Երևանի պետական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Questions
 1. Ֆինանսները որպես գիտություն, անհրաժեշտությունը և էությունը
 2. Ֆինանսների կառավարումը և ֆինանսական գործակիցներ
 3. Ֆինանսական պլանավորումը որպես ֆինանսների կառավարման և ֆինանսական քաղաքականության իրականացման միջոց
 4. Բյուջետային համակարգը և նրա կազմակերպման սկզբունքները
 5. Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությունը, կազմը և կառուցվածքը
 6. Հարկերը և դրանց դասակարգումը
 7. Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները, նրանց կազմը և կառուցվածքը, հիմնական աղբյուրների բնութագրումը
 8. Կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշները
 9. Փողի անհրաժեշտությունը, էությունը, ֆունկցիաները և դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում
 10. Ինֆլյացիայի էությունը, նրա դրսևորման ձևերը, դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները
 11. Արժույթային փոխարժեքը և դրա որոշման եղանակները, արժույթային փոխարժեքի տատանումների վրա ազդող գործոնները
 12. Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և տեսակները շուկայական տնտեսության պայմաններում
 13. ՀՀ բանկային համակարգը և նրա զարգացումը
 14. ՀՀ Կենտրոնական բանկը, նրա ֆունկցիաները
 15. Դրամավարկային քաղաքականությունը, նպատակները և դերը տնտեսության կարգավորման գործում
 16. Առևտրային բանկերը, դրանց կազմակերպման կառուցվածքը և գործառնությունները:
 17. ՀՀ արժեթղթերի բնութագիրը և զարգացման հիմնահարցերը
 18. Արժեթղթերը որպես ֆինանսական գործիքներ, դրանց տեսակները
 19. Ֆոնդային բորսան, գործառույթները և դերը, կազմակերպման և կարգավորման առանձնահատկությունները
 20. Արժեթղթերի պորտֆելի էությունը, բնորոշ գծերը, տեսակները, և դրանց ձևավորման ու կառավարման ձևերը
 21. ՀՀ ապահովագրական շուկան և նրա հիմնական մասնակիցները, ապահովագրական գործի պետական կարգավորումը
 22. Մաքսային աժեքի որոշման մեթոդները, մաքսային հսկողության իրականացման ձևերը
 23. Մաքսային ռեժիմների տեսակները և կառուցվածքը, մաքսաիրավական կարգավորման մեթոդները
 24. Հաշվեկշիռը որպես կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների մնացորդային ամփոփման եղանակ, հաշվեկշռի կառուցվածքն ու բովանդակությունը
 25. Հաշվապահական հաշիվներ, դրանց կառուցվածքը և տեսակները, հաշիվներում գրանցումներ կատարելու կարգը
 26. Ֆինանսական հաշվետվությունների հիմնական ձևերը
 27. Կառավարչական հաշվառման էությունը, բովանդակությունը, և նշանակությունը կազմակերպության արտադրական գործունեության կառավարման համար
 28. Ֆինանսական գործակիցների համակարգը, հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծությունը
 29. Ֆինանսական կայունության վերլուծությունը, սեփական և փոխառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
 30. Աուդիտի էությունը, աուդիտորական գործունեության կարգավորումը ՀՀ-ում
 31. Աուդիտորական ստանդարտների նպատակները և հիմնական սկզբունքները
 32. Աուդիտորական հաշվետվության կառուցվածքը և ձևերը, աուդիտ եզրակացությունների տեսակները
 33. Ֆինանսական վերահսկողության էությունը, նպատակները և խնդիրները