Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հայոց լեզու)

Специальность
Вопросы
 1. Հայոց լեզվի պատմության փուլերը:
 2. Արդի գրական լեզվի արևելահայ և արևմտահայ տարբերակները:
 3. Հնչյունաբանություն. հնչյուն և հնչույթ:
 4. Հնչյունների դասակարգումը և բնութագիրը:
 5. Հնչյունափոխություն, նրա տեսակները:
 6. Ուղղագրություն և ուղղախոսություն:
 7. Բառագիտություն. բառ, բառույթ և բառաձև:
 8. Իմաստաբանություն և իմաստափոխություն:
 9. Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի:
 10. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները՝ ներքին և արտաքին:
 11. Բառակազմություն. բառաբարդում և ածանցում:
 12. Բարդության տեսակները:
 13. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարն ըստ գործածության ոլորտների:
 14. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարի պատմական շերտերը. գործուն և ոչ գործուն բառապաշար:
 15. Դարձվածաբանություն: Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորների դասակարգումը:
 16. Հայ բառարանագրություն: Բառարանների տեսակները:
 17. Քերականական իմաստ և ձև: Քերականական կարգեր:
 18. Բառի ձևաբանական կառուցվածքը, ձևույթներ: Հիմք և վերջավորություն:
 19. Խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները:
 20. Խոսքի մասերը հայերենում, նրանց դասակարգումն ըստ նյութական, ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշների:
 21. Գոյական անուն, գոյականի խոսքիմասային առանձնահատկությունները և իմաստային- քերականական տեսակները:
 22. Գոյականի թվի, հոլովի, առկայացման քերականական կարգերը, նրանց արտահայտման միջոցները:
 23. Ածական անունը որպես խոսքի մաս, ածականի տեսակները, կազմությունը, քերականական առանձնահատկությունները:
 24. Թվական անուն. տեսակները:
 25. Դերանունների խոսքիմասային առանձնահատկությունները, դերանունների տեսակները, հոլովումը և փոխանվանական գործածությունը:
 26. Բայը որպես խոսքի մաս, նրա իմաստային, բառակազմական ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 27. Բայի անդեմ և դիմավոր ձևերը: Հայերենի դերբայները և նրանց դասակարգումը:
 28. Բայի դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը և նրանց արտահայտությունը:
 29. Դիմավոր բայեր, բայի եղանակները:
 30. Անկանոն բայեր և նրանց խոնարհումը:
 31. Հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը (մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական, ձայնարկություն):
 32. Չթեքվող խոսքի մասերի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 33. Շարահյուսության առարկան, շարահյուսական առավելագույն և նվազագույն միավորները:
 34. Լեզու և խոսք. նրանց փոխհարաբերության հարցը հայ լեզվաբանության մեջ:
 35. Շարահյուսական կապակցության միջոցները և եղանակները:
 36. Բառակապակցություններ. տեսակները:
 37. Նախադասությունը որպես լեզվական միավոր: Ստորոգում և հնչերանգ:
 38. Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի:
 39. Նախադասության կառուցվածքի տեսակները:
 40. Նախադասության անդամ. գլխավոր և երկրորդական անդամներ, նրանց տեսակները, արտահայտությունը և քերականական ձևավորումը:
 41. Նախադասության գլխավոր անդամների լրացումները:
 42. Գոյականական և բայական անդամների լրացումներ. տեսակները:
 43. Միակազմ նախադասության տեսակները և ձևավորման առանձնահատկությունները:
 44. Բարդ նախադասության կառուցվածքը և տեսակները:
 45. Երկրորդական նախադասությունների բնույթը, նրանց կառուցվածքը և տեսակները:
 46. Բարդ ստորադասական նախադասության փոխակերպումը պարզի:
 47. Տեքստի ըմբռնումը, տեսակները և հիմնական բնութագրիչները:
 48. Մեջբերվող ուղղակի և անուղղակի խոսք:
 49. Պարբերույթը և նրա ոճական արժեքը:
 50. Կետադրություն. կետադրության դերը գրավոր խոսքում, տեսակները:
 51. Գրաբարը որպես հին գրական լեզու:
 52. Գրաբարի հնչյունական համակարգը. հնչյունափոխություն:
 53. Գրաբարի երկբարբառները և եռաբարբառները, նրանց հետագա փոփոխությունը:
 54. Գրաբարի հոլովումը և նրա կազմությունը:
 55. Ներքին և արտաքին, պարզ և խառը հոլովումները գրաբարում:
 56. Դերանվանական հոլովումը և նրա առանձնահատկությունները գրաբարում:
 57. Գրաբարի ածականները. ածականի համեմատության աստիճանները:
 58. Գրաբարի դերբայները, կազմությունը և փոփոխությունները:
 59. Պարզ և բաղադրյալ ժամանակները գրաբարում:
 60. Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերը և նրանց խոնարհումը:
 61. Գրաբարի դերբայները, նրանց գործածությունը:
 62. Գրաբարի նախդիրները. շարադասություն, համաձայնություն:
 63. Բարբառների պատմական զարգացման ընթացքը հայոց լեզվի պատմության տարբեր շրջաններում:
 64. Հայ բարբառների աշխարհագրական, հնչյունաբանական, ձևաբանական (տիպաբանական) և բազմահատկանիշ դասակարգումները:
 65. Հայ բարբառների հիմնական ճյուղերի հնչյունաբանական, ձևաբանական, շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 66. Արարատյան, Թիֆլիսի, Ղարաբաղի, Պոլսի, Կարնո, Վանի բարբառների ընդհանուր բնութագիրը, նրանց ընդհանրությունները և տարբերությունները գրական լեզվի համեմատությամբ:
 67. Հայերենը հնդեվրոպական առանձին ճյուղի լեզու:
 68. Հայոց լեզվի ցեղակցական կապերը, նրա դիրքը հնդեվրոպական լեզուների մեջ:
 69. Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պայմանները:
 70. Հունաբան հայերենը և նրա ստեղծման ժամանակը:
 71. Միջին հայերենի կազմավորումը: Միջին հայերենը պետական, գրական և գիտական լեզու:
 72. Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը, հնչյունական նոր երևույթները, հնչյունափոխություն և ուղղագրական տարբերությունները գրաբարից:
 73. Միջին հայերենի բառապաշարը, բառապաշարի շերտերը, փոխառություններ, նրանց բնույթը և աղբյուրները:
 74. Միջին հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները:
 75. Լատինաբան հայերենը և նրա բնույթը:
 76. Աշխարհաբարի առաջացումը և զարգացումը 17-18-րդ դարերում:
 77. Հայոց ազգային լեզվի գրական կանոնարկումը:
 78. Գրաբարի, միջին հայերենի և բարբառների նպաստը ազգային լեզվի կազմավորման մեջ:
 79. Հայ ժողովրդի կյանքում կատարված փոփոխությունները 19-րդ դարի սկզբում:
 80. Գրապայքարը և նրա փուլերը:
 81. Ոճաբանության առարկան և խնդիրները:
 82. Ոճի սահմանումը և դասակարգման սկզբունքները:
 83. Հնչյունաբանական ոճաբանություն: Առձայնույթ, բաղաձայնույթ և հանգ:
 84. Բառային ոճաբանություն: Հայերենի բառապաշարի գործառական-ոճական դասակարգումը:
 85. Բառապաշարի շերտերը և նրանց ոճական արժեքը:
 86. Իրադրական ոճեր: Անհատական ոճեր:
 87. Հայերենի գործառական ոճերը և նրանց յուրահատկությունները:
 88. Լեզվական նորմի ըմբռնումը. լեզվական նորմ և ոճական նորմ:
 89. Լեզվի պատկերավորման և արտահայտչական միջոցները:
 90. Քերականական ոճաբանություն, քերականական կարգերի ոճական արժեքը: