Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Янв 16 2024
Исследования региоселективности синтеза, алкилирования и H/D-обмена азолопиримидинов, содержащих узловой атом азота Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Нбр 24 2023
Синтез, IN VITRO и IN SILICO исследование антихолинэстеразных свойств производных хромофора зеленого флуоресцентного белка Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Июн 23 2023
Синтез и свойства бензо[h]хиназолинов, спироконденсированных с циклогептаном в 5-ом положении Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Дек 09 2022
Взаимодействие β-ароилвинилтрифенилфосфоний и -пиридинийбромидов с бинуклеофилами Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Сен 14 2022
Функционализация пропаргильных систем C, N, O - нуклеофилами в присутствии ацетатов ртути (II) и кадмия (II) Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Сен 09 2022
Синтез полифункционально замещенных карбо- и азациклических соединений на основе взаимодействия N-ариламидов ацетоуксусной кислоты с электрофильными алкенами Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Дек 10 2021
Исследования в области технологически моделируемых реакций N-замещенных циклических аминов Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Сен 10 2021
Синтез новых производных гетероциклических азинов (1,3,5-триазина и пиримидина) и их биологическая активность Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Апр 16 2021
Взаимодействие соединений с пропаргильной группой с CH- и NH- кислотами в присутствии ацетата ртути (II) Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Дек 25 2020
The synthesis of new heterocyclic substituted butenolides and their conversions Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии Органическая химия ( Բ.00.03 )
Сен 13 2019
5,5-դիմեթիլբենզո[h] խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Дек 24 2018
Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Дек 24 2018
Ստիրիլ ածանցյալների սինթեզի հետազոտում կամրջակային ազոտի ատոմ պարունակող համակցված մեթիլպիրիմիդինների հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Дек 22 2017
Ազինների հիմքի վրա նոր չկոնդենսացված բի- և տրիցիկլիկ հետերոհամակարգերի սինթեզը և դրանց ածանցյալների կենսաբանական ակտիվությունը ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )
Дек 08 2017
Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսացված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 ) , Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )