Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն)

Questions
 1. Ընդհանուր լեզվաբանության առարկան և հիմնախնդիրները:
 2. Անվանման տեսությունը լեզվաբանության մեջ (Հերակլիտ, Դեմոկրիտ, Պլատոն):
 3. Լեզվաբանական ավանդույթներ՝ լեզվաբանությունը Չինաստանում:
 4. Հնդկական ավանդույթ (Յասկա, Պանինի):
 5. Լեզվաբանությունը Հին Հունաստանում (Պրոթագոր, Արիստոտել):
 6. Հռոմեական ավանդույթ (Վառոն, Դոնատ, Պրիսցիան):
 7. Արաբական լեզվաբանություն:
 8. Լեզվաբանության զարգացումը վաղ և ուշ միջնադարում (Անսելմ, Աբելյար, Աքվինացի):
 9. Լեզվաբանությունը Վերածննդի դարաշրջանում:
 10. Պոր-Ռոյալի քերականությունը:
 11. Երիտքերականությունը լեզվաբանության մեջ. Լայպցիգի դպրոց (Լեսկին, Բրուգման, Օստհոֆ, Պաուլ): Երիտքերականության քննադատումը:
 12. Հիմնական լեզվաբանական ուղղությունները՝ բնագիտական ուղղություն:
 13. Տրամաբանական ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 14. Հոգեբանական ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 15. Հասարակական ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 16. Գեղագիտական ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 17. Կառուցվածքային ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 18. Մոսկվայի և Կազանի լեզվաբանական դպրոցները:
 19. Լեզուն որպես կառուցվածք և համակարգ: Լեզվի ներքին կառուցվածքը:
 20. Լեզվի մակարդակները և դրանց հիմնական միավորները:
 21. Բառային իմաստի կառուցվածքը: Հիմնական բառային միավորները:
 22. Իմաստաբանական անցումների համակարգը լեզվում. փոխաբերություն, փոխանունություն, համըմբռնում:
 23. Հարաբերությունների տեսակները լեզվում:
 24. Լեզվի գործառույթները (Բյուլեր, Յակոբսոն):
 25. Վ. ֆոն Հումբոլտի լեզվափիլիսոփայությունը:
 26. Ֆ. դը Սոսյուրի լեզվաբանական ուսմունքը:
 27. Կառուցվածքային լեզվաբանության հիմնական դպրոցները (Պրահայի դպրոց. հիմնական դրույթները):
 28. Կոպենհագենի դպրոց՝ գլոսեմատիկան որպես ուսմունք լեզվի մասին:
 29. Լեզվական նշան և ֆիգուր: Կոմուտացիոն թեստ ըստ Լ. Ելմսլևի:
 30. Ֆունկցիայի և ֆունկտիվի գաղափարը ըստ Լ. Ելմսլևի:
 31. Լ. Ելմսլևը լեզվի պլանների մասին:
 32. Լեզվի և խոսքի գաղափարները լեզվաբանության մեջ (Հումբոլդտ, Սոսյուր, Ելմսլև):
 33. Ամերիկյան կառուցվածքային լեզվաբանություն (Սեպիր, Բլումֆիլդ):
 34. Բաշխումային վերլուծության մեթոդ:
 35. Անմիջական բաղադրիչների մեթոդ:
 36. Փոխակերպական մեթոդ:
 37. Սերող քերականություն (I,II տարբերակ):
 38. Բաղադրիչային վերլուծության մեթոդ:
 39. Վերականգման մեթոդներ:
 40. Լեզվաբանական աշխարհագրություն և տարածքային լեզվաբանություն:
 41. Տեքստի լեզվաբանության հիմնական հասկացությունները:
 42. Հաղորդակցման գաղափարը և տեսակները (լեզվական, ոչ լեզվական, հարալեզվաան):
 43. Խոսքային ակտերի տեսությունը: Խոսքային ակտերի տեսակները:
 44. Խոսույթի հասկացությունը լեզվաբանության մեջ:
 45. Հանրալեզվաբանության հիմնահարցերը:
 46. Հոգելեզվաբանության հիմնահարցերը:
 47. Սեպիր-Ուորֆի վարկածը:
 48. Լեզու և մտածողություն: Ճանաչողական լեզվաբանության ստեղծումը:
 49. Ճանաչողական լեզվաբանության հիմնական հասկացությունները:
 50. Տիպաբանության առարկան և տեղը լեզվաբանության մեջ: Մասնավոր և ընդհանուր տիպաբանություն:
 51. Լեզվական տիպի հասկացությունը:
 52. Տիպաբանությունը և ընդհանրույթները: Ընդհանրույթների տեսակները:
 53. Տիպաբանության տեսակները՝ ձևաբանական, շարահյուսական, իմաստային և այլն:
 54. Բայի հիմնական քերականական կարգերը զուգադրվող լեզուներում:
 55. Հայերենի հիմնական և կողմնակի հնդեվրոպական շերտերի վարկածը:
 56. Հայոց լեզվի համեմատական ուսումնասիրության առաջին փորձերը:
 57. Գոյականի հիմնական քերականական կարգերը զուգադրվող լեզուներում:
 58. Փիջին-կրեոլ լեզուների ծագումը, տարածումը, գործառման հիմնական առանձնահատկությունները:
 59. «Նախալեզվի» հասկացությունը և վերակագնման հնարավորությունները:
 60. Հայերենի՝ որպես հնդեվրոպական առանձին լեզվաճյուղ լինելու տեսությունը (Հյուբշման):
 61. Նույնականության խնդիրը թարգմանության մեջ. նույնականության աստիճանները:
 62. Տեքստ և համատեքստ: Համատեքստի տեսակները:
 63. Թարգմանության հիմնական լեզվաբանական տեսությունները՝ փոխակերպման, իմաստային, դինամիկ համարժեքության տեսությունները;
 64. Թարգմանության հիմնական միավորի խնդիրը լեզվաբանության մեջ:
 65. Յ. Ռեցկերի տեսությունը:
 66. Լ. Բարխուդարովի տեսությունը:
 67. Թարգմանական փոխակերպումներ՝ բառային փոխակերպումներ:
 68. Քերականական փոխակերպումներ:
 69. Թարգմանության հիմնական տեսակները:
 70. Թարգմանության տեսության ստեղծումն ու զարգացման փուլերը: