ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ (Մաթեմատիկական անալիզ)

Questions
 1. Ըստ չափի և համարյա ամենուրեք զուգամիտություն: Ռիսի թեորեմը:
 2. Եգորովի թեորեմը չափելի ֆունկցիաների հաջորդականության
  հավասարաչափ զուգամիտության մասին:
 3. Լուզինի թեորեմը չափելի ֆունկցիան անընդհատով մոտարկելու մասին:
 4. Թեորեմ ինտեգրալի բացարձակ անընդհատության մասին:
 5. Լեբեգի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին:
 6. Լևիի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին:
 7. Ֆատուի թեորեմը:
 8. Լեբեգի ինտեգրալի համեմատումը Ռիմանի ինտեգրալի հետ:
 9. Չափերի դեկարտյան արտադրյալ: Ֆուբինիի թեորեմը:
 10. Lp (1≤p≤∞) տարածությունների լրիվությունը:
 11. Ամենուրեք խիտ դասեր Lp տարածություններում:
 12. Մոնոտոն ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը:
 13. Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիայի միակությունը:
 14. Լեբեգի անորոշ ինտեգրալի ածանցյալը:
 15. Ֆունկցիայի վերականգնումը ածանցյալի միջոցով:
 16. Ֆուրիեի շարքերի մասնակի գումարների բանաձևը:
 17. Զուգամիտության Ժորդանի և Դինիի հայտանիշներ:
 18. Ֆեյերի թեորեմը անընդհատ ֆունկցիայի (C,1) միջինների
  հավասարաչափ զուգամիտության մասին:
 19. Ֆեյեր-Լեբեգի թեորեմը (C,1) միջինների համարյա ամենուրեք զուգամիտության մասին։
 20. Լեբեգի հաստատուններ:
 21. Անընդհատ ֆունկցիայի օրինակ, որի Ֆուրիեի շարքը տարամետ է կետում:
 22. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխություն։ Նրա պատկանելիությունը
  C0(R) դասին:
 23. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխության հակադարձելիությունը:
 24. L2 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխություն։ Պլանշերելի թեորեմը:
 25. Օրթոնորմավորված համակարգեր:
  L2 դասի ֆունկցիաների վերլուծությունը ըստ օրթոգոնալ համակարգի:
 26. Ռադեմախերի համակարգ: Խինչինի անհավասարությունը:
 27. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության բավարար
  պայմանը:
 28. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության անհրաժեշտ
  պայմանը:
 29. Հաարի համակարգ: Անընդհատ ֆունկցիայի Ֆուրիե-Հաարի
  շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը։
 30. Հաարի համակարգի բազիսությունը Lp [0,1] տարածություններում:
 31. Բանախյան տարածություններում բազիսության անհրաժեշտ
  ու բավարար պայմանները:
 32. Ֆաբեր-Շաուդերի համակարգի բազիսությունը C[0,1]-ում:
 33. Կոշու թեորեմը անալիտի ֆունկ-ցիայի փակ կորով ինտեգրման մասին:
 34. Կոշու ինտեգրալային բանաձևը:
 35. Մորերայի թեորեմը:
 36. Միջին արժեքի թեորեմը:
 37. Մոդուլի մաքիմումի սկզբունքը:
 38. Անալիտիկ ֆունկցիաների հավասարաչափ զուգամետ շարքեր,
  Վեյերշտրասի թեորեմը:
 39. Անալիտիկ ֆունկցիաների զրոները: Միա-կության թեորեմը:
 40. Մեկուսացված եզակի կետեր և նրանց դասակարգումը:
 41. Կոշու թեորեմը մնացքների մասին:
 42. Արգումենտի սկզբունքը:
 43. Ռուշեի թեորեմը:
 44. Միտագ-Լեֆլերիի թեորեմը մերոմորֆ ֆունկցիայի ներկայացման մասին:
 45. Թեորեմ տրված զրոներով ամբողջ ֆունկցիայի գոյության մասին:
 46. Վեյերշտրասի թեորեմը ամբողջ ֆունկցիան արտադրյալով ներկայացնելու
  մասին:
 47. Հարմոնիկ ֆունկցիաներ: Նրանց կապը անալիտիկ ֆունկցիաների հետ:
 48. Հարմոնիկության ինվարիանտությունը կոնֆորմ արտապատկերման դեպքում:
 49. Միջին արժեքի թեորեմը:
 50. Մաքսիմումի սկզբունքը հարմոնիկ ֆունկցիաների համար:
 51. Դիրիխլեի խնդիրը: Պուասոնի բանաձևը շրջանի համար:
 52. Կոնֆորմ արտապատկերում:
  Կոտորակա-գծային արտապատկերումերի շրջանագծային հատկությունը:
 53. Կոտորակա-գծային արտապատկերումնե-րի տեսակները:
 54. Միաթերթության հայտանիշեր:
 55. Ռիմանի թեորեմը կոնֆորմ արտապատկերման մասին:
 56. Անալիտիկ շարունակելիություն: Ֆունկ-ցիայի անալիտիկ տարր:
 57. Անալիտիկ ֆունկցիայի կառուցումը նրա անալ-իտիկ տարրերի միջոցով:
 58. Ռիման-Շվարցի սիմետրիայի սկզբունքը:
 59. Կորի երկայնքով անալիտիկ շարունակություն: Մոնոդրոմիայի մասին թեորեմը:
 60. Մետրիկական տարածություններ: Լրիվություն և լրիվացում:
 61. Բեռի թեորեմը:
 62. Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը:
 63. Կոմպակտությունը մետրիկական տարածություններում:
 64. Արցելայի թեորեմը:
 65. Կոմպակտության հայտանիշը Lp տարածություններում:
 66. Հան-Բանախի թեորեմը գծային տարածությունների համար:
 67. Թույլ տոպոլոգիա և զուգամիտություն:
 68. Գծային ֆունկցիոնալների ընդհանուր տեսքը C[0,1]-ում:
 69. Գծային օպերատորներ: Թեորեմ բաց արտապատկերման մասին:
 70. Թեորեմ փակ գրաֆիկի մասին:
 71. Գծային սահմանափակ օպերատորներ, համալուծ օպերատոր,
  սպեկտր և ռեզոլվենտ:
 72. Բանախ-Շտեյնհաուզի թեորեմը:
 73. Կոմպակտ (լիովին անընդհատ) օպերատորների հիմնական հատկությունները:
 74. Ֆրեդհոլմի թեորեմները:
 75. Հիլբերտյան տարածության մեջ ուռուցիկ բազմության մինիմալ նորմով տարրի
  գոյությունը:
 76. Հիլբերտյան տարածության ենթատարածության օրթոգոնալ լրացման
  թեորեմը:
 77. Հիլբերտյան տարածությունում գծային անընդհատ ֆունկցիոնալի
  ընդհանուր տեսքը: