Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը)

Questions
 1. Կառավարման համակարգերը և կառավարման սկզբունքները
 2. Դինամիկ համակարգերի (մեխանիկական, էլեկտրական, էլեկտրամեխանիկական, կենսաբժշկական, տեխնոլոգիական գործընթացներ և այլ) մոդելավորումը
 3. Գծային և ոչ գծային համակարգերի մոդելները, փոխանցման և անցողիկ ֆունկցիաները, հաճախականային բնութագրերը, կառուցվածքային սխեմաները և դրանց ձևափոխումները
 4. Վիճակի փոփոխականների օգտագործումը
 5. Փոփոխական, բաշխված պարամետրերով, դետերմինացված, ստոխաստիկ և դիսկրետ ժամանակով մոդելներ
 6. Կառավարման համակարգերի կառավարելիությունը
 7. Կառավարելիության հիմնախնդիրը
 8. Գծային ստացիոնար և ոչ ստացիոնար համակարգերի լրիվ կառավարելիության հանրահաշվական չափանիշները
 9. Կառավարման համակարգերի դիտելիությունը, դիտելիության հիմնախնդիրը
 10. Գծային ստացիոնար և ոչ ստացիոնար համակարգերի լրիվ դիտելիության հանրահաշվական չափանիշները
 11. Կառավարման համակարգերի կայունությունը
 12. Հիմնարար հասկացություններ կայունության մասին
 13. Կայունությունն ըստ Լյապունովի
 14. Կառավարման համակարգերի հետազոտման հիմնական մեթոդները
 15. Անընդհատ և դիսկրետ գծային համակարգեր
 16. Ստատիկան և դինամիկան նկարագրող հավասարումները, հավասարումների գծայնացումը
 17. Լապլասի և Ֆուրյեի ձևափոխությունների կիրառումը համակարգերի 1 հետազոտման համար
 18. Համակարգերի կայունության հետազոտումը
 19. Լյապունովի թեորեմները կայուն շարժման մասին ըստ առաջին մոտավորության
 20. Կայունության պայմաններն ըստ բնութագրիչ հավասարման արմատների բաշխման
 21. Կայունության հանրահաշվական և հաճախականային չափանիշները
 22. Կառավարման համակարգերի դինամիկ մոդելավորման ժամանակակից համակարգչային փաթեթները
 23. Կառավարման որակի հետազոտումը
 24. Կառավարման որակի հետազոտման ուղղակի և անուղղակի մեթոդները
 25. Հաստատված ռեժիմի որակի գնահատումը
 26. Կառավարման որակի գնահատման ինտեգրալային, արմատային, հաճախականային չափանիշները
 27. Կառավարման համակարգերի զգայունությունը
 28. Կառավարման համակարգերի սինթեզը
 29. Կառավարման համակարգերի ճշգրտումը
 30. Ճշգրտող օղակներ, դրանց տեսակները և հատկությունները
 31. Ճշգրտող օղակների սինթեզն ըստ արմատների հետագծերի և հաճախականային բնութագրերի
 32. Կառավարման համակարգերի նախագծումը Matlab փաթեթի կիրառմամբ
 33. Համեմատական ինտեգրոդիֆերենցող (ՀԻԴ) կարգավորիչներ
 34. Ոչ գծային համակարգեր
 35. Ոչ գծային համակարգերի տեսակները և օղակների բնութագրերը
 36. Ֆազային տարածություն և հարթություն
 37. Կառավարման գործընթացների նկարագրումը ֆազային հարթության վրա
 38. Ինքնատատանումները և դրանց հետազոտումը ֆազային հարթությունում
 39. Կայունության հասկացությունը ոչ գծային համակարգերում
 40. Լյապունովի երկրորդ մեթոդը
 41. Բացարձակ կայունության հասկացությունը և կիրառումը համակարգերի հետազոտման համար
 42. Բացարձակ կայունության հաճախականային տարբերակը
 43. Հարմոնիկ գծայնացման մեթոդը և դրա կիրառումը համակարգերի կայունության հետազոտման համար
 44. Ոչ գծային համակարգերի մոդելավորումը Simulink փաթեթի օգնությամբ
 45. Անցումային գործընթացների կառուցման և որակի գնահատման մեթոդները
 46. Ոչ գծային համակարգերի սինթեզը
 47. Հաճախականային մեթոդների կիրառումը
 48. Համակարգերի սինթեզը Վ.Մ.Պոպովի բացարձակ կայունության հաճախականային և հարմոնիկ գծայացման մեթոդների կիրառմամբ
 49. Պատահական գործընթացները կառավարման համակարգերում
 50. Պատահական գործընթացները և դրանց հիմնական վիճակագրական բնութագրերը
 51. Պատահական գործընթացների կորելյացիոն ֆունկցիաները, սպեկտրալ խտությունները և դրանց հիմնական հատկությունները
 52. Պատահական ազդանշանների անցումը գծային համակարգերում
 53. Գծային համակարգերի մուտքում և ելքում տեղի ունեցող պատահական գործընթացների կորելյացիոն ֆունկցիաների ու սպեկտրալ խտությունների կապը
 54. Նվազագույն միջին քառակուսային սխալով գծային համակարգերի սինթեզը
 55. Օպտիմալ և ինքնահարմարվող համակարգեր
 56. Դասական վարիացիոն հաշիվը
 57. Էյլերի հավասարումները
 58. Օպտիմումի անհրաժեշտ և բավարար պայմանները
 59. Օպտիմալ կառավարման խնդրի դրվածքը, երկրաչափական և ֆիզիկական իմաստները
 60. Առավելագույն արագագործության խընդիրը. Ֆելդբաումի n – միջակայքերի թեորեմը
 61. Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը սովորական և ֆազային սահմանափակումներով խնդիրների համար
 62. Դինամիկ ծրագրավորման մեթոդը
 63. Օպտիմալության սկզբունքը և դինամիկ ծրագրավորման ալգորիթմը
 64. Բելմանի հավասարումների արտածումը
 65. Ինքնահարմարվող և ինքնակարգաբերվող համակարգեր, դրանց կառուցման սկզբունքները
 66. Էքստրեմումի փնտրման մեթոդները
 67. Մաթեմատիկական հիմունքները
 68. Վեկտորական տարածություն
 69. Մատրիցներ և որոշիչներ
 70. Սեփական թվեր, վեկտորներ և դիադային տրոհում
 71. Մատրիցներ և մատրիցանշանակ ֆունկցիաներ
 72. Մատրիցային նորմեր և սինգուլյար թվեր
 73. ԲԿՀ-երի տեսակները և կառուցվածքը
 74. Գծային ԲԿՀերի նկարագրության եղանակները
 75. Բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիա- 3 ների մեթոդը
 76. ԲԿՀ-երի կայունության հաճախականային չափանիշները
 77. Նայքվիստի կայունության չափանիշի բազմաչափ նմանակը
 78. Անորոշությունների նկարագրումը
 79. Կայունության պայմանը մուլտիպլիկատիվ անորոշության դեպքում
 80. Գծային ԲԿՀ-երի կայունության պաշարներն ըստ ամպլիտուդի և ֆազի
 81. Գլխավոր փոխանցման ֆունկցիաների և ուղղությունների մեթոդը
 82. ԲԿՀ-երի նկարագրումը գլխավոր փոխանցման ֆունկցիաների և ուղղությունների մեթոդի հիման վրա
 83. Ռոբաստ ԲԿՀ-երի անալիզը անորոշությունների պայմաններում
 84. Ռոբաստ ԲԿՀ-երի սինթեզը
 85. Չափիչ սարքեր և համակարգեր
 86. Չափումների սխալները, չափումների արդյունքների մշակումը
 87. Չափման միջոցների սխալները, դրանց նորմավորումը, հիմնական չափագիտական բնութագրերը
 88. Նորմավորող կերպափոխիչներ, անալոգաթվային կերպափոխիչներ
 89. Էլեկտրամեխանիկական սարքեր և դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները
 90. Թվային չափիչ սարքերի կառուցման սկզբունքները և հիմնական բնութագրերը
 91. Կառավարման համակարգերի էլեկտրոնային սարքեր, ինտեգրալային օպերացիոն ուժեղացուցիչներ
 92. Թվաանալոգային և անալոգաթվային ձևափոխիչներ
 93. Հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչներ
 94. Փոփոխական հոսանքի (սինքրոն և ասինքրոն) էլեկտրաշարժիչներ