Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Մանկավարժության տեսություն և պատմություն)

Questions
 1. Մանկավարժությունը որպես հումանիտար գիտություն: Մանկավարժության տեսության ձևավորման ու զարգացման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները
 2. Կոլեկտիվ: Անձի դաստիարակությունը կոլեկտիվում
 3. Ուսուցման մեթոդների ընտրությունը
 4. Նոր շրջանի դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Յան Ամոս Կոմենսկի, նրա դերը մանկավարժության որպես ինքնուրույն գիտության կայացման գործում
 5. Մանկավարժության օբյեկտն, առարկան, հիմնական գործառույթները
 6. Կոլեկտիվի ձևավորման ուղիները: Կոլեկտիվ գործունեություն և ինքնակառավարում
 7. Ուսուցման մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
 8. Կրթությունը հին աշխարհում (Աթենք և Սպարտա), Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի,
  Դեմոկրիտի մանկավարժական գործունեությունն ու հայացքները
 9. Մանկավարժության հիմնական հասկացությունները՝ կրթություն, ուսուցում, դաստիարակություն
 10. Ընտանիքը որպես դաստիարակության միջավայր, նրա ազդեցությունը անձի դաստիարակության գործընթացի և արդյունքների վրա
 11. Ուսուցման միջոցներ: Ուսուցման միջոցների դասակարգումը և բնութագիրը
 12. Դաստիարակության ծագումը: Կրթության և մանկավարժական միտքը հին աշխարհում
 13. Մանկավարժական գիտությունների համակարգը և մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ
 14. Ընտանիքի և դպրոցի փոխգործունեության ձևերը: Ընտանեկան դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման պայմանները
 15. Ուսուցման խոսքային, գործնական և զննական մեթոդներ
 16. Խ. Աբովյան, Ղ. Աղայան, Ղ. Ալիշան, Մ. Մամուրյան, Ս. Մանդինյան, Ա. Բահաթրյան, Ռ. Պերպերյան: Դպրոցը Արցախում, հայ գաղթավայրերում
 17. Գիտամանկավարժական հետազոտման մեթոդները` տեսական և գիտագործնական մեթոդներ
 18. Մտավոր դաստիարակության նպատակը, բովանդակությունը և խնդիրները
 19. Ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ
 20. Նոր շրջանի հայ դպրոցն ու մանկավարժական միտքը (19-րդ դ.)
 21. Անձի ձևավորման գործոնները և պայմանները
 22. Մտավոր դաստիարակության իրականացման մանկավարժական պայմանները
 23. Անձի ֆիզիկական դաստիարակության բովանդակությունը, միջոցները
 24. Կ.Դ. Ուշինսկու մանկավարժական հայացքները
 25. Անձի ձևավորման և դաստիարակության առանձնահատկությունները
 26. Մտավոր ընդունակությունների զարգացման մեթոդները և միջոցները
 27. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը: Ուսուցման ձևերի բազմազանությունը
 28. Ռ. Օուենի լուսավորչական գործունեությունը

 29. Ուսուցման դերը անձի ձևավորման և զարգացման գործում
 30. Աշխարհայացքի էությունը, կառուցվածքը և գործառույթները: Անձի աշխարհայացքը որպես սոցիալական կողմնորոշման անձնային դիրքորոշման և քաղաքացիական վարքագծի հիմք
 31. Անհատական, անհատականացված, փոխադարձ, զանգվածային ուսուցման համակարգը և դրա զարգացումը դիդակտիկայում: Տարամակարդակ ուսուցում
 32. Ֆ.Ա. Դիստերվեգի մանկավարժական գործունեությունը և հայացքները: Զարգացնող կրթության
  հայեցակարգը
 33. Տարբեր տարիքի սովորողների անհատական առանձնահատկությունները
 34. Դպրոցականի գիտական աշխարհայացքի ձևավորման հիմնական ուղիները և միջոցները

 35. Ուսուցման դաս-դասարանային համակարգը
 36. Բ. Բլումի մանկավարժական համակարգը. ուսուցման աստիճանակարգ
 37. Գիտական աշխարհայացքի ձևավորման տարիքային առանձնահատկությունները
 38. Մանկավարժական գործընթացի նախագծման և իրականացման տեխնոլոգիաները
 39. Դասը՝ որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձև: Դասի էությունը, դասի տիպաբանությունն ու կառուցվածքը
 40. Ի.Ֆ. Հերբարտի մանկավարժական համակարգը: Ավտորիտար դաստիարակության համակարգը:
  Ուսուցման հոգեբանական մեխանիզմները
 41. Հասկացողություն բարոյականության մասին: Բարոյական դաստիարակության նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը
 42. Դիդակտիկան որպես ուսուցման և կրթության տեսություն: Դիդակտիկայի զարգացման պատմական նախադրյալները
 43. Դասին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Դասի գործառույթների /կրթական,
  դաստիարակչական, զարգացնող, մոտիվացնող/ իրականացման ուղիները
 44. Ի.Հ. Պեստալոցցու մանկավարժական գործունեությունը: Ուսուցման ժողովրդա-դեմոկրատական
  սկզբունքները
 45. Բարոյական դաստիարակության հասկացությունները, բարոյական գիտակցություն, բարոյական գործունեություն, բարոյական հարաբերություններ և վարքագիծ
 46. Դիդակտիկայի օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: Դիդակտիկայի հիմնական հասկացությունները: Ուսուցում, կրթություն, կրթության բովանդակություն հասկացությունների բնութագրերը
 47. Դասի կապը ուսուցման այլ ձևերի հետ /լաբորատոր պարապմունքներ, պրակտիկում, սեմինար, ֆակուլտատիվ, տնային աշխատանք/
 48. Մանկավարժությունը 19-20-րդ դարերում: Ժ.Ժ. Ռուսոյի մանկավարժական հայացքները
 49. Անձի բարոյական մշակույթի էությունը` զգայական ոլորտի, բարոյական գաղափարների,
  պահանջմուքների, արժեքային համակարգի զարգացվածությունը
 50. Դասի կազմակերպման ոչ ստանդարտ ձևերը
 51. Ֆրանսիացի լուսավորիչներ՝ Դենի Դիդրո, Կլոդ Ադրիան Հելվեցիուս
 52. Նորագույն շրջանի արևմտաեվրոպական դպրոցն ու մանկավարժական միտքը: Ռ. Շտայների կյանքն ու մանկավարժական համակարգը
 53. Բարոյական անձի էությունը: Բարոյական անձի օրգանական կապը նրա զգացմունքների, խղճի, վարքի ինքնագնահատման հետ
 54. Կրթության բովանդակությունն արտահայտող հիմնական փաստաթղթերը: Միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի ուսումնական պլան, ծրագրեր, դասագրքեր, ձեռնարկներ
 55. Ուսուցչի նախապատրաստվելը դասին: Դասի պլանավորումը: Դասի վերլուծություն և
  ինքնագնահատում
 56. Ջոն Լոկի փիլիսոփայական և մանկավարժական հայացքները
 57. Խիղճը և խոստովանությունը որպես բարոյական զարգացման և ինքնակատարելագործման խթան
 58. Էկոլոգիական դաստիարակության խնդիրները, ձևերը, մեթոդներն ու միջոցները
 59. «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը: Կրթական չափորոշիչներ
 60. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման տեղը և գործառույթները ուսումնական գործընթացում
 61. Իրավական դաստիարակության նպատակը, խնդիրները: Իրավական դաստիարակության համակարգը՝ իրավական մշակույթ, իրավական գրագիտություն, իրավական մտածողության զարգացում, իրավական գիտելիքներ
 62. 12-ամյա կրթության համակարգը: Պետական կրթական չափորոշիչներ
 63. Ուսումնական արդյունքների ստուգմանը և գնահատմանը ներկայացվող պահանջները, ձևերն ու մեթոդներ, տեսակները: Ուսումնական գործունեության արդյունքների վերլուծությունը
 64. Հայկական վերածննդի դարաշրջանի դպրոցը և մանկավարժական միտքը (10-րդ դարավերջ և 12-ի սկիզբ): Գր. Նարեկացի, Գր. Մագիստրոս, Հովհ. Սարկավագ Իմաստասեր: Հայկական բարձր տիպի դպրոցների և համալսարանների ձևավորումը (Հաղպատ, Անի, Գլաձոր, Տաթև, Սիս, Կապոս)
 65. Դաստիարակությունը որպես հասարակական-մանկավարժական երևույթ, նրա առանձնահատկությունները, կառուցվածքը և ձևավորման փուլերը
 66. Գեղագիտական դաստիարակության էությունը, խնդիրները և բովանդակությունը:
  Գեղագիտական դաստիարակության դերը անձի զարգացման գործում
 67. Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը և ներդրումը ՀՀ-ում
 68. Վերածննդի դարաշրջանի կրթությունը ու մանկավարժական միտքը: Է.Ռոտերդամցի, Վիտտորինո դա-Ֆելտրե, Ֆ.Ռաբլե, Թ.Մոր, Թ.Կամպանելլա
 69. Դաստիարակության գործընթացի ընդհանուր օրինաչափությունները և շարժիչ ուժերը
 70. Ուսուցման գործընթացի էությունը
 71. Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսուցման գործընթացում
 72. Դպրոցը և մանկավարժական միտքը միջնադարյան Հայաստանում: Մ.Մաշտոցի կյանքն ու
  մանկավարժական գործունեությունը
 73. Դաստիարակության սկզբունքները
 74. Անձի գեղագիտական մշակույթի կառուցվածքը՝ գեղագիտական պահանջմունք, գեղագիտական գիտելիք, արժեքային կողմնորոշում, գեղագիտական զգացմունք, ճաշակ, գեղագիտական իդեալ
 75. Ուսուցման օրենքներն ու օրինաչափությունները
 76. Միջնադարյան համալսարանների ձևավորումը 12-13-րդ (Օքսֆորդ, Քեմբրիջ, Լիսաբոն, Սորբոն, Պրահա, Կրակով, Վիեննա)
 77. Ինքնադաստիարակություն: Սովորողների ինքնադաստիարակության մեթոդներն ու հնարները
 78. Գեղագիտական մշակույթի ձևավորման ուղիները և մեթոդները հանրակրթական դպրոցում
 79. Ուսուցման սկզբունքները
 80. Կրթությունը և մանկավարժական միտքը միջնադարում` Եվրոպայում: Ասպետական դաստիարակություն: Եկեղեցիական դպրոցներ: Աստվածաբանական դպրոցներ: Արհեստավորական և համայնքային դպրոցներ: Առաջին համալսարաննեեր
 81. Դաստիարակության սկզբունքների առանձնահատուկ բնույթը: Դաստիարակության սկզբունքների բնութագրումը
 82. Քաղաքացիական դաստիարակության նպատակը, խնդիրները
 83. Ուսուցման գործընթացի հիմնական բաղադրամասերը` նպատակային, պահանջմունքային-դրդապատճառային, բովանդակային, գործունային-ընթացակարգային, զգայական-կամային, վերահսկող-կարգավորող, գնահատող-ամփոփող
 84. Դաստիարակությունը նախաքրիստոնեական շրջանի Հայաստանում (հին ժամանակներից մինչև մ.թ. 4-րդ դ. վերջ)
 85. Դաստիարակության մեթոդները և հնարները
 86. Հայրենասիրությունը որպես քաղաքացիական դաստիարակության կարևոր բաղադրիչ
 87. Ուսուցման գործընթացի գործառույթները` կրթական, զարգացնող, դաստիարակող, մոտիվացնող
 88. Առաջին կրթադաստիարակչական համակարգերի ձևավորումը: Դպրոցը և դաստիարակությունը Հին Արևելքի երկրներում՝ Շումեր, Աքքադիա, Եգիպտոս, Բաբելոն, Չինաստան, Ասորեստան, Պարսկաստան, Հայաստան: Առաջին հիշատակումներ դպրոցի ծագման և զարգացման վերաբերյալ
 89. Անձի գիտակցության ձևավորման, գործունեության կազմակերպան և հասարակական վարքի ձևավորման, վարքի խթանման մեթոդներ
 90. Աշխատանքային դաստիարակության բովանդակությունը դպրոցում, նպատակը, խնդիրները, էությունը, մեթոդները
 91. Ուսուցման գործընթացի տեսակները
 92. Դաստիարակությունը Հին Հռոմում: Մարկ Ֆաբի Քվինթիլիանոսի մանկավարժական հայացքները
 93. Դաստիարակչական իրադրությունների ստեղծում: Խթանման մեթոդներ: Պատժի և խրախուսանքի մեթոդներ
 94. Աշխատանքային դաստիարակության համակարգը դպրոցում: Դասարանական և արտադրական աշխատանքի հանրօգուտ գործունեության կազմակերպումը դպրոցում
 95. Կրթության բովանդակության զարգացման ժամանակակից միտումները: Կրթության բովանդակության
  գիտական հիմունքները, ձևավորման աղբյուրները և ընտրության սկզբունքները
 96. Հասկացողություն ուսուցման մեթոդի և հնարի մասին: Ուսուցման մեթոդների դասակարգման
  մոտեցումները
 97. Դաստիարակության միջոցների բազմազանությունը: Դաստիարակչական աշխատանքի ձևերի ընդհանուր բնութագիրը
 98. Մասնագիտական կողմնորոշման համակարգը՝ մասնագիտական կրթվածություն, մասնագիտության նախագծում, մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտության ընտրություն
 99. Ուսումնաճանաչողական գործունեության կազմակերպման մեթոդները: Ուսումնաճանաչողական գործունեության արդյունավետության վերահսկողության և ինքանհսկողության համապարփակ բնութագիրը
 100. Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմության առարկան, աղբյուրները, մեթոդները, խնդիրները