Կանխենթադրույթի` որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաժանաչողական հայեցակերպը

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2018

Հաստատված