Development of the design means for high performance heterogenous integrated circuits

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Օ.Պետրոսյանի կարծիքը
Օ.Պետրոսյան (178.98 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ա.Մարտիրոսյան (125.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (363.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Կապլանյան (1.28 MB)