ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն (Կենսօրգանական քիմիա)

Questions
 1. Հասկացողություն կենսապոլիմերների, կենսառեգուլյատորների և մետաբոլիտների մասին (պրե- և պրոմետաբոլիտներ, առաջնային և երկրորդային մետաբոլիտներ):
 2. Քիմիական կապի տեսակները և ատոմների փոխազդեցությունը օրգանական մոլեկուլներում:
 3. Սպիտակուցի առաջնային կառուցվածքի որոշումը: N- և C-ծայրային ամինաթթվային մնացորդների որոշման մեթոդները:
 4. Պեպտիդների կառուցվածքն ու դասակարգումը: Պեպտիդային կապ և պեպտիդային սինթեզի ստրատեգիան:
 5. Կենսօրգանական միացությունների հետազոտման մեթոդները (ՄՄՌ, քրոմտոգրաֆիա՝ իոնափոխանակային, ԲԱՀՔ, ԳՀՔ և այլն):
 6. Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուներ, նրանց մակրոմոլեկուլյար կառուցվածքը: Չարգաֆի կանոնը: Ռիբոնուկլեինաթթուներ, տեսակները և քիմիական սպեցիֆիկությունը:
 7. Ամինաթթուների կառուցվածքը, անվանակարգությունը, ստերեոքիմիան և ֆիզիկո-քիմիական հատկությունները: Էնանտիոմերներ և դիաստերեոմերներ:
 8. Հասկացողություն ֆերմենտների ակտիվ կենտրոնի մասին: Դիքսոնի մոդելը: Հիդրոլազա ֆերմենտի ազդեցության մեխանիզմը:
 9. Պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ, նրանց կենսաբանական ֆունկցիաները:
 10. Կենսօրգանական միացությունների հետազոտման ռենտգենկառուցվածքային, մասսպեկտրոսկոպիկ, օպտիկական պտույտի դիսպերսիայի և շրջանային դիքրոիզմի մեթոդները:
 11. Ամինաթթուների սինթեզի մանրէաբանական և կենսատրանսֆորմացիոն մեթոդները:
 12. Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների կինետիկան: Միխաելիս-Մենտենի հավասարումը, ֆերմենտ սուբստրատային կոմպլեքս, ռեակցիայի արագության կախումը սուբստրատի և ֆերմենտի կոնցենտրացիայից:
 13. Օրգանական միացությունների տարածական կառուցվածքը, կոնֆիգուրացիա և կոնֆորմացիա: Հասկացողություն ստերեոիզոմերների մասին: Ռացեմիզացիա և էպիմերիզացիա:
 14. Մոնոսախարիդների կառուցվածքը և կոնֆորմացիան: Կարբոնիլային, սպիրտային և գլիկոզիդային հիդրօքսիլ խմբերի ռեակցիաները:
 15. Միոգլոբին և հեմոգլոբին: Հեմինի և գլոբինի քիմիան: Հեմոգլոբինի մոլեկուլի կառուցվածքը և ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները:
 16. Ռացեմատ ամինաթթուներ, բաժանման քիմիական և էնզիմատիկ մեթոդները: Ամինաթթուների բնական սինթեզը, բիոմիմետիկա:
 17. Սպիտակուցների սինթեզը: Հասկացողություն տրանսկրիպցիայի և տրանսլյացիայի մասին:
 18. Լիպիդների դասակարգումը, անջատումն ու կառուցվածքային էլեմենտները: Հագեցած և չհագեցած ճարպաթթուներ, դրանց անջատման մեթոդները:
 19. Հասկացություն քիրալության, պրոքիրալության և աքիրալության մասին, ասիմետրիկ սինթեզ:
 20. Ամինաթթուների որակական ռեակցիաները՝ Ռուէմանի ռեակցիա: ամինաթթուների ստացման խառը քիմիա-էնզիմատիկ և քիմիական եղանակները:
 21. Մոնոշաքարների ֆիզիկական հատկությունները, օպտիկական պտույտը անալիզի մեթոդները: Ամինաշաքարներ և դեզօքսիշաքարներ:
 22. Ամինաթթուների ֆունկցիոնալ խմբերի՝ α-NH2 α-COOH խմբերի պաշտպանման մեթոդները: Ֆունկցիոնալ խմբերի ակտիվացումն ու պեպտիդային կապի առաջացումը:
 23. Ֆերմենտների սպեցիֆիկությունը և տեսակները՝ բացարձակ, խմբակային և ստերեոքիմիական:
 24. Ցիտոքրոմներ: A, B, C, D խմբերի ցիտոքրոմներ: Դրանց կառուցվածքը, կոնֆորմացիան և կենսաբանական ֆունկցիաները:
 25. Ամինաթթուների բաժանման իոնափոխանակային մեթոդները, էլեկտրոֆորեզ: Ամինաթթուների որակական և քանակական անալիզի մեթոդները: Քիրալային անալիզ:
 26. Պեպտիդների սինթեզը պոլիմերային հենքի վրա (Մերիֆիլդի պինդֆազային սինթեզ): Գլուտաթիոն և ինսուլին, դրանց սինթեզն ու կենսաբանական նշանակությունը:
 27. Տերպեններ, բնութագրումը և կենսաբանական նշանակությունը:
 28. Պեպտիդային սինթեզի ակտիվացված էսթերների և կարբոդիիմիդային մեթոդները: Գլյուկագոն և գաստրին կենսաբանակն սինթեզն ու նշանակությունը:
 29. α-քիմոտրիպսինի, ացետիլխոլինհիդրոլազի, կրեատինկինազի ակտիվ կենտրոնի կառուցվածքը:
 30. Պոլինուկլեոտիդներ, կառուցվածքը, միջնուկլեոտիդային կապի բնույթը, նուկլեոտիդային հաջորդականության որոշման եղանակները:
 31. Նուկլեինաթթուների բաղադրիչ մասերի կենսասինթեզը՝ պիրիմիդինային և պուրինային ռիբոնուկլեոտիդներ:
 32. Ածխաջուր-սպիտակուցային կոմպլեքսներում կապերի բնույթը: Գլիկոպրոտեիններ:
 33. Հագեցած և չհագեցած ճարպաթթուների սինթեզը:
 34. Ֆոսֆոլիպիդներ, բնական ֆոսֆոլիպիդների ձևերը, սինթեզի մեթոդները: Կարդիոլիպինը և նրա ածանցյալները:
 35. Աստիճանական պեպտիդային սինթեզ: Օքսիտոցինի սինթեզ: Ֆրագմենտների կոնդենսումը պեպտիդային սինթեզում:
 36. Ֆերմենտատիվ ռեակցիաների արագության կախվածությունը արտաքին ֆակտորներից (ջերմաստիճան, միջավայրի pH և այլն):
 37. Ֆերմենտների նախորդների ակտիվացումը, նախաֆերմենտներ: Կոշլանդի հիպոթեզը:
 38. Մոնոնուկլեոտիդների սինթեզը: Նուկլեոտիդների և նուկլոզիդների կոնֆորմացիան՝ ցիս, տրանս, էնդո, էկզո:
 39. Պոլիսախարիդներ, կրախմալ, գլիկոգեն կենսասինթեզը և կենսաբանական ֆունկցիաները:
 40. Սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ: Սինթեզի առանձնահատկությունները, դրանց կենսաբանական և կիրառական նշանակությունը:
 41. Ածխաջրերի կատաբոլիզմը: Պենտոզֆոսֆատային օքսիդացման ցիկլը:
 42. Ֆոսֆոլիպիդների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:
 43. Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ, սինթեզի եղանակներն ու կիրառական նշանակությունը:
 44. Ֆրագմենտների կոնդենսումը պեպտիդային սինթեզում: Val5-անգիոտենզին պեպտիդի սինթեզը:
 45. Լիպոպրոտեիդներ, դրանց կենսաբանական դերը: Թաղանթի կառուցվածքը, քիմիական բաղադրությունը:
 46. Պեպտիդային շղթայի սելեկտիվ հիդրոլիզի մեթոդները՝ քիմիական և ֆերմենտատիվ:
