Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Մաթեմատիկական անալիզ)

Questions
 1. Եգորովի թեորեմը չափելի ֆունկցիաների
  հաջորդականության հավասարաչափ զուգամիտության մասին։
 2. Լուզինի թեորեմը չափելի ֆունկցիան անընդհատով մոտարկելու մասին։
 3. Չափերի դեկարդյան արտադրյալ: Ֆուբինիի թեորեմը։
 4. Մոնոտոն ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը։
 5. Լեբեգի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին։
 6. Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիայի միակությունը։
 7. Ֆունկցիայի վերականգնումն ածանցյալի միջոցով։
 8. Լևիի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին: Ֆատուիի թեորեմը:
 9. Lp(1≤p ≤∞) տարածությունների լրիվությունը:
 10. Ամենուրեք խիտ դասեր Lp տարածություններում:
 11. Ֆուրյեի շարքի մասնակի գումարների բանաձևը: Չափելիության Ժորդանի և Դինիի հայտանիշները:
 12. Ֆաբեր-Շաուդերի համակարգի բազիսությունը C[0;1]-ում:
 13. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխությունը: Նրա պատկանելիությունը CO(R) դասին:
 14. L2 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխությունը:
 15. Ըստ չափի և համարյա ամենուրեք զուգամիտություն: Ռիսի թեորեմն ըստ չափի զուգամետ հաջորդականությունների մասին:
 16. Լեբեգի ինտեգրալի համեմատումը Ռիմանի ինտեգրալի հետ:
 17. Ֆեյերի թեորեմը անընդհատ ֆունկցիայի (C,1) միջինների զուգամիտության մասին:
 18. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության բավարար պայմանը:
 19. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության անհրաժեշտ պայմանը:
 20. Հաարի համակարգի բազիսությունը Lp[0;1] -ում:
 21. Օրթոնորմավորված համակարգեր: L2 դասի ֆունկցիաների վերլուծումը ըստ օրթոգոնալ համակարգերի:
 22. Անընդհատ ֆունկցիայի օրինակ, որի Ֆուրյեի շարքը տարամետ է կետում:
 23. Հաարի համակարգ: Անընդհատ ֆունկցիայի Ֆուրյե-Հաարի շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը:
 24. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխության հակադարձելիությունը:
 25. Բանախյան տարածություններում բազիսության անհրաժեշտ ու բավարար պայմանները:
 26. Անալիտիկ ֆունկցիաների զրոները: Միակության թեորեմը:
 27. Կոշու թեորեմը անալիտիկ ֆունկցիայի փակ կորով ինտեգրման մասին:
 28. Թեորեմ միջին արժեքի մասին, մոդուլի մաքսիմումի սկզբունքը:
 29. Մորերայի թեորեմը:
 30. Անալիտիկ ֆունկցիաների հավասարաչափ զուգամետ շարքեր, Վեյրշտրասի թեորեմը:
 31. Արգումենտի սկզբունքը:
 32. Մաքսիմումի սկզբունքը հարմոնիկ ֆունկցիաների համար:
 33. Թեորեմ տրված զրոներով ամբողջ ֆունկցիայի գոյության մասին:
 34. Անալիտիկ շարունակություն: Ֆունկցիայի անալիտիկ տարր:
 35. Կոշու ինտեգրալային բանաձևը:
 36. Պուասոնի բանաձևը շրջանի համար:
 37. Միտագ-Լեֆլերիի թեորեմը մերոմորֆ ֆունկցիայի ներկայացման մասին:
 38. Կոտորակագծային արտապատկերումների տեսակները:
 39. Ռիման-Շվարցի սիմետրիայի սկզբունքը:
 40. Մեկուսացված եզակի կետեր և նրանց դասակարգումը:
 41. Վեյերշտրասի թեորեմը ամբողջ ֆունկցիան արտադրյալով ներկայացնելու մասին:
 42. Մոնոդրոմիայի մասին թեորեմը:
 43. Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Նրանց կապը անալիտիկ ֆունկցիաների հետ:
 44. Անալիտիկ ֆունկցիայի կառուցումը նրա անալիտիկ տարրերի միջոցով:
 45. Կորի երկայնքով անալիտիկ շարունակություն:
 46. Կոմպակտությունը մետրիկական տարածություններում, Արցելայի թեորեմը:
 47. Ռիմանի թեորեմը:
 48. Կոտորակագծային արտպատկերումների շրջանագծային հատկությունները:
 49. Կոշու թեորեմը մնացքների մասին:
 50. Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը:
 51. Կոմպակտությունը մետրիկական տարածություններում, Արցելայի թեորեմը:
 52. Բեռի թեորեմը:
 53. Հիլբերտյան տարածության ենթատարածության օրթոգոնալ լրացման թեորեմը:
 54. Կոմպակտության հայտանիշները Lp տարածություններում:
 55. Գծային ֆունկցիոնալների ընդհանուր տեսքը C[0;1]:
 56. Փակ գրաֆիկի մասին թեորեմը:
 57. Բանախ-Շտեյնհաուզի թեորեմը:
 58. Սպեկտր և ռեզոլվենտ:
 59. Թույլ տոպոլոգիա և զուգամիտություն:
 60. Գծային օպերատորներ: Թեորեմ բաց արտապատկերման մասին:
 61. Սահմանափակ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսությունը:
 62. Ֆրեդհոլմի թեորեմները:
 63. Գծային սահմանափակ օպերատոներ, համալուծ օպերատոր:
 64. Մետրիկական տարածություններ: Լրիվությունը և լրիվացումը:
 65. Հան-Բանախի թեորեմը գծային տարածությունների համար:
 66. Գծային ֆունկցիոնալի ընդհանուր տեսքը Lp-ում:
 67. Նորմավորված տարածություններ: Եվկլիդյան տարածություններ։
 68. Հիլբերտյան տարածության մեջ ուռուցիկ բազմության մինիմալ նորմով տարրի գոյությունը:
 69. Կոմպակտ (լիովին անընդհատ) օպերատորների հիմնական հատկությունները:
 70. Հիլբերտյան տարածության գծային, անընդհատ ֆունկցիոնալի ընդհանուր տեսքը:
 71. Ինտեգրելի ֆունկցիաների ֆուրիեի գործակիցների վարքը:
 72. Լուզին-Դանժուայի թեորեմը եռանկյունաչափական շարքերի բացարձակ զուգամիտության մասին։
 73. Ֆեյերի թեորեմը:
 74. Ինտեգրելի ֆունկցիաների ֆուրիեի գործակիցների վարքը:
 75. Աբել-Պուասոնի գումարման մեթոդը:
 76. Կանտոր-Լեբեգի թեորեմը:
 77. Ֆուրիեի լակունար շարքերի հավասարաչափ զուգամիտությունը։
 78. Ֆուրիեի լակունար շարքերի համարյա ամենուրեք զուգամիտությունը (Կոլմոգորովի թեորեմ):
 79. Սինգուլյար ինտեգրալներ (հատկություններ):
 80. Շաուդերի համակարգի բազիսությունը C-ում:
 81. Հաարի համակարգի բազիսությունը C-ում: