Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Նյութագիտություն)

Speciality
Questions
 1. Մետաղների էլեկտրոնային և բյուրեղային կառուցվածքները: Խորանարդային և հեքսագոնալ ցանցերի մեջ հարթությունների և ուղղությունների բյուրեղաբանական ինդեքսները:
 2. Բյուրեղների բազմաձևությունը և անիզոտրոպությունը:
 3. Մետաղների բյուրեղային կառուցվածքի թերությունները` կետային, գծային, մակերևույթային և ծավալային արատներ:
 4. Եզրային, պտուտակային և տեղաշարժված դիսլոկացիաներ:
 5. Բյուրեղացման գործընթացի թերմոդինամիկան: Բյուրեղների առաջացման և աճի մեխանիզմն ու կինետիկան:
 6. Առաջնային բյուեղացում: Բյուրեղների ձևերը և ձուլուկի կառուցվածքը:
 7. Հալույթներից մոնոբյուրեղների ստացման եղանակները: Պինդ ֆազային (երկրորդային) բյուրեղացում:
 8. Համաձուլվածքների թերմոդինամիկան, հավասարակշռության պայմանները: Համակարգի, ֆազերի և կառուցվածքի սահմա-նումները:
 9. Մեխանիկական խառնուրդներ, պինդ լուծույթներ և քիմիական միացություններ առաջացնող համաձուլվածքներ (երկկոմ-պոնենտ համաձուլվածքների տիպային դիագրամաներ):
 10. Անսահմանափակ լուծելիությամբ կոմպոնենտներով վիճակի դիագրամներ և դրանց վերծանումը: Կուռնակովի օրենքը:
 11. Էվտեկտիկական վիճակի դիարամներ և դրանց վերծանումը:
 12. Պերիտեկտիկական վիճակի դիագրամներ և դրանց վերծանումը:
 13. Մոնոտեկտիկական հավասարակշռությամբ վիճակի դիագրամ-ներ և դրանց վերծանումը:
 14. Կոնգրուենտ և ոչ կոնգրուենտ ֆազերով կրկնակի համակարգերի վիճակի դիագրամներ և դրանց վերծանումը:
 15. Եռակի համակարգերի վիճակի դիագրամներ և դրանց վերծանումը:
 16. Մետաղների պլաստիկ դեֆորմացիան և վերաբյուրեղացումը:
 17. Դեֆորմացիաների տեսությունը: Նյութերի լարվածադեֆորմաց-ված վիճակների տեսակները:
 18. Առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաներ: Պլաստիկ դեֆոր-մացիայի ազդեցությունը մետաղի կառուցվածքի և հատկություն-ների վրա: Դեֆորմացմամբ ամրացման ֆիզիկական էությունը:
 19. Մետաղների քայքայման դիսլոկացիոն մեխանիզմը:
 20. Տաքացման ազդեցությունը դեֆորմացված մետաղի կառուց-վածքի և հատկությունների վրա: Վերադարձ, պոլիգոնացում, առաջնային և հավաքական վերաբյուրեղացում:
 21. Պողպատի տաքացման և սառեցման ժամանակ տեղի ունեցող ֆազային փոխակերպումները:
 22. Պեռլիտ-աուստենիտ փոխակերպության մեխանիզմը և կինետիկան:
 23. Աուստենիտ-պեռլիտ փոխակերպության մեխանիզմը և կինետիկան:
 24. Աուստենիտ–մարտենսիտ փոխակերպության մեխանիզմը և կինետիկան:
 25. Աուստենիտ-բեյնիտ փոխակերպության մեխանիզմը և կինե-տիկան:
 26. Մարտենսիտի և մնացորդային աուստենիտի փոխակերպումը պողպատի արձակման դեպքում:
 27. Կառուցվածքային փոխակերպությունները հնեցման դեպքում (Կլաստերներ, Գինե - Պրեստոնի գոտիներ և մետաստաբիլ ֆազեր): Միջմետաղային գոյացումներ: Ամրացման բնույթը հնեցման դեպքում, դիսպերս կարծրացում:
 28. Մետաղների և համաձուլվածքների ջերմամեխանիկական մշակումը և կառուցվածքի ձևավորումը: Դինամիկ պոլիգոնացում և վերաբյուրեղացում:
 29. Պինդ, հեղուկ և գազային միջավայրերում մետաղների և համաձուլվածքների ջերմաքիմիական մշակումը և դիֆուզիոն գործընթացները:
 30. Ջերմային մշակման տեսակները: Պողպատի թրծման, նոր-մալացման, մխման (ծավալային և մակերևութային) և արձակման տեխնոլոգիական առանձնահատ-կությունները:
 31. Պողպատի բարձր և ցածր ջերմաստիճանային ջերմամե-խանիկական մշակումները:
 32. Նյութերի ջերմաքիմիական մշակումը, ներառյալ մետաղապա-տումը:
 33. Ջերմամշակման դեպքում իրերում ներքին լարումների և դեֆորմացիաների առաջացման կանխումը:
 34. Նյութերի լարվածային վիճակի տեսակները՝ նորմալ, շոշոփող, պայմանական և իրական լարումներ:
 35. Ամրության հատկություններ` նյութերի տեսական և տեխնի-կական ամրությունը: Դիսլոկացիաների ազդեցությունը նյութերի ամրության վրա: Նյութերի ամրության բարձրացման մեթոդները:
 36. Առաձգական և պլաստիկ դեֆորմացիաներ, առաձգականության մոդուլ, Պուասսոնի գործակից, սահքի մոդուլ: Հարաբերական նեղացում, հարաբերական երկարացում, առաձգական հետազ-դեցություն, առաձգականության սահման, համեմատականութ-յան սահման, հոսունության սահման, ամրության սահման և դրանց որոշումը:
 37. Նյութերի փխրուն և մածուցիկ քայքայման գնահատումը: Սառնաբեկունության երևույթը: Հարվածային մածուցիկության բնութագիրը:
 38. Նյութերի հոգնածությունը, հոգնածության սահմանի որոշումը:
 39. Սողքի երևույթը, երկարաժամկետ ամրություն և սողքի սահման:
 40. Նյութերի մաշումը: Մաշման ֆիզիկական էությունը նյութերի շփման դեպքում, մաշման մեխանիզմը:
 41. Մետաղների կարծրությունը: Կարծրության (ըստ Բրինելի, Ռոկվելլի, Վիկերսի) և միկրոկարծրության չափումը:
 42. Ջերմային հատկություններ, ջերմունակություն և դրա որոշման եղանակները: Պողպատներում ֆազային փոխակերպումների ուսումնասիրումը ջերմային անալիզի միջոցով: Համաձուլ-վածքների ջերմային հատկությունները:
 43. Էլեկտրական հատկություններ՝ էլեկտրահաղորդականություն, էլեկտրադիմադրություն և դրանց որոշման եղանակները: Կոփման, վերաբյուրեղացման և թրծման ազդեցությունը էլեկտրական հատկությունների վրա:
 44. Պինդ լուծույթների, քիմիական միացությունների և հետերոգեն համաձուլվածքների էլեկտրական հատկությունները:
 45. 2.Մագնիսական հատկություններ՝ դիամագնիսականություն, պարամագնիսականություն, ֆերրոմագնիսականություն, ֆերրի-մագնիսականություն և դրանց չափման եղանակները: Մետաղ-ների և մետաղական ֆազերի մագնիսական հատկությունները: Թրծումը մագնիսական դաշտում:
 46. Ֆերրոմագնիսական համաձուլվածքների ֆազային և կառուց-վածքային փոխակերպությունների հետազոտումը մագնիսական վերլուծության եղանակներով: Կյուրիի ջերմաստիճանը:
 47. Ձուլային հատկությունները` հեղուկահոսունություն, կծկվածք և կառուցվածքային անհամասեռության (լիկվացիա):
 48. Նյութերի կռելիությունը: Ջերմաստիճանի և խառնուրդների ազդեցությունը մետաղների և համաձուլվածքների կռելիության վրա:
 49. Նյութերի եռակցելիությունը: Մետաղների և պլաստմասաների եռակցելիության տարբերիչ առանձնահատկությունները:
 50. Նյութերի մշակելիությունը կտրմամբ: Նյութերի հատկություն-ների ազդեցությունը շրջատաշումով մշակելիության վրա:
 51. Նյութերի ջերմակայունությունը, կրակակայունությունը, կոռո-զիակայունությունը և դրանց որոշման եղանակները: Նյութերի քիմիական հատկությունների բարելավման ուղիները:
 52. Թուջերի դասակարգումը և մակնիշավորումը: Գորշ, կռելի և բարձրամուր թուջերի կառուցվածքային առանձնահատկութ-յունները: Թուջերի հատկությունները և կիրառության բնագա-վառը:
 53. Ածխածնային պողպատեր, դասակարգումը և մակնիշավորումը: Խառնուրդների ազդեցությունը ածխածնային պողպատների կառուցվածքի և հատկությունների վրա:
 54. Սովորական որակի և որակյալ ածխածնային պողպատներ: Ածխածնային պողպատերի ջերմային մշակումը:
 55. Լեգիրված պողպատեր, դասակարգումը և մակնիշավորումը:
 56. Լեգիրող տարրերի ազդեցությունը պողպատների ֆազային փոխակերպումների, կառուցվածքի և հատկությունների վրա:
 57. Լեգիրված պողպատերի ջերմային մշակումը և կիրառման բնագավառները:
 58. Մարտենսիտա - հնացող պողպատներ, բաղադրության և ջերմային մշակման պարամետրերի ազդեցությունը պողպատի ամրության և մածուցիկության վրա:
 59. Կրակամուր, կրակակայուն և կոռոզիակայուն պողպատներ և համաձուլվածքներ: Պեռլիտային և մարտենսիտային դասի կրակամուր պողպատներ: Կարբիդներով և միջմետաղական ֆազերով ամրացվաղ աուստենիտային դասի պողպատներ: Նիկելի հիմքով կրակամուր համաձուլվածքներ:
 60. Քրոմային չժանգոտվող պողպատներ: Քրոմ – նիկելային աուս-տենիտային պողպատներ: Բարձր լեգիրված թթվակայուն պողպատներ: Կրակակայուն և կիզակայուն պողպատներ:
 61. Մագնիսական նյութեր, դրանց ներկայացվող պահանջները: Մագնիսափափուկ և մագնիսակարծր նյութեր:
 62. Էլեկտրատեխնիկական պողպատներ հաստատուն և փոփոխա-կան դաշտերում աշխատելու համար:
 63. Ածխածնային և լեգիրված պողպատներ կտրող և չափող գոր-ծիքների համար: Ջերմային մշակումը:
 64. Դրոշմիչային պողպատներ տաք և սառը դրոշմման համար: Ջերմային մշակումը:
 65. Գործիքային պողպատներին ներկայացվող պահանջները: Լեգիրման ընդհանուր սկզբունքները, լեգիրված պողպատների մակնիշավորումը:
 66. Լեգիրված պողպատների ջերմային մշակման առանձնահատ-կությունները: Գործիքային պողպատների դասակարգումը և մակնիշավորումը:
 67. Պղինձը, դրա համաձուլվածքները (արույր, բրոնզ) և մակնի-շավորումը:
 68. Պղինձնիկել համաձուլվածքները, դրանց վիճակի դիագրամը, կառուցվածքները, հատկությունները և կիրառման բնագավառ-ները:
 69. Ալյումինի և մագնեզիումի համաձուլվածքները: Ալյումին-մագնեզիում վիճակի դիագրամը: Ձուլվող և դեֆորմացվող համաձուլվածքները, մակնիշավորումը, ջերմային մշակման առանձնահատկությունները, կիրառման բնագավառները:
 70. Տիտանը, դրա համաձուլվածները և մակնիշավորումը: Տիտան-ալյումինիում համաձուլվածքները, դրանց վիճակի դիագրամը, կառուցվածքները, հատկությունները և կիրառման բնագավառ-ները:
 71. Վոլֆրամը, մոլիբդենը, դրանց հիման վրա դժվարահալ միացությունները, վիճակի դիագրամները և կիրառման բնագա-վառները:
 72. Վանադիումը, քրոմը, դրանց հիման վրա դժվարահալ միա-ցությունները, դասակարգումը, մակնիշավորումը և կիրառ-ման բնագավառները:
 73. Հազվագյուտ հողերի մետաղները, դրանց ներկայացվող պահանջները, հատկությունները և կիրաման բնագավառները:
 74. Մետաղական փոշիներ: Մետաղափոշիների ֆիզիկական և տեխնոլոգիական հատկությունները, դրանց ներկայացվող պահանջները:
 75. Ծակոտկեն նյութեր: Մետաղական զտիչներ, ընդհանուր բնութագրերը և հիմնական հատկությունները:
 76. Կոնստրուկցիոն փոշենյութեր, կոմպակտավորման մեթոդները և ջերմամշակման առանձնահատկությունները:
 77. Շփական նյութեր արգելակման համակարգերի համար: Շփական նյութերի ստեղծման սկզբունքները և ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 78. Հակաշփական նյութեր սահքի առանցքակալների համար: Հակաշփական նյութերի ստեղծման սկզբունքները և պահանջվող հատկությունները:
 79. Մագնիսական նյութեր: Մագնիսափափուկ և մագնիսակարծր նյութեր՝ բաղադրությունը, կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառության բնագավառները:
 80. Ֆերիտներ, ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները, կառուցվածքը և հատկությունները:
 81. Դժվարահալ միացություններ և ստացման մեթոդները: Նիտ-րիդների, կարբիդների, բորիդների, սիլիցիդների, հիդրիդների, խալկոգենիդների ընդհանուր բնութագրերը, էլեկտրոնային և բյուրեղային կառուցվածքը, միջատոմային կապերի բնույթը: Դժվարահալ միացությունների ֆիզիկաքիմիական հատկութ-յունները: Դժվարահալ միացությունների դասակարգումը ըստ տեսակների և կիրառման բնագավառների:
 82. Դժվարահալ միացությունների հիման վրա ստացվող նյութեր (կերամիկամետաղական նյութեր-կերմետներ): Ֆազերի թերմո-դինամիկական համատեղությունը: Օքսիդների, նիտրիդների, կարբիդների և բորիդների հիման վրա կերմետների ստացման տեխնոլոգիան: Կերմետների կիրառման բնագավառները:
 83. Կարծր համաձուլվածքներ: Վոլֆրամ-կոբալտային և տիտան-կոբալտային համաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Կարծր համաձուլվածքների կա-ռուցվածքը, հատկությունները և կիրառման բնագավառները:
 84. Գերկարծր նյութեր: Բնական և սինթետիկ ալմաստներ, բորի խորանարդային նիտրիդ: Ալմաստների և գերկարծր միացությունների սինթեզը: Օրգանական, կերամիկական և մետա-ղական կապակցիչների հիման վրա գերկարծր նյութերի կոմպոզիտներ՝ կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառման բնագավառները:
 85. Օրգանական, կերամիկական և մետաղական կապակցիչների հիման վրա գերկարծր նյութերի կոմպոզիտներ՝ կառուցվածքը, հատկությունները և կիրառման բնագավառները:
 86. Դիսպերս ամրացվող նյութեր: Պլաստիկ դեֆորմացիային դիմադրելու ունակության բարձրացման մեխանիզմը և կոմպոզիտների ամրացումը դժվարահալ մասնիկներով: Ամրացնող մասնիկների ընտրման հիմնական սկզբունքները: Մեխանիկական հատկությունների կախվածությունը մասնիկների չափերից և դրանց միջև եղած հեռավորությունից:
 87. Դիսպերս ամրացող կոմպոզիտների տարբերությունը դիսպերս կարծրացող համաձուլվածքներից՝ դրանց բաղադրությունները և ստացման տեխնոլոգիան: Ալյումինի, պղնձի, երկաթի, նիկելի և դժվարահալ մետաղների հիմքով դիսպերս ամրացվող նյութեր:
 88. Բազմաշերտ կոմպոզիտներ, դրանց մեխանիկական հատկությունները ստատիկ և դինամիկ բեռնավորումների դեպքում: Հատկությունների կախվածությունը շերտերի երկրաչափական բնութագրերից, քանակից և դարսման հաջորդականությունից: Բազմաշերտ կոմպոզիտների ստացման տեխնոլոգիան և կիրառման բնագավառները:
 89. Թելքերով ամրանավորված նյութեր (թելքավոր կոմպոզիտներ): Թելքեր և թելքաձև միաբյուրեղներ՝ թելքերին և մայրակներին ներկայացվող պահանջները:
 90. Թելքաձև միաբյուրեղների ստացման եղանակները և դրանց հատկությունները: Ածխածնի, բորի, սիլիցիումի կարբիդի, ալյումինի օքսիդի և երկաթի թելքերի հիման վրա կոմպո-զիտների ստացման տեխնոլոգիանները:
 91. Ամրանավորված նյութերի հատկությունները: Հատկությունների անիզոտրոպությունը, առաձգականության մոդուլը: Ամրության կախվածությունը թելքի և մայրակի համատեղությունից:
 92. Թելքի կրիտիկական երկարությունը և ծավալային պարունա-կությունը: Ամրության կախվածությունը թելքի երկարությունից և տրամագծից: Թելքերով ամրանավորված նյութերի դեֆորմաց-ման և քայքայման մեխանիզմը:
 93. Պոլիմերներ: Պոլիմերների ստացման եղանակները: Պոլիմեր-ների մակրոմոլեկուլների կառուցվածքը: Պոլիմերների ֆազային և ֆիզիկական վիճակը: Պոլիմերների կառուցվածքը և ամրութ-յունը: Պոլիմերների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները և դրանց որոշման մեթոդները: Պոլիմերների հնացումը և կայունացումը: Պոլիմերային նյութերի դասակարգումը և դրանց կիրառման բնագավառները:
 94. Պլաստմասաներ ջերմապլաստիկ և ջերմառեակտիվ պոլիմեր-ների հիման վրա: Լցանյութեր, պնդարարներ, պլաստիկա-րարներ, կատալիզատորներ, ջերմակայունացուցիչներ, լուսակա-յունացուցիչներ, գունանյութեր և արգելակիչներ պլաստմասաների ստացման համար:
 95. Շինվածքների ստացումը պլաստմասսաների վերամշակման մեթոդներով` արտամղում, ձուլում ճնշման տակ, մամլում, վակուում-ձևավորում: Պլաստմասսաների դասակարգումը և դրանց կիրառման բնագավառները:
 96. Կիսահաղորդչային նյութեր: Ստացման մեթոդները: Ֆիզիկամե-խանիկական հատկությունները: Դասակարգումը և մակնիշա-վորումը: Կիսահաղորդչային նյութերի կիրառությունները:
 97. Ապակի և սիտալներ, դրանց կառուցվածքը և հատկությունները: Դրանցից առարկաների պատրաստման տեխնոլոգիան և կիրառման բնագավառները:
 98. Տեխնիկական կերամիկա: Ստացման տեխնոլոգիան, կառուց-վածքը և հատկությունները, կիրառման բնագավառները:
 99. Լաքաներկային և սոսնձող նյութեր: Լաքաներկային նյութերի դասակարգումը: Ծածկութապատման տեխնոլոգիան: Սոսինձ-ների բաղադրությունը, դասակարգումը և կիրառման բնագա-վառները:
 100. Ռետինանյութեր: Ռետինանյութերի բաղադրությունը, դասակար-գումը և կիրառման բնագավառները: