Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Sub List
Ֆինանսական հաշվառում
Questions
 1. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական սկզբունքներն ըստ «Հայեցակարգային հիմունքների»:
 2. Հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի որոշման և ճշգրտման հաշվառումը:
 3. Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառումը:
 4. Ֆինանսական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը վարձատուի մոտ ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 5. Ֆինանսական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը վարձակալի մոտ ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 6. Գործառնական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 7. Ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի որոշման և ճշգրտման հաշվառումը ըստ ՀՀՄՍ 38-ի:
 8. Պաշարների հաշվառման մոտեցումները ըստ ՀՀՄՍ 2-ի և կիրառման հիմնախնդիրները:
 9. Դուրս գրված (օգտագործված) պաշարների գնահատման հիմնախնդիրները ըստ ֆինանսական և հարկային հաշվառման պահանջների:
 10. Կենսաբանական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները ըստ 41-ի:
 11. Դրամական միջոցների հոսքերի արտացոլման մոտեցումները և հաշվետվություններում արտացոլվող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները:
 12. Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների և հաշվեկշռային արժեքի որոշման հիմնահարցերը:
 13. Ֆինանսական հետևանքի ձևավորման և բաշխման հիմնահարցերը:
 14. Բյուջեի գծով պարտավորությունների հաշվառման հիմնախնդիրները:
 15. Դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտումը ձևավորված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի պահուստի չափով:
 16. Հարկվող բազայի որոշման ժամանակ հաշվի չառնվող եկամուտների (եկամուտ չհամարվող տարրերի) հաշվառումը:
 17. Անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսեր:
 18. Պաշարների հարկային հաշվառումը:
 19. Հիմնական միջոցների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և ճանաչումը:
 20. Տեղակայում պահանջող սարքավորումների հաշվառումը:
 21. Գծային և արագացված ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդները:
 22. Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների հաշվառումը:
 23. Ներդրումային գույքի սահմանումը, ճանաչումը և սկզբնական չափումը (գնահատումը):
 24. Ներդրումային գույքը որպես հիմնական միջոց վերադասակարգման հաշվառումը:
 25. Պաշարների վերջնական մնացորդի գնահատումը ԱՄԱԵ (FIFO ) և միջին կշռված գնի մեթոդներով:
 26. Պաշարների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքների հաշվառումը:
 27. Տրված կանխավճարների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը:
 28. Ընկերության եկամուտների դասակարգումը ըստ ստացման աղբյուրների:
 29. ՀՀ աղբյուրներից ստացվող եկամուտների, մասնավորապես ձեռնարկատիրական եկամուտների բնութագրումը, սահմանումը և ներկայացումը համաձայն ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 30. Սեփական արտադրության արտադրանքի, գնովի ապրանքների իրացումից, աշխատանքների կատարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամուտների հարկային հաշվառումը:
 31. Ֆինանսական ու այլ շարունակվող գործունեությունից եկամուտների և գործառնական այլ եկամուտների հարկային հաշվառումը:
 32. Շահութահարկի հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների կողմից անհատույց ստացված ակտիվների, համատեղ գործունեության մասնակիցների, դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված և ընդհանրապես տիրազուրկ ճանաչված ակտիվների գծով եկամուտների հաշվառման առանձնահատկություններն ու մոտեցումները:
 33. Ընկերությունների հարկման բազան որոշելիս շենքերի, շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու և օտարումից (այդ թվում անհատույց) եկամուտների հաշվարկման մոտեցումները:
 34. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումների սահմանափակումների ներկայացումը:
 35. Ծախսերի հաշվեգրման համար նյութական և ոչ նյութական ակտիվների, ինչպես նաև ծառայությունների (աշխատանքների) ձեռք բերման ժամանակ իրականացված գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերը:
 36. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումների սահմանափակումների ընդհանուր նկարագրումը:
 37. Հարկվող բազայի որոշման ժամանակ հաշվի չառնվող ծախսերի (ծախս չհամարվող տարրերի) հաշվառումը:
 38. Վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվող տոկոսների հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը:
 39. Եկամտային հարկի հաշվարկման ժամանակ նվազեցվող եկամուտների թվարկումը:
 40. Ներկայացուցչական և գործուղման ծախսերի հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 41. Կառավարման ծառայությունների վճարների և կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարների հաշվառման մոտեցումները և բնութագրումը:
 42. Հարկային տարվա ընթացքում ձեռք բերված, ստացված, կառուցված ստեղծված կամ մշակված, օտարված կամ լուծարված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գծով ամորտիզացիոն և այլ ծախսերի հաշվառման մոտեցումների նկարագրությունը:
 43. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների (այդ թվում վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման վերցված) վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերի հաշվառման առանձնահատկությունների ներկայացումն ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 44. Շահութահարկ վճարողները, հարկվող օբյեկտը և հարկման բազան:
 45. Շահութահարկի հաշվարկումը (որոշումը) և վճարումը:
 46. Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտների դասակարգումը և դրանց հարկային հաշվառումը:
 47. Հարկը պակաս ցույց տալու հետևանքները և դրանց հարկային հաշվառումը:
 48. Բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ գումարների հաշվարկումը և վճարումը:
 49. ԱԱՀ-ից ազատված գործարքները և գործառնությունները:
 50. ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 51. Հարկային հաշիվների և ճշգրտող հարկային հաշիվների դուրս գրումը և վավերացումը:
 52. Պարտավորությունների ու հաշվանցումների վերաձևակերպման կարգը:
 53. Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 54. Անշարժ գույքի հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 55. Փոխադրամիջոցների գույքահարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 56. Եկամտային հարկով հարկվող օբյեկտը, հարկման բազայի նկարագրությունը, հարկային պարտավորության հաշվարկումը:
 57. Եկամտային հարկի վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 58. Շրջանառության հարկով հարկվող օբյեկտը, հարկման բազան, հարկի գծով պարտավորությունների հաշվարկումը, վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 59. Հարկային օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտումները, դրանց պատասխանատվությունը և հաշվառումը։
 60. Հարկային հաշվի պարտադիր վավերապայմանները և հարկային հաշվի դուրս գրման անհրաժեշտությունը, դուրս չգրելու սահմանափակումները և սխալմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու հարկային պարտավորությունները: