Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Sep 09 2023
Investigation of different types of sensors for bioimaging Yerevan State University Radio physics ( Ա.04.03 )
Dec 10 2022
Investigation of the microwave near-fields distributions in liquid and composite materials Yerevan State University Radio physics ( Ա.04.03 )
Oct 22 2022
Electromagnetic field distributions in anisotropic nanoscale structures Yerevan State University Radio physics ( Ա.04.03 )
Jul 16 2022
The role of symmetrical inhomogeneity in problems of electromagnetic wave propagation Institute of Radiophysics and Electronics NAS RA Radio physics ( Ա.04.03 )
May 07 2022
Visualization of wave fields in nanostructures using a thermoelastic indicator microscope Yerevan State University Radio physics ( Ա.04.03 )
Feb 12 2022
Investigation of biological signals using higher-order spectral analysis Yerevan State University Radio physics ( Ա.04.03 )
May 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jul 09 2019
Հզոր տեռահերցային ճառագայթման աղբյուրի ստեղծման հնարավորությունը գործող գծային արագացուցիչի հիման վրա Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jun 15 2019
OFDM ազդանշանների ձևավորումը և մշակումը ռադարային կիրառությունների համար Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jun 15 2019
Ռադիոհաճախային պլազմայի իմպեդանսի համաձայնեցման պրոցեսի կայունության ուսումնասիրումը Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jun 11 2019
Ռելաքսացման պրոցեսները քվանտային դիպոլային ճառագայթիչ-մետաղական նանոկառուցվածքի համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Dec 23 2017
Մակերևույթային պլազմոբնների տեղայնացման առանձնահատկությունները անհամասեռ մետաղական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Nov 25 2017
Նանոթաղանթները գրանցման և արտապատկերման համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jun 13 2017
Ռադիոաստղագիտական եղանակի կիրառումը որոշ ռադիոֆիզիկական խնդիրներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Jun 10 2017
Մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքները պարբերական և բազմաշերտ կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )