Antipodal mental structures of the true in juridico-political discourse

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Մկրտիչյանի կարծիքը
Ա.Մկրտիչյան (196.3 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Բալայանի կարծիքը
Ա.Բալայան (262.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Գ. Հակոբյան (1.17 MB)