Տարրի ատոմների և ատոմական խմբերի էլեկտրաբացասականություն
 14. Իոն-ռադիկալներ
 15. Սուբստրատի կառուցվածքի ազդեցությունը ռեակցիոնունակության վրա, քանակական կախվածությունը: Համետի հավասարումը
 16. Բևեռային և ոչ բևեռային մոլեկուլներ
 17. Օրգանական թթուներ (-ՕH, =NH, -CH): Թթվայնության (pK) վրա ազդող գործոնները
 18. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաներ C=C կրկնակի կապին
 19. Դիպոլ մոմենտ
 20. Օրգանական հիմքեր: Հիմնայնության (pK) վրա ազդող գործոնները
 21. Էլեկտրոֆիլ միացման օրենտացիան: Մարկովնիկովի կանոնը
 22. Միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները լուծման ժամանակ
 23. Հիմնա-թթվային փոխազդեցություններն ըստ Լյուսի
 24. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաների մեխանիզմը
 25. Էլեկտրոնային տեղաշարժեր մոլեկուլում: Ինդուկցիա
 26. Հիմնա-թթվային փոխազդեցություններն ըստ Պիրսոնի
 27. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաներ 1,3-դիեններին
 28. Ինդուկցիոն էֆեկտ և դրա տեսակները
 29. Մոլեկուլների և միջանկյալ մասնիկների էլեկտրաֆիլություն և նուկլեոֆիլություն
 30. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ C=C կապին
 31. Զուգորդման էֆեկտ և դրա տեսակները
 32. Օրգանական ռեակցիաների դասակարգումը: Սուբստրատ և ռեագենտ
 33. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ 1,3- ենոններին
 34. Մեզոմերիա
 35. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ: Ռեակցիաներ հալոգեն և այլ հեռացող խումբ պարունակող սուբստրատների մասնակցությամբ
 36. Ռադիկալային միացման ռեակցիաներ C=C կապին
 37. Վեց անդամանի արոմատիկ միացություններ
 38. SN2 մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 39. Պոլիմերման ռեակցիաներ
 40. Հինգ, յոթ և ութ անդամանի արոմատիկ միացություններ
 41. SN2 ռեակցիաների ստերեոքիմիան: Վալդենյան դարձ
 42. Միացման ռեակցիաներ եռակի կապին
 43. Իզոմերիա
 44. Լուծիչի, նուկլեոֆիլի բնույթի և հեռացող խմբի ազդեցությունը SN ռեակցիաների ընթացքի վրա
 45. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ կարբոնիլ խմբին
 46. Կառուցվածքային իզոմերիա
 47. SN1 մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 48. Միացման ռեակցիաներ իմինային խմբին
 49. Դիրքային և միջդասային իզոմերիա (մետամերիա)
 50. Գործոններ, որոնք նպաստում են ռեակցիաներին SN1 մեխանիզմով ընթանալուն
 51. Դիենային սինթեզ և անալոգ ռեակցիաներ
 52. Երկրաչափական իզոմերիա
 53. Ամբիդենտ նուկլեոֆիլներ
 54. Պոկման ռեակցիաներ
 55. Կոնֆորմացիոն իզոմերիան ալկաններում
 56. Կոռնբլյումի կանոնը
 57. Е2 Մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 58. Կոնֆորմացիոն իզոմերիան ցիկլիկ միացություններում
 59. Լիցքային և ճակատային վերահսկողություն նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում
 60. Е1 Մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 61. Անոմեր էֆեկտ
 62. Տարածական գործոնների ազդեցությունը նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում; Բրետտի արգելակումը
 63. Е1cВ Մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 64. Օպտիկական իզոմերիա
 65. SNi մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 66. Պոկման ռեակցիաների օրենտացիան
 67. Բացարձակ կոնֆիգուրացիա: Կանի-Ինգոլդի-Պրելոգի համակարգը
 68. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ ռեակցիոն կենտրոնի տեղափոխմամբ: Ալիլային և պրոպարգիլային վերախմբավորման ռեակցիաներ
 69. Զայցևի կանոնը
 70. Ասիմետրիկ սինթեզ
 71. Ռեգիոսելեկտիվություն
 72. Ազատ ռադիկալային վերախմբավորման ռեակցիաներ
 73. Ստերեոսպեցիֆիկ և ստերեոսելեկտիվ սինթեզ
 74. Բինուկլեոֆիլներ
 75. Էլեկտրոֆիլ վերախմբավորման ռեակցիաներ
 76. Տաուտոմերիա և դրա տեսակները
 77. α-Էֆեկտ
 78. Նուկլեոֆիլ վերախմբավորման ռեակցիաներ
 79. Ռեակցիայի մեխանիզմ և դրա տեսակները
 80. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ վինիլային համակարգում: Մեխանիզմը և օրինաչափությունները
 81. Պոկման ռեակցիաներ C C կապերի առաջացմամբ
 82. Մեխանիզմի պարզաբանման մեթոդները
 83. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ կարբոնիլային համակարգում: Մեխանիզմը և օրինաչափությունները
 84. Սիգմատրոպ վերախմբավորման ռեակցիաներ
 85. Ռեակցիայի արագություն և դրա վրա ազդող գործոնները
 86. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ արոմատիկ օղակում
 87. Պոկման ռեակցիաներ C=Ο, C=Ν կապերի առաջացմամբ
 88. Կատալիզ
 89. SNАr, SN1 մեխանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 90. Թերմիկ պոկման ռեակցիաներ
 91. Քիմիական հավասարակշռություն
 92. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ
 93. Միջավայրի ազդեցությունը պոկման ռեակցիաների ընթացքի վրա
 94. Ռեակցիայի ընթացքի կինետիկ և թերմոդինամիկ վերահսկողություն
 95. Ռեակցիաներ, որոնք ընթանում են SЕ2 և SЕi մեխանիզմով
 96. Կիրառվող հիմքի և հեռացող խմբի ազդեցությունը պոկման ռեակցիաների ընթացքի վրա
 97. Ստերեոէլեկտրոնային վերահսկողություն
 98. Ռեակցիաներ, որոնք ընթանում են SЕ1 մեխանիզմով
 99. Սուբստրատի կառուցվածքի ազդեցությունը պոկման ռեակցիաների ընթացքի վրա
 100. Ռեակցիայի ընթացքում գոյացող միջանկյալ մասնիկներ
 101. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ բենզոլի օղակում
 102. Հոֆմանի կանոնը