Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ)

Questions
 1. Հաստատուն հոսանքի շղթաներն ու դրանց տարրերը
 2. Օհմի և Կիրխհոֆի օրենքները
 3. Պարզագույն շղթաների հաշվարկը
 4. Էլեկտրական շղթաների համարժեք ձևափոխությունները, դիմադրությունների աստղաձև և եռանկյունաձև միացումների փոխադարձ համարժեք ձևափոխությունները
 5. Աղբյուրի և սպառիչի հզորությունները հաստատուն հոսանքի դեպքում, հզորությունների հաշվեկշռի հավասարումը
 6. Գծային շղթաների տարրերը, դրանց պարամետրերը և էլեկտրական սխեմաները
 7. Սինուսոիդային հոսանքի միջին և գործող արժեքները
 8. R, L, C տարրերի հաջորդաբար միացված շղթա, շղթայի լրիվ դիմադրությունը, Օհմի օրենքը և վեկտորական դիագրամները բնորոշ դեպքերի համար
 9. R, L, C տարրերի զուգահեռ միացված շղթա, շղթայի լրիվ հաղորդականությունը, Օհմի օրենքը և վեկտորական դիագրամները բնորոշ դեպքերի համար
 10. Ռեզոնանսի երևույթը էլեկտրական շղթաներում
 11. Լարումների ռեզոնանսը R, L, C հաջորդական շղթայում
 12. Կոնտուրի բարորակությունը, շղթայի հաճախային բնութագծերը
 13. Հոսանքների ռեզոնանսը R, L, C տարրերի զուգահեռ միացված շղթայում, շղթայի հաճախային բնութագծերը
 14. Սինուսոիդական հոսանքի շղթաների ակտիվ, ռեակտիվ և լրիվ հզորությունները, հզորության գործակիցը
 15. Ոչ սինուսոիդային պարբերական լարման (հոսանքի) ֆունկցիայի ներկայացումը Ֆուրյեի շարքով
 16. Պարզագույն շղթայի հաշվարկը ոչ սինուսոիդային պարբերական լարման և հոսանքի դեպքում
 17. Ոչ սինուսոիդային 1 պարբերական լարման (հոսանքի) գործող արժեքը և ակտիվ հզորությունը
 18. Եռաֆազ շղթաներ
 19. Եռաֆազ էլշուների համակարգի ներկայացումը եռանկյունաչափական ֆունկցիաներով, պտտվող վեկտորներով և կոմպլեքս թվերով
 20. Եռաֆազ շղթաների աստղաձև և եռանկյունաձև միացումները
 21. Ֆազային և գծային լարումներ ու հոսանքներ
 22. Սիմետրիկ և ոչ սիմետրիկ շղթաներ
 23. Չեզոք լարի դերը աստղաձև միացված եռաֆազ շղթաներում
 24. Բաբախող, պտտվող և գծային մագնիսական դաշտեր
 25. Քառաբևեռներ, քառաբևեռի հավասարումները
 26. Հավասարումների գործակիցների որոշումը փորձնական եղանակով
 27. Քառաբևեռի փոխարինման սխեմաները
 28. Էլեկտրական զտիչներ
 29. Անցումային երևույթները էլեկտրական շղթաներում
 30. Կոմուտացման օրենքները
 31. Անցումային երևույթների հաշվարկը դասական եղանակով
 32. Շղթայի անցումային և իմպուլսային բնութագծերը
 33. Էլեկտրական շղթաների ոչ գծային տարրերի վոլտ-ամպերային բնութագծերը
 34. Հաստատուն հոսանքի ոչ գծային շղթաների հաշվարկը
 35. Հաստատուն մագնիսական հոսքով մագնիսական շղթաների հաշվարկի հիմնական օրենքները
 36. Փոփոխական հոսանքի ոչ գծային շղթաները և դրանց ոչ գծային տարրերը
 37. Ֆերոմագնիսական միջուկով կոճի և սեգնետոէլեկտրիկ դիէլեկտրիկով կոնդեսատորի ուսումնասիրությունը և հիմնական բնութագծերը
 38. Էլեկտրամագնիսական դաշտի տեսություն
 39. Մաքսվելի հավասարումների լրիվ համակարգը ինտեգրալ և դիֆերենցիալ տեսքերով
 40. Էլեկտրաստատիկ և հաստատուն հոսանքի էլեկտրական ու մագնիսական դաշտերի հավասարումները ինտեգրալ և դիֆերենցիալ տեսքերով
 41. Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի համատեղ գոյությունը
 42. Հաստատուն հոսանքի մագնիսական դաշտը
 43. Դաշտի հավասարումների համակարգը
 44. Դաշտի մրրկային բնույթը
 45. Մագնիսական դաշտի սկալյար և վեկտորական պոտենցիալները
 46. Էլեկտրական մեքենայի աշխատանքի հաստատված ռեժիմի հավասարումները
 47. Վեկտորական դիագրամ և փոխարինման համարժեք սխեմա
 48. Ընդհանրացված էլեկտրական մեքենայի էլեկտրամագնիսական մոմենտը, ռոտորի շարժման հավասարումը
 49. Էլեկտրաշարժիչի ստատիկ և դինամիկ մեխանիկական բնութագրերը
 50. Էլեկտրական մեքենաների մոդելները խնդրի դաշտային ձևակերպման դեպքում
 51. Էլեկտրամեխանիկական համակարգերի օպտիմալ նախագծման խնդիրը և առանձնահատկությունները
 52. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր
 53. Օպտիմալացման չափանիշները
 54. Օպտիմալ վճիռների կայացման մեթոդները
 55. Էլեկտրական մեքենայի էլեկտրամագնիսական դաշտի մաթեմատիկական նկարագրությունը
 56. Դաշտի տեղամասի բաժանումը պտտվող և անշարժ մասերի
 57. Մագնիսական դաշտը և սինխրոն մեքենայի պարամետրերը սիմետրիկ ու ոչ սիմետրիկ բեռի դեպքում
 58. Ռոտորային կոնտուրների համարժեք պարամետրերը ասինխրոն և սինխրոն մեքենաներում
 59. Էլեկտրական մեքենաների ՕԳԳ-ն
 60. ՕԳԳ-ի որոշման հաշվարկային և փորձնական մեթոդները
 61. Փոփոխական և հաստատուն հոսանքի մեքենաները, դրանց առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, աշխատանքը, բնութագրերը։ Տրանսֆորմատորներ, դրանց կիրառման բնագավառը և անվանական տվյալները
 62. Տրանսֆորմատորի կառուցվածքային մասերը
 63. Տրանսֆորմատորի ակտիվ մասերը
 64. Պարապ ընթացքի ռեժիմը, պարապ ընթացքի հոսանքի կորի ձևը և կորուստները
 65. Տրանսֆորմատորի մագնիսական դաշտի մշուների հավասարումները
 66. Տրանսֆորմատորի վեկտորական դիագրամը
 67. Տրանսֆորմատորի փոխարինման սխեման, դրա պարամետ- 3 րերի և կորուստների որոշումը պարապ ընթացքի և կարճ միացման փորձերով
 68. Տրանսֆորմատորների զուգահեռ աշխատանքը
 69. Էլեկտրական ապարատների նշանակությունը և դասակարգումը, ցածր և բարձր լարման էլեկտրաէներգետիկական համակարգերում դրանց օգտագործման օրինակներ
 70. Ջերմության աղբյուրները էլեկտրական ապարատներում, ջերմության տարածման եղանակները
 71. Ջերմային հաշվարկների խնդիրները և փուլերը
 72. Ջերմատվության տեսակները և դրանց բնութագրերը
 73. Էլեկտրական ապարատների տաքացման ռեժիմները և ջերմային կայունությունը
 74. Էլեկտրական կոնտակտների դասակարգումը, կոնտակտային մակերևույթ և կոնտակտային դիմադրություն
 75. Կոնտակտների անցողիկ դիմադրության ազդեցությունը հաղորդիչների տաքացման երևույթի վրա, կոնտակտների զոդումը
 76. Էլեկտրական ապարատներում Էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուրները և հավասարումները
 77. Էլեկտրամագիսական և էլեկտրադինամիկական ուժեր, էլեկտրադինամիկական կայունություն
 78. Էլեկտրական ապարատների մագնիսական համակարգերը և մագնիսական շղթաները, դրանց մոդելավորման և հաշվարկի մեթոդները (դաշտային, շղթայական, թվային)
 79. Էլեկտրական շղթաների կոմուտացումը՝ միացումը և անջատումը
 80. Վերականգնվող լարումը կոմուտացնող տարրի վրա
 81. Շղթայի անջատումը կոնտակտային ապարատով, գազային պարպման երևույթները, էլեկտրական աղեղի առաջացումը և բնութագրերը
 82. Հաստատուն և փոփոխական հոսանքի աղեղի մարման պայմանները
 83. Աղեղի մարման միջոցները, աղեղմարիչ սարքեր
 84. Էլեկտրամեխանիկական ռելեներ. էլեկտրամագնիսական, բևեռացված էլեկտրամագնիսական, հերկոնային, ինդուկցիոն
 85. Էլեկտրամեխանիկա- 4 կան տվիչներ, դրանց դասակարգումը, առանձնահատկություններն ու բնութագրերը
 86. Կառավարման և էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցածր լարման ապարատներ՝ ջերմային և կառավարման ռելեներ, ճանապարհային անջատիչներ, հրամայող քոնթրոլերներ, կցորդիչներ, կոնտակտորներ և թողարկիչներ, ինքնաշխատ անջատիչներ, ապահովիչներ, դրանց կառուցվածքային առանձնահատկություններն ու աշխատանքային բնութագրերը, ընտրության սկզբունքները
 87. Բարձր լարման էլեկտրական ապարատներ՝ անջատիչներ, բաժանիչներ, զատիչներ, կարճմիակցիչներ, ապահովիչներ, լիցքաթափիչներ, ռեակտորներ. դրանց նշանակությունը, կառուցվածքային և աշխատանքային առանձնահատկությունները
 88. Էլեկտրոնային էլեկտրական ապարատներ՝ բանալիներ, ռելեներ, կոնտակտորներ և թողարկիչներ, ուժեղարարներ, ճանապարհային անջատիչներ, պաշտպանիչ սարքեր, կերպափոխիչներ, կայունարարներ և կարգավորիչներ, դրանց նշանակությունը, էլեկտրական սխեմաները, աշխատանքի սկզբունքը, բնութագրերը
 89. Միկրոպրոցեսորային կառավարման ապարատներ, դրանց առանձնահատկությունները
 90. Հիբրիդ ապարատներ
 91. Ավտոմատ էլեկտրաբանեցման ընդհանրացված գործառութային սխեման
 92. Էլեկտրաբանեցման կայունացած ռեժիմները
 93. Էլեկտրաբանեցման փոխանցման և անցողիկ ֆունկցիաները, կոորդինատների կարգավորումը
 94. Էլեկտրաբանեցման կառավարման համակարգի կառուցվածքային սխեմաները և հիմնական ֆունկցիաները
 95. Էլեկտրաբանեցման ավտոմատ կառավարման սկզբունքները
 96. Ասինխրոն շարժիչների թողարկման և արգելակման ավտոմատ կառավարման սխեմաների տիպային հանգույցները
 97. Տիրիստորային ուղղիչներով հաստատուն հոսանքի շարժիչների 5 կառավարման համակարգերը
 98. Հետևող էլեկտրաբանեցման նշանակությունը և դասակարգումը
 99. Կառավարման համակարգերի տիպային հանգույցները, պարամետրերի կայունացումը, անցողիկ ռեժիմների ձևավորումն անընդհատ և դիսկրետ համակարգերում
 100. Էլեկտրաբանեցման հաճախային կառավարում
 101. Միկրոքոնթրոլերի ճարտարապետությունը, ինտերֆեյսներ և ինտերֆեյսային սարքեր
 102. Ներածման և արտածման կայաններ
 103. Հրամանների հաշվիչ և ստեկային հիշողություն, ընդհատման համակարգ
 104. Թայմեր/հաշվիչներ
 105. Միկրոքոնթրոլերների հրամանների համակարգը
 106. Տրամաբանական հանրահաշվի հիմնական օրենքները
 107. Տրամաբանական ֆունկցիաների ներկայացումը
 108. Տրամաբանական տարրեր
 109. Տրիգերներ, ռեգիստրներ, շիֆրատորներ և դեշիֆրատորներ, հաշվիչներ և գումարիչներ
 110. Մուլտիպլեքսորներ, շինային ձևափոխիչներ։ Հիշող սարքեր։
 111. Դիէլեկտրիկը էլեկտրական դաշտում
 112. Դիէլեկտրիկի բևեռացման տեսակները
 113. Կորուստները դիէլեկտրիկում
 114. Դիէլեկտրիկների էլեկտրահաղորդականությունը
 115. Դիէլեկտրիկների էլեկտրական ամրությունը և ծակումը գազային, հեղուկ և պինդ դիէլեկտրիկներում
 116. Դիէլեկտրիկների ջերմային դասերը և հատկությունները
 117. Ակտիվ դիէլեկտրիկներ` սեգնետաէլեկտրիկներ, պիեզոէլեկտրիկներ, պիրոէլեկտրիկներ
 118. Օրգանական և անօրգանական դիէլեկտրիկներ` գազային, հեղուկ, խեժեր, կերամիկա, փայլար, շերտավոր պլաստիկներ, թուղթ և դրանց հատկությունները
 119. Մագնիսական նյութեր` ֆերոմագնետիզմի երևույթը
 120. Մագնիսական նյութերի տեսակները և դրանց հատկությունները
 121. Հաղորդիչներ, գերհաղորդիչներ, կրիոհաղորդիչներ
 122. Էլեկտրական մեկուսացման վրա էլեկտրական, մեխանիկական, ջերմային ազդեցությունները և դրանց դասակարգումը
 123. Մեկուսացման հուսալիության բնութագրերը, «կյանքի կորի» հավասարումը
 124. Էլեկտրական դաշտի կարգավորման եղանակները, կարգավորումը կիսահաղորդիչ շերտերով և կոնդենսատորային շրջադիրներով, մեկուսացման աստիճանավորումը
 125. Պարպումները դիէլեկտրիկի մակերևույթին և ներսում
 126. Կոմպոզիտային մեկուսացում
 127. Կորուստները էլեկտրամեկուսչային կառուցվածքների դիէլեկտրիկական և հաղորդիչ մասերում
 128. Էլեկտրամեկուսչային կառուցվածքների ջերմային հաշվարկը
 129. Մալուխները, դրանց կառուցվածքը և հիմնական տեսակները
 130. Ուժային մալուխների էլեկտրական հաշվարկի խնդիրներն ու ձևերը
 131. Էլեկտրական դաշտը հաստատուն հոսանքի մալուխներում
 132. Մալուխի մեկուսացման էլեկտրական ամրության կախվածությունը լարումից և արտաքին գործոններից
 133. Կապի մալուխների կառուցվածքը, առաջնային և երկրորդային պարամետրերի հաշվարկը
 134. Օպտիկական մալուխները, դրանց կառուցվածքը, ազդանշանի փոխանցման առանձնահատկությունները
 135. Մալուխային արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները
 136. Էլեկտրական կոնդենսատորների դասակարգումն ըստ դիէլեկտրիկի տեսակի, լարման, կիրառման ոլորտի
 137. Կոնդենսատորները հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաներում, ինդուկտիվության հաշվարկը
 138. Կոնդենսատորի ժամանակի հաստատունը, աբսորբման գործակիցը, հզորությունները, երկարատև և կարճատև էլէկտրական ամրությունը
 139. Կոնդենսատորի շրջադիրները և կորուստների հաշվարկը
 140. Էլեկտրոլիտային կոնդենսատորներ
 141. Էլեկտրական մեքենաների մեկուսացմանը ներկայացվող պահանջները, շահագործման պայմանները
 142. Էլեկտրական մեքենաների մեկուսացման 7 կոնստրուկցիաները` փոքր հզորության մեքենաներ, մեծ հզորության մեքենաներ, բարձրավոլտ մեքենաների մեկուսացում
 143. Ինդուկցիոն տաքացուցիչներ. աշխատանքի սկզբունքը, առանձնահատկությունները, ինդուկցիոն տիգելային վառարաններ
 144. էլեկտրապայթուցիկ տեխնոլոգիա. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը
 145. Էլեկտրաէրոզիոն մշակում. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը
 146. Պլազմային մշակում. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը, մշակման տեսակները, պլազմատրոն
 147. Գերձայնային մշակում. սկզբունքը և առանձնահատկությունները, գերձայնային ալիքի ձևավորումը
 148. Էլեկտրաիմպուլսային տեխնոլոգիա. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը
 149. Մագնիսաիմպուլսային տեխնոլոգիա. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը։ Լազերային տեխնոլոգիա. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը, մշակման հիմնական տեսակները
 150. Էլեկտրոնաճառագայթային մշակում, իոնաճառագայթային տեխնոլոգիա, անոդային լուծման տեխնոլոգիա, կատոդային վերականգնման տեխնոլոգիա. սկզբունքը, առանձնահատկությունները և կիրառությունը