 47. ԴնԹ-ի ռեպլիկացիան: Ռիբոսոմային-ՌՆԹ, մատրիցային-ՌՆԹ, փոխադրիչ-ՌՆԹ, ֆունկցիաները:
 48. Քլորոֆիլներ, տեսակները և կենսասինթեզը:
 49. Մոնոգլիցերիդների և դիգլիցերիդների սինթեզը, ֆունկցիոնալ խմբերի պաշտպանումը:
 50. Պեպտիդային բնույթի հակաբիոտիկներ՝ գրամիցիդիններ, տիրացիդիններ, կառուցվածքն ու կենսաբանական ֆունկցիաները:
 51. Ամինաթթուների կառուցվածքը, անվանակարգումը և ստերեոքիմիան: Իզոելեկտրիկ կետ:
 52. Հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ նուկլեոֆիլային տեղակալման SN1 և SN2 ռեակցիաներ:
 53. Ֆիբրիլյար և գլոբուլյար սպիտակուցներ, դրանց կառուցվածքի որոշման մեթոդները:
 54. Ֆերրիցիտոխրոմների կառուցվածքը, ակտիվ կենտրոնի կապերը:
 55. Պոկման ռեակցիաներ՝ E1, E2, E1CB:
 56. Ամինաթթուների բնական սինթեզի մեխանիզմը: Պիրիդօքսալային կատալիզի հիմնական դրույթները:
 57. Միոգլոբինի կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները, կենսասինթեզը:
 58. Ամինաթթուների իզոելեկտրիկ կետի և դիսոցման հաստատունների որոշման եղանակները: Մեթիոնինի սինթեզի խառը քիմիաէնզիմատիկ մեթոդը:
 59. Պեպտիդային բնույթի հակաբիոտիկներ: էնիատիններ,կառուցվածքը և կենսաբանական ֆունկցիան:
 60. Օլիգոսախարիդների քիմիական մոդիֆիկացման եղանակները, իզոմերիզացիան և էպիմերիզացիան:
 61. Մետաղի իոնի դերը ֆերմենտատիվ կատալիզում: Ինհիբիտորներ և ակտիվատորներ, նրանց ազդեցության մեխանիզմը:
 62. Մոնոշաքարների, օլիգոշաքարների և բազմաշաքարների կենսասինթեզը: Ածխաջրերի կատաբոլիզմը:
 63. Պարզ եթերային կապերով լիպիդների կենսասինթեզը: Լիպոպրոտեիդների կենսաբանական դերը:
 64. Թաղանթի կառուցվածքը, քիմիական բաղադրությունը: Կենսաբանական թաղանթի մոլեկուլյար կառուցվածքը:
 65. Հասկացողություն նուկլեոպրոտեիդների մասին: Դեզօքսիռիբոնուկլեոտիդներ, ռիբոսոմներ:
 66. Ակտիվ կենտրոնը կազմող ցիստեինի սուլֆհիդրիլային, սերինի հիդրօքսիլ, հիստիդինի իմիդազոլային ֆունկցիոնալ խմբերի կապը ֆերմենտի ակտիվության հետ:
 67. Հասկացողություն ստերեոիզոմերների մասին: Ռացեմիզացիա և էպիմերիզացիա:
 68. Աստիճանական պեպտիդային սինթեզ: Օքսիտոցինի սինթեզ: Ֆրագմենտների կոնդենսումը պեպտիդային սինթեզում:
 69. Միոգլոբինի կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները, կենսասինթեզը:
 70. Նախաֆերմենտներ: Ֆերմենտների սպեցիֆիկությունը (Կոշլանդի հիպոթեզը):
 71. Լիպիդներ, ֆոսֆոլիպիդների կառուցվածքային էլեմենտները, հագեցած ճարպաթթուներ:
 72. Ցիկլիկ պեպտիդների սինթեզը: Գրամիցիդին –C պեպտիդի սինթեզը:
 73. Հասկացություն քիրալության, պրոքիրալության և աքիրալության մասին, ասիմետրիկ սինթեզ:
 74. Մոնոշաքարների, օլիգոշաքարների և բազմաշաքարների կենսասինթեզը: Ածխաջրերի կատաբոլիզմը:
 75. Հեմոգլոբինի կառուցվածքը, ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաները, կենսասինթեզը: