Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ)

Questions
 1. Մետրիկական և նորմավորված տարածություններ: Սահմաններ, դիֆերենցում, ինտեգրում: Անընդհատ արտապատկերումներ: Գծային ֆունկցիոնալներ և օպերատորներ: Ֆուրյեի շարքեր:
 2. Բնութագրիչ և մինիմալ բազմանդամներ, գծային տարածություններ և գծային ձևափոխություններ:
 3. Հանրահաշվական հավասարումների լուծումը: Պարզ կրկնատեղադրման (iteration) մեթոդը: Նյուտոնի մեթոդը: Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման ուղիղ և կրկնատեղադրման մեթոդները:
 4. Հարաբերություններ, խմբեր, օղակներ, դաշտեր։
 5. Թվերի տեսության տարրեր։
 6. Գծային ծրագրավորման խնդիրներ: Երկակիություն և նրա մեկնաբանումը: Մատրիցային խաղեր, խառը ստրատեգիաներ, խաղի լուծումը, գոյության թեորեմը: Մատրիցային խաղեր և գծային ծրագրման խնդիրների համարժեքությունը։
 7. Ուռուցիկ ծրագրավորում. Մինիմաքսի խնդիրներ: Դինամիկ ծրագրավորման հիմնադրույթը:
 8. Կարևորագույն հավանականային բաշխումների դասերը և նրանց բնութագրիչները (երկանդամային, երկրաչափական, Պուասոնի, հավասարաչափ, ցուցչային, նորմալ):
 9. Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական խնդիրները, թեորեմ առանց վերադարձի նմուշի սպասելիի և ցրվածքի մասին:
 10. Վիճակագրական գնահատականներ և նրանց հատկությունները: Մոմենտների և մաքսիմալ ճշմարտանմանության եղանակները:
 11. Վիճակագրական վարկածների ստուգումը, Նեյմանի-Պիրսոնի լեմման, ստուգման գործընթացը:
 12. Վստահելիության միջակայքը նորմալ բաշխման դեպքում:
 13. Գծային զույգային հարաբերակցություն (կորելացիա) քանակական մեծությունների միջև:
 14. Ինֆորմացիայի քանակի և էնտրոպիայի Շեննոնյան սահմանումները, Կուլբակի-Լեյբլերի ինֆորմացիոն տարամիտությունը:
 15. Արտածելի բանաձևեր: Դեդուկցիայի (մակաբերության) թեորեմը։
 16. Ասույթների տեսության անհակասականության մասին թեորեմը։
 17. Ասույթների տեսության լրիվության մասին թեորեմը։
 18. Քվանտորներ և դրանց մեկնաբանումը տիրույթներում:
 19. Պարզագույն անդրադարձ (ռեկուրսիվ) ֆունկցիաների վերջավոր գումարների մասին թեորեմը:
 20. Մաժորացվող ոչ բացահայտ ֆունկցիաների մասին թեորեմը:
 21. Ռոբինսոնի թեորեմը:
 22. Ալգորիթմի գաղափարի ճշգրտումներ: Թյուրինգի մեքենաները:
 23. Վերջավոր ավտոմատների տեսություն: Անալիզի և սինթեզի թեորեմները, ավտոմատների մինիմիզացիան: Կոնտեքստից անկախ լեզուներ և պահունակային ավտոմատներ:
 24. Պոստի թեորեմը, մաթեմատիկական տրամաբանության ֆունկցիաներ, մոդելներ և բանաձևեր, մինիմիզացիա:
 25. Ֆունկցիոնալ տարրերով սխեմաների մոդելներ և գնահատականներ: Տրամաբանական մոդելավորման լեզուներ:
 26. Գծային ծրագրավորման խնդիրներ: Երկակիություն և նրա մեկնաբանումը: Մատրիցային խաղեր, խառը ստրատեգիաներ, խաղի լուծումը, գոյության թեորեմը: Մատրիցային խաղեր և գծային ծրագրման խնդիրների համարժեքությունը:
 27. Ուռուցիկ ծրագրավորում. Մինիմաքսի խնդիրներ: Դինամիկ ծրագրավորման հիմնադրույթը:
 28. Կարևորագույն հավանականային բաշխումների դասերը և նրանց բնութագրիչները (երկանդամային, երկրաչափական, Պուասոնի, հավասարաչափ, ցուցչային, նորմալ)։
 29. Մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնական խնդիրները, թեորեմ առանց վերադարձի նմուշի սպասելիի և ցրվածքի մասին։
 30. Վիճակագրական գնահատականներ և նրանց հատկությունները: Մոմենտների և մաքսիմալ ճշմարտանմանության եղանակները։
 31. Վիճակագրական վարկածների ստուգումը, Նեյմանի-Պիրսոնի լեմման, ստուգման գործընթացը:
 32. Վստահելիության միջակայքը նորմալ բաշխման դեպքում:
 33. Գծային զույգային հարաբերակցություն (կորելացիա) քանակական մեծությունների միջև:
 34. Ինֆորմացիայի քանակի և էնտրոպիայի Շեննոնյան սահմանումները, Կուլբակի-Լեյբլերի ինֆորմացիոն տարամիտությունը:
 35. Արտածելի բանաձևեր: Դեդուկցիայի (մակաբերության) թեորեմը:
 36. Ասույթների տեսության անհակասականության մասին թեորեմը:
 37. Ասույթների տեսության լրիվության մասին թեորեմը:
 38. Քվանտորներ և դրանց մեկնաբանումը տիրույթներում:
 39. Պարզագույն անդրադարձ (ռեկուրսիվ) ֆունկցիաների վերջավոր գումարների մասին թեորեմը:
 40. Մաժորացվող ոչ բացահայտ ֆունկցիաների մասին թեորեմը։
 41. Ռոբինսոնի թեորեմը։
 42. Ալգորիթմի գաղափարի ճշգրտումներ: Թյուրինգի մեքենաները:
 43. Վերջավոր ավտոմատների տեսություն: Անալիզի և սինթեզի թեորեմները, ավտոմատների մինիմիզացիան: Կոնտեքստից անկախ լեզուներ և պահունակային ավտոմատներ ։
 44. Պոստի թեորեմը, մաթեմատիկական տրամաբանության ֆունկցիաներ, մոդելներ և բանաձևեր, մինիմիզացիա:
 45. Ֆունկցիոնալ տարրերով սխեմաների մոդելներ և գնահատականներ: Տրամաբանական մոդելավորման լեզուներ:
 46. Դուրս բերման ավտոմատացում, փորձագիտական համակարգեր:
 47. Ավտոմատային ցանցեր: Վանդակային աոտոմատներ: Վերջավոր ավտոմատների մոդելավորումը ավտոմատային ցանցերի միջոցով:
 48. Հաշվարկային կոմբինատորիկա – տեղադրություններ, զուգորդություններ, տրոհումներ, ներկայացուցիչների համակարգ: Կցման արտաքսման սկզբունք: Ծնող ֆունկցիաներ:
 49. Կարգավորված բազմություններ: Դիլվոթի թեորեմը: Շպերների թեորեմը միավոր խորանարդի համար: Մյոբիուսի ֆունկցիան և շրջման բանաձևը:
 50. Գծային բլոկային կոդեր, նրանց կառուցման եղանակները: Հեմմինգի, Գոլեյի, Բոուզի-Չոուդհուրիի-Հոկվինգեմի կոդերը: Վարշամովի-Ջիլբերտի սահմանը:
 51. Դուրս բերման ավտոմատացում, փորձագիտական համակարգեր:
 52. Ավտոմատային ցանցեր: Վանդակային աոտոմատներ: Վերջավոր ավտոմատների մոդելավորումը ավտոմատային ցանցերի միջոցով:
 53. Հաշվարկային կոմբինատորիկա – տեղադրություններ, զուգորդություններ, տրոհումներ, ներկայացուցիչների համակարգ: Կցման արտաքսման սկզբունք: Ծնող ֆունկցիաներ։
 54. Կարգավորված բազմություններ: Դիլվոթի թեորեմը: Շպերների թեորեմը միավոր խորանարդի համար: Մյոբիուսի ֆունկցիան և շրջման բանաձևը:
 55. Գծային բլոկային կոդեր, նրանց կառուցման եղանակները: Հեմմինգի, Գոլեյի, Բոուզի-Չոուդհուրիի-Հոկվինգեմի կոդերը: Վարշամովի-Ջիլբերտի սահմանը ։
 56. Ծածկագրման հիմնական խնդիրները, գաղտնի բանալիներով ծաները, նրանց տեսական և գործնական կայունությունը: Բաց բանալիներով ծաներ:
 57. Ծառեր: Արմատով, ոչ իզոմորֆ ծառերի քանակի ծնող ֆունկցիան: Գրաֆի կմախքային ծառերի քանակը: Կշիռ ունեցող կողերով գրաֆում նվազագույն կշռով կմախքային ծառ և կարճագույն ճանապարհ գտնելու ալգորիթմներ: m-ծառեր, նվազագույն երկարությամբ, m-ծառի կառուցումը (Հոֆֆմանի ալգորիթմը):
 58. Գրաֆի ներկման թիվ, գնահատականներ նրա համար ։
 59. Հաշվողական մոդելներ և բարդության գնահատականներ: Բազմանդամային ժամանակում իրացվող ալգորիթմներ: P և NP դասերը: Կուկի թեորեմը: NP լրիվ խնդիրները:
 60. Տվյալների հենքեր, ռելյացիոն մոդելներ /ցուցակներ, հերթեր, ստեկներ/:
 61. Թվերի արագ բազմապատկման ալգորիթմներ: Շտրասենի մատրիցների բազմապատկման ալգորիթմը: Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխությունը: Ֆուրյեի արագ ձևափոխության ալգորիթմը:
 62. Արհեստական բանականության խնդիրները: Էքսպերտային համակարգերի և գիտելիքների հիմքերի նախագծման հիմնական փուլերը: Բնական լեզուների կոմպյուտերային մշակում:
 63. Կերպարների ճանաչողության խնդիրները և լուծման մեթոդները. տեստերի մեթոդ, նեյրոնային ցանցեր /Նովիկովի թեորեմ/, գնահատականների հաշվարկման մոդել, տրամաբանական անջատում /լոկալ ալգորիթմներ/, PAC ուսուցում, VC չափողականություն և տվյալների պեղման մոդելներ:
 64. Թվային պատկերների և ազդանշանների համակարգչային ներկայացման ֆորմատներ /BMP, YUV , LHS/:
 65. Օրթոգոնալ արագ ձևափոխություններ /Ֆուրյեի, Հադամարի, Հաարի, կոսինուսային և սինուսային/:
 66. Մաթեմատիկական մոդելավորում և հաշվարկներ գիտական հետազոտություններում: Մաթեմատիկական մոդելները ֆիզիկայում, կենսաբանությունում, քիմիայում, տնտեսագիտությունում:
 67. Հաշվողական համակարգերի մոդելավորման խնդիրներ: Վիճակագրական իմիտացիոն մոդելավորում` մոդելների տիպերը, մոդելավորման փուլերը և փորձարկումների պլանավորումը: Իմիտացիոն մոդելավորման լեզուները: Զանգվածային սպասարկման ցանցերի մոդելավորումը GPSS World մոդելավորման համակարգում:
 68. Հաշվողական գիտափորձերի իրականացման հիմնադրույթները՝ մոդել, ալգորիթմ, ծրագիր:
 69. Թվային մեթոդներ, ֆունկցիոնալ կախվածությունների ինտերպոլյացիա և մոտարկում: Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ: Ռունգե-Կուտտի և այլ մեթոդներ:
 70. Թվային ինտեգրում և Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ: Վերջավոր տարրերի մեթոդ:
 71. Mathematica փաթեթի հիմնական հնարավորությունները:
 72. Գիտափորձերի ավտոմատացման սարքային միջոցներ: LabView տեխնոլոգիայի հիմնական սկզբունքներ: Տվիչային ցանցերի կազմակերպումն և նրանց կոմպյուտերային ապահովման տարրերը:
 73. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության գաղափարը: Ընդհանուր և բաշխված հիշողությամբ համակարգեր։
 74. Կոմպյուտերային ցանցերի կազմակերպման մեթոդները: ԷՀՄ-ի ցանցերում հաղորդումների երթուղու ընտրման հնարավորությունները: Ցանցերի դասակարգումը ըստ ծավալի և տոպոլոգիայի: Տեղային և միջազգային (Internet) ցանցերի հիմնական ծառայությունները և հնարավորությունները:
 75. Ցանցային ընթացակարգի գաղափարը: OSI/ISO-ի յոթմակարդակային մոդելը: TCP/IP ցանցային ճարտարապետության աշխատանքի և կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
 76. Ծածկագրման հիմնական խնդիրները, գաղտնի բանալիներով ծաները, նրանց տեսական և գործնական կայունությունը: Բաց բանալիներով ծաներ։
 77. Ծառեր: Արմատով, ոչ իզոմորֆ ծառերի քանակի ծնող ֆունկցիան: Գրաֆի կմախքային ծառերի քանակը: Կշիռ ունեցող կողերով գրաֆում նվազագույն կշռով կմախքային ծառ և կարճագույն ճանապարհ գտնելու ալգորիթմներ: m-ծառեր, նվազագույն երկարությամբ, m-ծառի կառուցումը (Հոֆֆմանի ալգորիթմը):
 78. Գրաֆի ներկման թիվ, գնահատականներ նրա համար։
 79. Հաշվողական մոդելներ և բարդության գնահատականներ: Բազմանդամային ժամանակում իրացվող ալգորիթմներ: P և NP դասերը: Կուկի թեորեմը: NP լրիվ խնդիրները։
 80. Տվյալների հենքեր, ռելյացիոն մոդելներ /ցուցակներ, հերթեր, ստեկներ/։
 81. Թվերի արագ բազմապատկման ալգորիթմներ: Շտրասենի մատրիցների բազմապատկման ալգորիթմը: Ֆուրյեի դիսկրետ ձևափոխությունը: Ֆուրյեի արագ ձևափոխության
 82. Արհեստական բանականության խնդիրները: Էքսպերտային համակարգերի և գիտելիքների հիմքերի նախագծման հիմնական փուլերը: Բնական լեզուների կոմպյուտերային մշակում:
 83. Կերպարների ճանաչողության խնդիրները և լուծման մեթոդները. տեստերի մեթոդ, նեյրոնային ցանցեր /Նովիկովի թեորեմ/, գնահատականների հաշվարկման մոդել, տրամաբանական անջատում /լոկալ ալգորիթմներ/, PAC ուսուցում, VC չափողականություն և տվյալների պեղման մոդելներ:
 84. Թվային պատկերների և ազդանշանների համակարգչային ներկայացման ֆորմատներ /BMP, YUV , LHS/:
 85. Օրթոգոնալ արագ ձևափոխություններ /Ֆուրյեի, Հադամարի, Հաարի, կոսինուսային և սինուսային/:
 86. Մաթեմատիկական մոդելավորում և հաշվարկներ գիտական հետազոտություններում: Մաթեմատիկական մոդելները ֆիզիկայում, կենսաբանությունում, քիմիայում, տնտեսագիտությունում:
 87. Հաշվողական համակարգերի մոդելավորման խնդիրներ: Վիճակագրական իմիտացիոն մոդելավորում` մոդելների տիպերը, մոդելավորման փուլերը և փորձարկումների պլանավորումը: Իմիտացիոն մոդելավորման լեզուները [42], Զանգվածային սպասարկման ցանցերի մոդելավորումը GPSS World մոդելավորման համակարգում:
 88. Հաշվողական գիտափորձերի իրականացման հիմնադրույթները՝ մոդել, ալգորիթմ, ծրագիր:
 89. Թվային մեթոդներ, ֆունկցիոնալ կախվածությունների ինտերպոլյացիա և մոտարկում: Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ: Ռունգե-Կուտտի և այլ մեթոդներ։
 90. Թվային ինտեգրում և Մոնտե-Կառլոյի մեթոդ: Վերջավոր տարրերի մեթոդ:
 91. Mathematica փաթեթի հիմնական հնարավորությունները:
 92. Գիտափորձերի ավտոմատացման սարքային միջոցներ: LabView տեխնոլոգիայի հիմնական սկզբունքներ: Տվիչային ցանցերի կազմակերպումն և նրանց կոմպյուտերային ապահովման տարրերը:
 93. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետության գաղափարը: Ընդհանուր և բաշխված հիշողությամբ համակարգեր:
 94. Կոմպյուտերային ցանցերի կազմակերպման մեթոդները: ԷՀՄ-ի ցանցերում հաղորդումների երթուղու ընտրման հնարավորությունները: Ցանցերի դասակարգումը ըստ ծավալի և տոպոլոգիայի: Տեղային և միջազգային (Internet) ցանցերի հիմնական ծառայությունները և հնարավորությունները:
 95. Ցանցային ընթացակարգի գաղափարը: OSI/ISO-ի յոթմակարդակային մոդելը: TCP/IP ցանցային ճարտարապետության աշխատանքի և կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
 96. Ծրագրերին ներկայացվող պահանջները՝ ապահովությունը, տեղափոխելիությունը, ճանաչելիությունը:
 97. Օպերացիոն համակարգերի գործառույթները, կառուցվածքը և աշխատակարգերը՝ ընդհատումների համակարգը, հիշողության պաշտպանությունը, վիրտուալ համակարգերում հասցեի ձևավորման մեխանիզմը, ծայրամասային սարքերի ղեկավարումը, ֆայլային համակարգերի հիմնական տիպերը և բնութագրերը:
 98. Ծրագրավորման համակարգերը և նրանց տիպային բաղադրիչները՝ լեզուներ, տրանսլյատորներ, կապի խմբագիրներ, տեքստային խմբագիրներ: Զուգահեռ ծրագրավորման սկզբունքները: MPI հիմնօրինակ:
 99. Տվյալների հենքեր: Բաշխված, գործուն և միասնականացված տվյալների հենքեր: Գիտելիքների հենքերի գաղափարը: Տվյալների հենքերի SQL լեզվի գաղափարը:
 100. Գրիդային և կլաստերային միջավայրերը: Հիմնական ծրագրային և ապարատային գործիքները: Վիրտուալ կազմակերպությունները: