Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Մեքենագիտություն)

Speciality
Questions
 1. Կինեմատիկական զույգերի դասակարգումը: Կառուցվածքային խմբերը:
 2. Ստորին կինեմատիկական զույգերով հարթ մեխանիզմների դիրքերի, արագությունների և արագացումների որոշման խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները:
 3. Հավելուրդային կապեր և ազատության ավելորդ աստիճաններ:
 4. Կառչման հիմնական թեորեմը:
 5. Մեխանիզմների կառուցվածքային դասակարգումը:
 6. Բռնցքային մեխանիզմների հիմնական տեսակները:
 7. Մեխանիզմների կառուցվածքային վերլուծություն, կառուցվածքային բանաձևեր:
 8. Պլանետար մեխանիզմներ:
 9. Լիսեռներ և սռնիներ, դրանց կաուցվածքը, նյութերը, քայքայման տեսակները:
 10. Գամավոր (չքանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 11. Պարուրակավոր (քանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 12. Եռակցած (չքանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 13. Երիթային (քանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 14. Պրկվածքով (չքանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 15. Բութակավոր (քանդվող) միացությունների կառուցվածքն ու հաշվարկը:
 16. Կառչմամբ աշխատող (ատամնավոր) փոխանցումների բնութագրերը, երկրաչափությունը:
 17. Կառչմամբ աշխատող (որդնակավոր) փոխանցումների բնութագրերը, երկրաչափությունը :
 18. Կառչմամբ աշխատող (շղթայական) փոխանցումների բնութագրերը, երկրաչափությունը:
 19. Բռնցքային մեխանիզմների հիմնական տեսակները:
 20. Հավելուրդային կապերը և ազատության ավելորդ աստիճանները:
 21. Կինեմատիկական զույգերի դասակարգումը: Կառուցվածքային խմբերը:
 22. Ստորին կինեմատիկական զույգերով հարթ մեխանիզմների դիրքերի, արագությունների և արագացումների որոշման խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները:
 23. Մեխանիզմների կառուցվածքային վերլուծություն, կառուցվածքային բանաձևեր:
 24. Կառչման հիմնական թեորեմը:
 25. Կինեմատիկական զույգերի դասակարգումը: Կառուցվածքային խմբերը:
 26. Կետում դեֆորմացիոն վիճակը, դեֆորմացիաների թենզոր, գնդային թենզոր և դեֆորմացիաների դեվիատոր:
 27. Մորի ամրության տեսությունը:
 28. Կետի լարվածային վիճակ: Լարումների թենզոր, գնդային թենզոր և լարումների դեվիատոր:
 29. Գլխավոր լարումներ և լարումների թենզորի ինվարիանտներ:
 30. Լարվածային վիճակի բաղադրիչների աղյուսակի հիման վրա գրել հավասարակշռության հավասարումները և նշել դրանցում եղած մեծությունների իմաստը:
 31. Պլաստիկության դեֆորմացիոն տեսություն:
 32. Պլաստիկ դեֆորմացիաների առաջացման պայմանները:
 33. Արտաքին ճնշումով բեռնավորված հաստապատ խողովակի հաշվարկման առանձնահատկությունները:
 34. Որն է թեք հարթակի ընդհանուր լարման որոշման բանաձևը և բերել դրանում եղած մեծությունների բանաձևերը:
 35. Նյութի իրական դեֆորմացման գրաֆիկը և դրա պարզեցման տեսակները:
 36. Մակերևույթի մշակման ազդեցությունն ամրության վրա փուլային բեռնվածքի դեպքում:
 37. Դեֆորմացիայի թենզորի ինվարիանտները և գլխավոր դեֆորմացիաները:
 38. Պլաստիկության տեսության հիպոթեզները:
 39. Սահմանային վիճակը և սահմանային բեռը ձգման-սեղմման դեպքում:
 40. Հեծանի առաձգապլաստիկ ծռումը:
 41. ՎՏՄ–ով մատրիցային հավասարման կազմումը երկու ծայրերը տեղափոխվող ձողի համար:
 42. Ներքին ճնշումով բեռնավորված հաստապատ խողովակի հաշվարկման առանձնահատկությունները:
 43. Լարումների կոնցենտրացիայի ազդեցությունը ամրության վրա փուլային բեռնվածքի դեպքում:
 44. ՎՏՄ – ով մատրիցային հավասարման կազմման պարզ մեթոդը:
 45. Որն է հարթ լարվածային վիճակի դեպքում լարման մատրիցի տեսքը: Նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը:
 46. Որն է շոշափող լարումների զույգության օրենքը, նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը և ինչպես է այն ապացուցվել:
 47. Որն է ՎՏՄ – ով հարթության մեջ կոորդինատային առանցքների նկատմամբ թեք դրված ձողի կոշտության մատրիցը: Նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը:
 48. ՎՏՄ – ով մատրիցային հավասարման կազմումը երկու ծայրերը տեղափոխվող ձողի համար:
 49. Պլաստիկության հոսունության տեսությունը:
 50. Բարակապատ գնդային թաղանթի ամրության հաշվարկը:
 51. Հուկի ընդհանրացված օրենքը համասեռ իզոտրոպ մարմնի համար:
 52. Նյութի իրական դեֆորմացման գրաֆիկը և դրա պարզեցման տեսակները:
 53. Բարակապատ հաստատուն հաստության թաղանթների հաշվարկն անմոմենտ տեսության հիման վրա:
 54. Բարդ լարվածային վիճակի դեպքում ամրության հաշվարկը: Համարժեքային լարում: Ամենամեծ նորմալ լարումների տեսությունը: Ամենամեծ գծային դեֆորմացիայի տեսությունը:
 55. Ծավալային դեֆորմացիա: Առաձգական հաստատուններ:
 56. Որն է առանցքասիմետրիկ խնդրի դեպքում լարման մատրիցի տեսքը: Նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը:
 57. Նյութի հոգնածության գաղափար: Փուլի հիմնական բնութագրերը և դիմացկունության սահմանը:
 58. Լարումների կոնցենտրացիայի ազդեցությունն ամրության վրա փուլային բեռնվածքի դեպքում:
 59. Փուլային բեռնվածքի դեպքում պաշարի գործակիցը և դրա որոշումը:
 60. Մասշտաբային էֆեկտի ազդեցությունն ամրության վրա փուլային բեռնվածքի դեպքում:
 61. Մեխանիկական փորձարկումների հիմնական տեսակները և պլաստիկ ու փխրուն նյութերի պայմանական լարումների գրաֆիկները:
 62. Պլաստիկության դեֆորմացիոն տեսություն:
 63. Սահմանային վիճակը և սահմանային բեռը ձգման-սեղմման դեպքում:
 64. Որն է գլխավոր լարումների որոշման բանաձևը, բերել դրանում եղած գործակիցների բանաձևերը:
 65. ՎՏՄ – ով մատրիցային հավասարման կազմման պարզ մեթոդը:
 66. Լարվածային վիճակի բաղադրիչների աղյուսակի հիման վրա գրել հավասարակշռության հավասարումները և նշել դրանցում եղած մեծությունների իմաստը:
 67. Նյութի հոգնածության գաղափարը: Փուլի հիմնական բնութագրերը և դիմացկունության սահմանը:
 68. Որն է հարթ դեֆորմացիայի դեպքում լարման մատրիցի տեսքը: Նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը:
 69. Փուլային բեռնվածքի դեպքում պաշարի գործակիցը և դրա որոշումը:
 70. Բարդ լարվածային վիճակի դեպքում ամրության հաշվարկը: Համարժեքային լարումը: Ամենամեծ շոշոփող լարումների տեսությունը: էներգետիկ ամրության տեսությունը:
 71. Դինամիկական համակարգերի շարժման հավասարումները:
 72. Մեկ ազատության աստիճանով մեխանիզմների դինամիկան:
 73. Լագրանժի 2-րդ սեռի հավասարումները:
 74. Մեքենաների շարժման հավասարումների լուծման վերլուծական մեթոդները:
 75. Մեքենաների շարժման հավասարումների լուծման թվային մեթոդները:
 76. Պլաստիկության հոսունության տեսություն:
 77. Գլխավոր դեֆորմացիաներ և դեֆորմացիաների թենզորի ինվարիանտներ:
 78. Պլաստիկության տեսության հիպոթեզները:
 79. Մեքենամասերի վերջավոր տարրերի տրոհման և համակարգչային մոդելավորման առանձնահատկությունները (խնդրի լուծման փուլերը և իրականացման հաջորդականությունը):
 80. Որոնք են թեք հարթակի նորմալ և շոշափող լարումների որոշման բանաձևերը և նշել դրանցում եղած մեծությունների իմաստը:
 81. Լարումների թենզորը գնդային թենզորի և լարումների դեվիատորի բաժանման առանձնահատկությունները:
 82. Մեխանիկական փորձարկումների թենզոմետրական մեթոդը: Էլեկտրոթենզտվիչների կառուցվածքը, բազան, նյութը և թենզոզգայունության գործակիցը:
 83. Քայքայման մեխանիկայի ընդհանուր հասկացությունները: Քայքայման ստատիկ մոդելների հիմունքները:
 84. Որն է ծավալային լարվածային վիճակի դեպքում լարման մատրիցի տեսքը: Նշել դրանում եղած մեծությունների իմաստը:
 85. Ոլորվող կլոր հատույթով լիսեռի սահմանային մոմենտի որոշումը:
 86. ՎՏՄ – ով հարթության մեջ կոորդինատային առանցքների նկատմամբ թեք դրված ձողի կոշտության մատրիցի կազմումը:
 87. Մասշտաբային էֆեկտի ազդեցությունը ամրության վրա փուլային բեռնվածքի դեպքում:
 88. Պլաստիկ նյութերի քայքայման ստատիկ մոդելները:
 89. Մեքենամասերի վերջավոր տարրերի տրոհման և համակարգչային մոդելավորման առանձնահատկությունները (խնդրի լուծման փուլերը և իրականացման հաջորդականությունը):
 90. Գլխավոր լարումներ և լարումների թենզորի ինվարիանտները:
 91. Ամրությունը ճաքերի առկայության դեպքում:
 92. Հեծանի առաձգապլաստիկ ծռումը:
 93. Լարվածային վիճակի բաղադրիչների աղյուսակի հիման վրա գրել թեք հարթակի լարումների բաղադրիչների որոշման բանաձևերը և նշել դրանցում եղած մեծությունների իմաստը:
 94. Բարակապատ գլանային թաղանթի ամրության հաշվարկը
 95. Ոլորվող կլոր հատույթով լիսեռի սահմանային մոմենտի որոշումը:
 96. Մեքենաներում տատանումների առաջացման պատճառները:
 97. Տատանումների հետազոտման հաճախային մեթոդը:
 98. Մեքենաների թրթռապաշտպանությունը:
 99. Թրթռապաշտպանական համակարգերի տարատեսակները:
 100. Ակտիվ և ոչ ակտիվ թրթռապաշտպանական համակւսրգերը: