Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Մանկավարժության տեսություն և պատմություն)

Вопросы
 1. Մանկավարժական գիտության օբյեկտը, առարկան և արդի խնդիրները: Մանկավարժական գիտության և պրակտիկայի փոխադարձ կապը:
 2. Մանկավարժական գիտության առանձնահատկությունները և զարգացման փուլերը:
 3. Մանկավարժության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը:
 4. Մանկավարժական հետազոտության բովանդակությունը, տրամաբանությունը և գիտական հասկացությունները:
 5. Գիտական ճանաչողության մեթոդների էությունը, բովանդակությունը, բնութագիրը և դասակարգումը:
 6. Մանկավարժական հետազոտության տրամաբանական և էմպիրիկ մեթոդները:
 7. Մանկավարժական հետազոտության տեսական և պատմահամեմատական մեթոդները:
 8. Կրթության փիլիսոփայությունը` որպես մանկավարժական գիտության ճյուղ, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: Կրթության սահմանման փիլիսոփայական տեսանկյունները:
 9. Կրթության փիլիսոփայության ժամանակակից տեսությունների ընդհանուր բնութագիրը:
 10. Դաստիարակության փիլիսոփայության էությունը:
 11. Մանկավարժական արժեբանության հայեցակարգային հիմքերը, հիմնական հասկացությունները և դրանց բնութագրումը:
 12. Արժեքային պատկերացումների և գաղափարների զարգացումը որպես ընդհանուր պատմական գործընթաց:
 13. Անձի զարգացման շրջափուլերը և դրանց գիտատեսական հիմնավորումը:
 14. «Մարդ», «անձ», «անհատ» հասկացությունների բնութագրումը: Անձի սոցիա-լակա¬նացման գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը:
 15. Դիդակտիկայի հիմնական հասկացությունները:
 16. Կրթության բովանդակությունը, էությունը և նրա պատմական բնույթը: Կրթության բովանդակությունը արտահայտող փաստաթղթերը:
 17. ՀՀ կրթության համակարգի կառուցվածքը, զարգացման միտումները:
 18. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: Կրթական չափորոշիչներ:
 19. Կրթական բարեփոխումները արդի փուլում: Հանրակրթության պետական նոր կրթակարգը:
 20. Ընդունակությունների, կարողությունների, հմտությունների և գիտելիքների գիտական բնութագիրը:
 21. Կրթության ավանդական և այլընտրանքային համակարգերը:
 22. Նյութական և ձևական կրթության մասին տեսությունները:
 23. Ձևական կրթության տեսության և պրակտիկայի ակունքները:
 24. Ուսուցման տեսական-մեթոդաբանական հիմքերը: Ուսուցման ժամանակակից տեսությունները և հայեցակարգերը:
 25. Ուսուցման գործընթացը որպես ամբողջական համակարգ, դրա բնութագիրը:
 26. Ուսուցման օրենքները, օրինաչափությունները և սկզբունքները բուհում:
 27. Ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները բուհում:
 28. Ուսումնական գործունեության դրդապատճառները:
 29. Սովորողների իմացական գործունեության ձևերը:
 30. Սովորողների իմացական գործընթացի ակտիվացման և ինքնուրույնության ձևավորման մանկավարժական պայմանները:
 31. Ուսուցչի և աշակերտի նախապատրաստվելը դասին:
 32. Մանկավարժական գործու¬նեության էությունը, առանձնահատկությունները և իննովացիոն ուղղվածությունը հանրա¬կրթական դպրոցում:
 33. Մանկավարժական գործունեության դրդապատճառները:
 34. Մասնագիտական-մանկավարժական գործունեության զարգացման ուղիները:
 35. Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտություններ:
 36. Ուսուցչի ներկայացվող համամանկավարժական պահանջները:
 37. Ուսուցչի մանկավարժական վարպետության կառուցվածքը:
 38. Մանկավարժական խնդիրների տեսակները մանկավարժական գործունեու¬թյան մեջ: Մանկավարժական խնդիրների լուծման տեխնոլոգիաներ:
 39. Մանկավարժական նախագծում, դրա հիմնական սկզբունքները:
 40. Մանկավարժական դիագնոստիկա. նպատակը, խնդիրները:
 41. Ուսումնադաստիարակչական մեթոդների դասակարգման վերաբերյալ տեսությունները:
 42. Ժամանակակից դիդակտիկական համակարգերը:
 43. Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների դասակարգումը բուհում:
 44. Զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաներ:
 45. Պրոբլեմային ուսուցման էությունը, կառուցվածքն ու մեթոդները:
 46. Ծրագրավորված և տարբերակված ուսուցման տեխնոլոգիաներ:
 47. Հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիա:
 48. Ուսուցման կոլեկտիվ եղանակը, էությունը, կառուցվածքը: Ուսուցման տեխնոլոգիայի նախագծման տրամաբանությունը:
 49. Մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիա:
 50. Անհատական ուսուցման տեխնոլոգիա:
 51. Ուսուցման տեխնոլոգիայի գործառույթները:
 52. Հումանիստական և անձնուղղորդ տեխնոլոգիաներ:
 53. Ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու դրանց զարգացման միտումները հանրակրթության համակարգում:
 54. Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումը և դրա ազդեցությունը անձի զարգացման գործընթացի վրա:
 55. Աշակերտական ինքնավարությունը ժամանակակից դպրոցում:
 56. Ուսուցման կազմակերպման ձևերն ու դրանց զարգացման միտումները բարձրագույն կրթության համակարգում:
 57. Սովորողների արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների տեսակներն ու ձևերը արդի պայմաններում:
 58. Մասնագիտական կրթության նպատակը և բովանդակությունը:
 59. Թեստային առաջադրանքների տեսակները բուհում, դրանց ներկայացվող պահանջները:
 60. Մանկավարժական կրթության համակարգի կայացման փուլերը ՀՀ-ում:
 61. Ուսանողների ուսումնահետազոտական և գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման տեսակներն ու ձևերը:
 62. Բուհի դասախոսի գործունեության հոգեբանամանկավարժական առանձնա-հատկությունները: Դասախոսի և ուսանողի փոխգործունեության ձևերը:
 63. «Ուսուցման որակ» հասկացության բնութագրումը:Ուսուցման որակի հսկողությունը, ձևերն ու տեսակները;
 64. Ուսուցման արդյունքների գնահատման ժամանակակից համակարգը:
 65. Դաստիարակության տեսությունների դասակարգումը: Դաստիարակության նկատմամբ ժամանակակից հումանիստական մոտեցումները:
 66. Դաստիարակությունը ամբողջական մանկավարժական գործընթացում:
 67. Դաստիարակության գործընթացի ներքին տրամաբանությունը, օրինաչափությունները և հակասությունները:
 68. Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը հանրակրթական դպրոցում:
 69. Դաստիարակության գործընթացի կառավարման առանձնա¬հատկություն¬ները բուհում:
 70. Ընտանիքը որպես անձի դաստիարակության և զարգացման մանկավարժական փոխազդեցության սուբյեկտ և սոցիալ-մշակութային միջավայր:
 71. Դաստիարակության բովանդակային բաղադրամասերի վերլուծությունը:
 72. Դաստիարակության սկզբունքները:
 73. Դաստիարակության մեթոդների վերաբերյալ ժամանակակից մոտեցումների բնութագիրը:
 74. Դաստիարակչական աշխատանքների բովանդակությունը և ձևերը բուհում:
 75. Կրթական համակարգերի կառավարումը որպես սոցիալական կառավարման տարատեսակ:
 76. Կրթական համակարգերի կառավարման սկզբունքներն ու գործառույթները, դրանց գիտական հիմնավորումը:
 77. Կրթական համակարգերի կառավարման մեթոդներն ու ձևերը:
 78. Դպրոցի կառավարման գործընթացը, գործառույթներն ու սկզբունքները:
 79. Դպրոցի տնօրենի կառավարչական գործառույթները և կառավարման ոճերը:
 80. Ուսուցիչների աշխատանքի գնահատումը, վերապատրաստումը, մասնագիտական աճը:
 81. Դասղեկ, նրա գործառույթները, աշխատանքի բաժինները, դրանց պլանավորումը:
 82. Մանկավարժական մշակույթ հասկացության էությունը և կառուցվածքային բաղադրիչները:
 83. Մանկավարժական մշակույթի ձևավորման նորարարական ուղղվածությունը բուհում:
 84. Բուհի դասախոսի դիդակտիկական նպատակը և դրա իրականացման միջոցներն ու ձևերը:
 85. Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը, կառուցվածքը և ժառանգաբանությունը:
 86. Մանկավարժական հաղորդակցման ոճերը և մոդելները:
 87. Բուհի կառավարչական մարմինների կառուցվածքը բուհում:
 88. Ուսումնադաստիակարչական գործընթացի և գիտական աշխատանքների ղեկավարումը բուհում:
 89. Բարձրագույն կրթության դիդակտիկական համակարգը:
 90. Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման սկզբունքները:
 91. Դպրոցների ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում հայ գրերի գյուտից հետո:
 92. Հայ մանկավարժները դաստիարակության մասին:
 93. Միջնադարյան համալսարանները Հայաստանում:
 94. Մասնագիտական դպրոցների ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում:
 95. Դպրոցների ձևավորումը Արցախում 5-12-րդ դարերում:
 96. Կրթության համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում 20-րդ դարի առաջին կեսում:
 97. Մանկավարժական միտքը և կրթության դրվածքը 20-րդ դարում:
 98. Վալդորֆյան դպրոցներ:
 99. Բենջամին Ս.Բլումի տաքսանոմիան:
 100. Գ.Գյուրջիևի մանկավարժական տեսությունը: