Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը)

Questions
 1. Էներգետիկան որպես տնտեսության կարևոր բնագավառ և դրա կազմակերպման ու պլանավորման առանձնահատկությունները:
 2. Էներգետիկայի զարգացման հիմնական օրինաչափությունները:
 3. Հիմնական բնական էներգետիկական ռեսուրսները:
 4. Էներգախնայողության հիմնական ուղղությունները:
 5. Շուկայական հարաբերությունների ազդեցությունը էներգետիկական համակարգերի կառուցվածքի վրա:
 6. Վառելիքաէներգետիկական համալիրի ձևավորումը, դրա կառուցվածքը, բաղկացուցիչ մասերը կազմող էլեկտրաէներգետիկական, ջերմամատակարարման և վառելիքային մատակարարման համակարգերը, դրանց կազմակերպչական կառուցվածքները և փոխկապակցումը:
 7. Օպտիմալացումն անորոշության պայմաններում (մինիմաքսի, մաքսիմինի, Հուրվիցի, Սևիջի և միջին ծախսերի չափանիշները):
 8. Էներգահամակարգերի զարգացման և օպտիմալացման չափանիշները:
 9. Էներգահամակարգի գեներացնող հզորությունների կառուցվածքի գծային դետերմինացված օպտիմալացման մոդելը:
 10. Էներգահամակարգի օպտիմալ կառուցվածքի որոշումը դինամիկ ծրագրավորման եղանակով:
 11. էներգետիկան և դրա կազմակերպման ու պլանավորման առանձնահատկությունները:
 12. Էներգետիկական արտադրության պլանավորման հիմնական ցուցանիշները:
 13. Շրջանային էներգահամակարգը որպես էներգետիկական գործընթացի կառավարման հիմնական օղակ:
 14. Էլեկտրական կայան և էներգահամակարգ:
 15. Էներգահամակարգի էլեկտրական բեռի ժամանակագրական գրաֆիկները:
 16. Ջերմային էլեկտրակայանի սխեման և կազմակերպչաարտադրական կառուցվածքը:
 17. Ջերմային էլեկտրակայանի հիմնական սարքավորումները և դրանց էներգետիկական բնութագրերը։
 18. Լագրանժի անորոշ բազմապատկիչների եղանակը:
 19. Տուրբոգեներատորների բնութագրերը և բեռի բաշխումը դրանց միջև:
 20. Բլոկային ագրեգատների էներգետիկական բնութագրերի կառուցումը, բեռի բաշխումը կայանի ագրեգատների միջև:
 21. Հիդրոէլեկտրակայանների առանձնահատկությունները:
 22. Ջրային էներգիայի օգտագործման հիմնական սխեմաները` պատվարային և դերիվացիոն:
 23. Պատվարներ և դրանց տեսակները:
 24. Հիդրոտուրբինների աշխատանքային և շահագործման բնութագրերն ու դրանց կառուցումը:
 25. Հիդրոէլեկտրական կայանների աշխատանքային և շահագործման բնութագրերի կառուցումը:
 26. Հիդրոագրեգատների էներգետիկական բնութագրերը և ելքային բնութագրերի ու Լագրանժի անորոշ բազմապատկիչների եղանակով բնութագրերի կառուցման մեթոդները:
 27. Հիդրոկայանի բեռի օպտիմալ բաշխումը ագրեգատների միջև և կայանի էներգետիկական բնութագրերի կառուցումը:
 28. Հիդրոկուտակիչ կայաններ, դրանց կազմակերպչական կառուցվածքը:
 29. Հիդրոկուտակիչ կայանների տիպերը, դրանց սխեմաները, հիմնական կառուցվածքները և սարքավորումները:
 30. Ատոմային էլեկտրակայաններ, դրանց հիմնական տիպերը և տեխնոլոգիական սարքավորումները:
 31. Հիդրոկուտակիչ էլեկտրակայանների ագրեգատների ծախսային բնութագրերի կառուցումը:
 32. Կառավարման պրոցեսների օպտիմալ պլանավորման խնդրի ընդհանուր ձևակերպումը:
 33. Վարիացիոն հաշիվ:
 34. Բեռի օպտիմալ բաշխումը ջերմա և հիդրոէլեկտրակայանների ագրեգատների միջև դինամիկ ծրագրավորման եղանակով:
 35. Բարդ էներգահամակարգերի աշխատանքային օպտիմալ ռեժիմների ընտրությունը:
 36. Բարդ էներգահամակարգերի աշխատանքային ռեժիմների օպտիմալացման խնդրի լուծման ալգորիթմը:
 37. Ջերմային էլեկտրակայանի առաջնային էներգիայի լրիվ ծախսի հաշվարկը:
 38. Ջերմային էլեկտրակայանի էներգետիկական հաշվեկշիռը:
 39. Ջերմային էլեկտրակայանի վառելիքային հաշվեկշիռը և վառելիքի մատակարարման պլանը:
 40. Էլեկտրակայանների հիմնական սարքավորումների պլանային նորոգումը, դրա խնդիրները, բովանդակությունը և նորմերը:
 41. Պլանային նորոգման կազմակերպման հիմնական ձևերը:
 42. Ջերմային էլեկտրակայանների էներգասարքավորումների նորոգման պլանավորում:
 43. Էլեկտրակայանների էներգասարքավորումների պլանային կանխարգելիչ նորոգման կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
 44. Ցանցային պլանավորում և կառավարում:
 45. Ցանցային մոդելը և դրա հիմնական տարրերը:
 46. Ցանցային մոդելի հաշվարկման գրաֆիկական և աղյուսակային եղանակները:
 47. Գծային ծրագրավորման խնդիրների լուծումը սիմպլեքս եղանակով:
 48. Արդյունաբերական ձեռնարկության էներգետիկական տնտեսության կազմակերպչական կառուցվածքը և դրա կառավարումը:
 49. Էներգամատակարարման հուսալիությունը և համակարգային պաշարները:
 50. Էներգահամակարգում վթարային պաշարի հաշվարկի մեթոդական մոտեցումները:
 51. Էներգետիկայի արդյունաբերական ձեռնարկության արտադրական անձնակազմը, հաստիքներ և հաստիքային գործակիցը:
 52. Աշխատանքի արտադրողականությունը էներգետիկայում և դրա բարձրացման ուղիները:
 53. Էներգահամակարգում պիկային բեռի ծածկման խնդիրը և մոբիլ էլեկտրական կայանների տեսակները:
 54. Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման կազմակերպչական կառուցվածքը և առանձնահատկությունները:
 55. Հիդրոկուտակիչ էլեկտրակայանների ագրեգատների բնութագրերի կառուցումը Լագրանժի անորոշ բազմապատկիչների եղանակով:
 56. Հիմնական և շրջանառու կապիտալ:
 57. Նախագծային վերլուծությունը և սկզբունքները:
 58. Նախագծային վերլուծության արդյունավետության ցուցանիշները:
 59. Նոր տեխնիկայի տնտեսական արդյունավետության ընդհանրացնող ցուցանիշները:
 60. Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և բաշխման համակարգեր:
 61. Էլեկտրական ցանցերի տարրերի անվանական լարումները և չեզոքի ռեժիմները:
 62. Էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքային իրականացման սկզբունքները:
 63. Էլեկտրական ցանցերի բեռերը և կայունացված ռեժիմների հաշվարկը, վերլուծությունը:
 64. Գծի ինդուկտիվության և ռեակտիվ հզորության ընդլայնական և ընդերկայնական կոմպենսացումը և կոմպենսացնող սարքավորումները:
 65. Էլեկտրաէներգիայի կորուստների հաշվարկման մեթոդները և վերլուծությունը:
 66. Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և բաշխման համակարգերի սխեմաների կառուցման հիմունքները, տեխնիկական հաշվարկները և խնդիրները:
 67. Էլեկտրահաղորդման գծերի և մալուխների հատույթի որոշման ու ընտրման մեթոդները:
 68. Լարման կարգավորումը էլեկտրական ցանցերում:
 69. Էլեկտրաէներգիայի որակական և քանակական ցուցանիշները:
 70. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ստատիկական և դինամիկական կայունությունը:
 71. Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի մեխանիկական մասը:
 72. Էլեկտրական կայանների էլեկտրական մասի հիմնական տարրերը:
 73. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերում` կարճ միացման (սիմետրիկ և ասիմետրիկ) հոսանքները էլեկտրական տեղակայանքներում:
 74. Կարճ միացման հոսանքների հաշվարկման մեթոդները:
 75. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի հիմնական խնդիրները, սպառիչները և դրանց դասակարգումը:
 76. Էլեկտրական բեռնվածություններ և էլեկտրաէներգիայի սպառիչների գրաֆիկները, հաշվարկման մեթոդները և էլեկտրատեղակայանքների ռեժիմները բնութագրող գործակիցները:
 77. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի հուսալիության ցուցանիշները, տնտեսական վնասի բաղադրիչները:
 78. Էլեկտրական կայանների և ենթակայանների տրանսֆորմատորների, օդային և մալուխային գծերի շահագործումը:
 79. Էլեկտրական լուսավորության էլեկտրական ցանցի հաշվարկը:
 80. Ենթակայանի տրանսֆորմատորների հզորության, քանակի և մակնիշի ընտրումը:
 81. Էլեկտրաէներգիայի հաշվառում և էլեկտրահաշվեկշիռ:
 82. Վթարային ռեժիմները էլեկտրաէներգետիկական համակարգերում։
 83. Էլեկտրաէներգետիկական տեղակայանքների ռելեական պաշտպանությունը:
 84. Էներգետիկական համակարգերի և դրա տարրերի ավտոմատ կառավարման համակարգերը:
 85. Գերլարումներ և դրանցից պաշտպանությունը:
 86. Էլեկտրական ցանցերի բեռերը և կայունացված ռեժիմների հաշվարկը, վերլուծությունը:
 87. Լարման կարգավորումը էլեկտրական ցանցերում:
 88. Էլեկտրաէներգիայի որակական և քանակական ցուցանիշները:
 89. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ստատիկական և դինամիկական կայունությունը:
 90. Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի մեխանիկական մասը:
 91. Էլեկտրական կայանների էլեկտրական մասի հիմնական տարրերը:
 92. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերում` կարճ միացման (սիմետրիկ և ասիմետրիկ) հոսանքները էլեկտրական տեղակայանքներում:
 93. Կարճ միացման հոսանքների հաշվարկման մեթոդները:
 94. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի հիմնական խնդիրները, սպառիչները և դրանց դասակարգումը:
 95. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի հուսալիության ցուցանիշները, տնտեսական վնասի բաղադրիչները:
 96. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի հիմնական խնդիրները, սպառիչները և դրանց դասակարգումը:
 97. Ենթակայանի տրանսֆորմատորների հզորության, քանակի և մակնիշի ընտրումը:
 98. Էներգետիկական համակարգերի և դրա տարրերի ավտոմատ կառավարման համակարգերը:
 99. Վթարային ռեժիմները էլեկտրաէներգետիկական համակարգերում։
 100. Էլեկտրաէներգիայի հաշվառում և էլեկտրահաշվեկշիռ: