Երևանի պետական համալսարան (Մանկավարժության տեսություն և պատմություն)

Questions
 1. Մանկավարժության նպատակը, խնդիրները,ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան:
 2. Անձի ձևավորում. ժառանգականություն, միջավայր, դաստիարակություն:
 3. Ջ.Լոկի մանկավարժական հայացքները:
 4. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը բուհում:
 5. Սոցիալականացման գործընթաց. փուլերը:
 6. Դաստիարակություն. համալիր մոտեցում դաստիարակության գործընթացի նկատմամբ:
 7. Յ.Ա.Կոմենսկու մանկավարժական հայացքները:
 8. Ուսանողի ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի կազմակերպումը բուհում:
 9. ՀՀ կրթության համակարգը. զարգացման հեռանկարները:
 10. Գիտական աշխարհայացքի և համոզմունքների ձևավորումը:
 11. Ժ.Ժ.Ռուսոյի մանկավարժական հայացքները:
 12. Դասախոսի պրոֆեսիոգրաման և պսիխոգրաման:
 13. Մանկավարժության գիտաճյուղերը և կապն այլ գիտությունների հետ:
 14. Դաստիարակության սկզբունքները:
 15. Ա.Դիստերվեգի մանկավարժական հայացքները:
 16. Ուսանող-դասախոս փոխհարաբերությունների հոգեբանամանկավարժական հիմքերը:
 17. Մանկավարժության գիտահետազոտական մեթոդները:
 18. Բարոյական դաստիարակություն:
 19. Խ.Աբովյանի մանկավարժական հայացքները:
 20. Կրթության հումանիտարացումը և հումանացումը միջնակարգ և բարձրագույն կրթության համակարգում:
 21. Տարիքային շրջաբաժանումները և դրանց առանձնահատկությունները:
 22. Աշխատանքային դաստիարակություն:
 23. Հայ մանկավարժական միտքը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին. Ա.Բահաթրյան:
 24. Ղ.Աղայանը մանկավարժ:
 25. Կրթական բարեփոխումները բուհում. բոլոնյան գործընթաց:
 26. Դիդակտիկա, նպատակը, խնդիրները, հասկացությունները:
 27. Գեղագիտական դաստիարակություն:
 28. Կ.Դ.Ուշինսկու մանկավարժական հայացքները:
 29. Կրթական բարեփոխումները բուհում. կրեդիտային համակարգը. նպատակը, խնդիրները:
 30. Բարոյական դաստիարակություն:
 31. Կրթության բովանդակությունը և ժամանակակից պահանջները:
 32. Տնտեսագիտական դաստիարակություն:
 33. Հայ նշանավոր կրթօջախներ. Լազարյան ճեմարան, Ներսիսյան դպրոց:
 34. Բուհում մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման հոգեբանամանկավարժական հիմքերը:
 35. Իրավական դաստիարակություն:
 36. Ուսուցման սկզբունքները:
 37. Դասարանի ղեկավարի դաստիարակչական աշխատանքի հիմունքները:
 38. 20-րդ դարի նշանավոր մանկավարժներ. Ա.Մակարենկո:
 39. Գիտահետազոտական աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետ պայմանները, մեթոդներն ու ձևերը բուհում:
 40. Ուսուցման մեթոդները, դրանց դասակարգումը:
 41. 20-րդ դարի նշանավոր մանկավարժներ. Վ.Սուխոմլինսկի:
 42. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից հիմնախնդիրները:
 43. Ի.Պեստալոցու մանկավարժական հայացքները:
 44. Ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության համակարգը բարձրագույն դպրոցում:
 45. Անձի ձևավորման հիմնական գործոնները:
 46. Կրթության կառավարում: Ընտանիքի և դպրոցի համագործակցությունը դպրոցի կառավարման գործընթացում:
 47. Մանկավարժական միտքն ու դպրոցը Վերածննդի շրջանում:
 48. Ուսուցման մեթոդները բուհում:
 49. Ուսուցման գործընթացի վերահսկողություն: Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու գնահատումը:
 50. Կրոնական դաստիարակության առանձնահատկությունները:
 51. Յ.Հերբարտի մանկավարժական հայացքները:
 52. Բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգի կառավարումը:
 53. Միջավայրի դերն անձի ձևավորման գործընթացում:
 54. Դաստիարակության մեթոդները:
 55. Միջնադարյան հայ համալսարանները:
 56. Կրթական տեխնոլոգիաների դերը բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործում:
 57. Ֆիզիկական դաստիարակություն:
 58. Դասին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները:
 59. Ուսուցիչը, նրա անձնային-մասնագիտական որակները:
 60. Ս.Մանդինյանի մանկավարժական հայացքները:
 61. Բոլոնյան գործընթաց. նպատակը, խնդիրները:
 62. Ժառանգականության դերն անձի ձևավորման գործընթացում:
 63. Էկոլոգիական դաստիարակություն:
 64. Ուսուցման տեսակները, դրանց նպատակային ու ստեղծագործական կիրառումը (պրոբլեմային, ծրագրավորված, հեռավար ուսուցում):
 65. Բարեփոխումները բուհում. գնահատման բազմագործոն համակարգը:
 66. Նրովի մոտեցում ուսանող-դասախոս փոխհարաբերություններին, դրանց հոգեբանամանկավարժական հիմքերը:
 67. Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդները:
 68. Կրեդիտային համակարգի կիրառումը բուհում:
 69. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը հանրակրթական դպրոցում:
 70. Առաջին կուրսեցու հարմարումը բուհի պայմաններին (ուսումնական աշխատանքի դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները):
 71. Հանրակրթական դպրոցի կառավարման բարձրագույն մարմին՝ դպրոցական խորհուրդ, նրա իրավասությունները:
 72. Մարդու սոցիալականացում. «ես» կոնցեպցիա:
 73. Մտավոր դաստիարակություն:
 74. Ուսանողակենտրոն ուսուցում. նպատակը, խնդիրները:
 75. Ինովացիոն գործընթացները հանրակրթության ոլորտում:
 76. Կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը բուհում:
 77. Դպրոցի ավարտական և բուհի ընդունելության երկմակարդակ միասնական քննությունները:
 78. Ընտանեկան դաստիարակություն. գործառույթները:
 79. Բարձրագույն դպրոցի կառավարման բարձրագույն մարմին. հոգաբարձուների խորհուրդ, իրավասությունները:
 80. Մանկավարժության հիմնական հասկացությունները:
 81. Աշակերտակենտրոն ուսուցում:
 82. Դպրոցի տնօրենի ինովացիոն տիպը:
 83. Մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպումը բակալավրիատում:
 84. Բարձրագույն կրթության եռաստիճան համակարգի կառավարում. մագիստրատուրա, նպատակը, խնդիրները:
 85. Անձի ձևավորում. գործունեության տեսակներ, պահանջմունքներ:
 86. Ուսուցչին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները:
 87. Մասնագիտական պրակտիկայի կազմակերպումը մագիստրատուրայում: