Երևանի պետական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Questions
 1. Մակրոէկոնոմիկայի հիմնական հասկացությունները, թողարկման սահմանումը։ Համախառն ներքին արդյունք և համախառն ազգային արդյունք: Հոսքեր և պաշարներ: Շահադրույք և բերված արժեք:
 2. Ամբողջական առաջարկ: Դասական և քեյնսյան մոտեցումները: Ամբողջական առաջարկը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածներում:
 3. Ամբողջական պահանջարկի մակարդակի որոշումը: Ամբողջական պահանջարկը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածներում:
 4. Արտադրական ֆունկցիաներ, դրանց գնահատումը, վերլուծությունը և օգտագործումը մակրոտնտեսական մոդելավորման գործընթացում:
 5. Տնային տնտեսությունը, որպես հիմնական տնտեսական միավոր, սպառման և խնայողության ֆունկցիաները, գործոնները և մոդելները:
 6. Ներդրումները հիմնական ֆոնդերում, բնակշինարարություններում և պաշարներում: Տոկոսադրույքի, ՀԱԱ-ի ծավալների և ինֆլյացիայի տեմպերի ազդեցությունը ներդրումների ծավալի վրա: Ներդրումները որպես տնտեսական աճի գործոն, ներդրումային ծախսերի էմպիրիկ վերլուծությունը
 7. Պետության եկամուտներն ու ծախսերը: Պետական բյուջեն և ընթացիկ գործույթների հաշիվը:
 8. Պետական և մասնավոր հատվածների փոխազդեցությունը, հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները, Լաֆերի կորը:
 9. Փողի շուկա, Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
 10. Մոնետարիզմի հիմնական դրույթները: Փողը, փոխանակային կուրսը և գները: Բաումոլ-Թոբինի մոդելը:
 11. Տնտեսական աճի մոդելավորումը, Հարրոդ-Դոմարի մոդելը, Սոլոուի մոդելը: Տեխնոլոգիական առաջընթացը տնտեսական աճի մոդելներում:
 12. Աշխատանքի շուկա և գործազրկություն։ Աշխատանքի շուկայի մոդելների տրամաբանությունը և ընդհանուր կառուցվածքը. փոփոխականները, պարամետրերը, կախվածությունները: Պետական քաղաքականությունը աշխատանքի շուկայում
 13. Գնաճ, գնաճային սպասումներ: Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը:
 14. Կարճաժամկետ ժամանակահատվածում IS-LM մոդելը փակ և բաց տնտեսությունների համար։ Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունը IS-LM մոդելում
 15. Բաց և փակ տնտեսության AD/PA մոդելը։ Մոդելի փոփոխականները, պարամետրերը և տրամաբանությունը: ՀԱԱ-ի ծավալի, սպառման, ներդրումների, զուտ էքսպորտի և տոկոսադրույքի փոփոխությունները: Ֆիլիպսի կորը:
 16. Տնտեսական ցիկլեր, Իրական տնտեսական ցիկլի մոդելը: Աշխատանքի առաջարկի միջժամանակային փոխարինման էֆեկտը:
 17. Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն
 18. Ձեռնարկությունը որպես ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական սուբյեկտ, նպատակները, ֆունկցիաները, կառուցվածքը և կազմակերպումը:
 19. Ձեռնարկության գործունեությունը շուկայական միջավայրում։ Մարքեթինգը որպես ֆիրմայի գործունեության հենքային նախադրյալ: Արտադրության կառուցվածքը ձևավորող գործոնները, արտադրական հզորությունները, դրանց հաշվարկը: Պահեստային պաշարների պլանավորումը: Նյութական հոսքերի շարժի կազմակերպումը: Աշխատուժի պահանջարկի հաշվարկը:
 20. Ձեռնարկությունը որպես բաց համակարգ և նրա կապն արտաքին միջավայրի հետ, ենթահամակարգերը և գործունեության վրա անմիջապես ազդող գործոնները:
 21. Ֆիրմայի ռեսուրսները. կազմը և դասակարգումը։ Արտադրական ռեսուրսներ. կազմը և դասակարգումը: Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը: Կադրերը, ինֆորմացիոն ռեսուրսները:
 22. Հիմնական և շրջանառու միջոցները։ Հիմնական միջոցների մաշվածքը և հաշվման մեթոդները: Շրջանառության միջոցները, սեփական և փոխառու միջոցները:
 23. Արտադրության ծախքեր և արտադրանքի ինքնարժեք։ Արտադրության ծախքեր. կազմը և դասակարգումը: Ծախսերի խմբավորումը, հաշվարկման մեթոդիկան, ինքնարժեքի հիմնական հաշվարկային ցուցանիշները: Արտադրական ծախքերի վերլուծությունը: Սահմանային և միջին ծախքեր: Արտադրական ծախքերի կրճատումը:
 24. Ձեռնարկության շահույթը, դրա վրա ազդող գործոնները: Շահույթի բաշխումը և օգտագործումը: Շահութաբերությունը, ցուցանիշների համակարգը
 25. Կազմակերպության կառուցվածքը, ստորաբաժանումների ձևավորումը: Կառավարման հիերարխիան (տեխնիկական, կառավարչական, ինստիտուցիոնալ): Լիազորություն և պատասխանատվություն: Պաշտոնական պարտավորությունների սահմանումը: Կազմակերպչական կառուցվածքների դասակարգումը: Ծրագրանպատակային կառուցվածքները:
 26. Ապրանքների և ծառայությունների շուկայի հետազոտումն ու կանխատեսումը: Տնտեսական արդյունքը և դրա չափումը: Գնորդի և վաճառողի շահերի համաձայնեցումը:
 27. Բիզնես պլանի էությունը, դրա իրագործումը: Նախագծերի կառավարման տնտեսական մեխանիզմը: Արտադրական նախագծերի ընտրությունը և փորձաքննությունը: Նախագծի իրագործման կառավարումը և վերահսկողությունը:
 28. Պաշարների կառավարումը։ Ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման նախագծերի կատարման դինամիկայի վերլուծությունը:
 29. Նյութերի, էներգիայի, հումքի և աշխատանքային ռեսուրսների պատվերների ձևավորումը: Պաշարների գնահատումը և կանխատեսումը: Պաշարների պահպանման ընթացիկ ծախքերը: Պաշարների չափերի օպտիմալացումը:
 30. Ծախքերի և հարկման վերլուծությունը։ Արտադրանքի ինքնարժեքի կառուցվածքը: Ծախքերի կրճատումը: Հիմնական հարկատեսակները: ՀՀ հարկային համակարգը: Հարկային արտոնություններ։
 31. Կազմակերպության հեռանկարային նպատակների ձևավորումը և վերլուծությունը։ Ապրանքների և ծառայությունների ներքին և արտաքին շուկաները: Արտաքին գործոնների ազդեցությունը նպատակի ընտրության վրա:
 32. Նորարարություններ, նոր տեխնոլոգիաներ և արդյունքներ։ Համալիր տեխնոլոգիաներ, հիմնական հասկացությունները, վերլուծության և գնահատման մեթոդները: Տեխնոլոգիաների փոխարինումը: Գիտատարության մակարդակը, չափումը և օգտագործումը ձեռնարկության զարգացման գնահատումներում: Ինովացիոն նախագծերի ընտրությունը և գնահատումը: Նոր տեխնոլոգիաների յուրացումը, տնտեսական-կազմակերպչական պայմանները:
 33. Կազմակերպության ձևավորումը՝ ստեղծման փուլերը, «մեկնարկային» պայմանները, կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող իրավական նորմերը: Ձեռնարկության սնանկացումը, գործող օրենսդրությունը ՀՀ-ում:
 34. Ձեռնարկության ներդրումային գործունեությունը։ Ներդրումների աղբյուրները, դասակարգումը: Ներդրումային նախագծեր, դրանց մշակման կարգը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ): Ներդրումների արդյունավետության վերլուծությունը:
 35. Մենեջմենթը և կազմակերպության արտաքին միջավայրը: Կազմակերպության ղեկավարման գործընթացը: Մենեջերը: Կառավարման հարաբերությունները, համակարգը: Ղեկավարման բովանդակությունը. ղեկավարման պատմությունը:
 36. Անձը և կազմակերպչական միջավայրի փոխհարաբերությունները: Մենեջերի դերը: Անձի կողմից կազմակերպական միջավայրի ըմբռնումը: Դիրքորոշումներ, արժեքներ և հավատք: Անհատի բնութագիրը:
 37. Խմբի ընդհանուր հասկացությունը: Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր: Խմբի բնութագիրը՝ կառուցվածքային և իրավիճակային: Խմբի անդամների բնութագիրը:
 38. Կազմակերպությունում ցանկալի վարքի ամրապնդում: Կազմակերպության մեջ մարդու վարքագծի փոփոխում:
 39. Մոտիվացման հիմունքները, գործընթացը: Մոտիվացման բովանդակային տեսություններ (Մասլոու, Ալդերֆեր, ՄակԿլելանդ, Հերցբերգ): Հիմնավորումների բովանդակային տեսությունների ընդհանրացված վերլուծություն: Մոտիվացման գործընթացային տեսություններ:
 40. Կազմակերպության առաքելությունը: Կազմակերպության նպատակները, դրանց հիերարխիան և ընտրությունը: Կազմակերպության աճի նպատակներ՝ արագ աճի, կրճատման նպատակներ:
 41. Ռազմավարական կառավարման հիմունքներ: Նմուշային ռազմավարություններ: Ռազմավարության մշակում և իրագործում:
 42. Ներքին և արտաքին միջավայրերի վերլուծություն: Ռազմավարության մշակման ոլորտներ:
 43. Կազմակերպության կառավարման ֆունկցիաները: Աշխատանքի նախագծման հիմունքները: Աշխատանքի նախագծում ինֆորմացիոն հասարակության պայմաններում:
 44. Կազմակերպության նախագծման գործոններ՝ արտաքին միջավայր, աշխատանքների տեխնոլոգիա, ռազմավարական ընտրություն: Կազմակերպչական կառուցվածքի ընտրություն:
 45. Կազմակերպությունների տիպերը։ Ավանդական, դիվիզիոն և մատրիցային կազմակերպության սխեմաներ: Կորպորատիվ և անհատականացված կազմակերպություններ:
 46. Կառավարման կապերը։ Միջանձնյա կապերի էությունը: Հաղորդակցման գործընթացը: Հաղորդակցման ցանցեր, ոճեր: Ոչ վերբալ կապեր: Բանակցությունների գործընթացի հիմունքներ:
 47. Որոշումների ընդունումը կազմակերպությունում։ Որոշումների ընդունման մոդելներ՝ ռացիոնալ, սահմանափակ ռացիոնալ, քաղաքական: Որոշման ընդունման գործընթացը: Որոշումների խմբային ընդունում:
 48. Իշխանության բնույթը կազմակերպությունում: Իշխանության հիմքերն ու աղբյուրները: Իշխանության արդյունավետ օգտագործումը:
 49. Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպությունում։ Կոնֆլիկտների տիպերը և պատճառները կազմակերպությունում: Կոնֆլիկտի մակարդակները: Միջանձային կոնֆլիկտների կարգավորման ոճերը: Կոնֆլիկտի ղեկավարման կառուցվածքային ձևեր:
 50. Կազմակերպական կուլտուրա։ Կազմակերպական կուլտուրայի հայեցակարգը, զարգացումը, ազդեցությունը կազմակերպության արդյունավետության վրա: Կազմակերպական կուլտուրայի ազգային ասպեկտը։
 51. Առաջնորդության տեսություններ: Առաջնորդության ավանդական (անձնային), իրավիճակային և վարքագծային հայեցակարգերը:
 52. Թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ հարցեր