Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Янв 25 2024
Лингвопрагматические аспекты жалобы в армянском и английском интернет-дискурсе Университет имени В. Я. Брюсова Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Дек 12 2022
Морфологические, синтаксические и семантические особенности глагольной категории залога в современном турецком языке /в сопоставлении с армянским/ Ереванский государственный университет Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Дек 08 2022
Одежда как знаковая система в армянской и британской лингвокультурах Университет имени В. Я. Брюсова Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Нбр 28 2022
Лингвокогнитивный анализ семантического поля «возраст» в английском и армянском языках Университет имени В. Я. Брюсова Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Окт 31 2022
Эквиваленты падежных значений армянского в испанском языке Ереванский государственный университет Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Май 23 2022
Фразеологизмы, характеризующие качества личности, в современном армянском и персидском языках /сопоставительное исследование/ Институт языка имени Р. Ачаряна Общее и сравнительное языкознание ( Ժ.02.02 )
Нбр 30 2021
Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության խոսույթի քննադատական վերլուծությունը Հայաստանի, Իրանի և ռուսաստանի մամուլում Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Фев 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Дек 03 2018
Իսֆահանի տեղանունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Июн 29 2018
Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Июн 25 2018
Կանխենթադրույթի` որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաժանաչողական հայեցակերպը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Июн 18 2018
«Շահնամե»-ի բառապաշարի քննություն ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Июн 18 2018
Վաֆսի բարբառը ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Мрт 26 2018
Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահակությունները հայերենի համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Мрт 05 2018
«Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա թարգմանական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )