The problems of development of Armenian stylistic thought (from the 1950s to the 2020s)

2024

Confirmed
Ընդդիմախոս Թ.Շահվերդյանի կարծիքը
Թ.Շահվերդյան (127.32 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ավագյանի կարծիքը
Ա.Ավագյան (1.45 MB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Բերբերյան (541.08 KB)