Երևանի պետական համալսարան (Փիլիսոփայություն)

Speciality
Questions
 1. Փիլիսոփայության պատմության և պատմության փիլիսոփայության առանձնահատկությունները:
 2. Հումանիտար և բնագիտական մշակույթների փոխհարաբերության մետաֆիզիկական (տրանսցենդենտալիստական) հայեցակարգը:
 3. Հումանիտար և բնագիտական մշակույթների փոխհարաբերության պոզիտիվիստական հայեցակարգը:
 4. Հումանիտար և բնագիտական փոխհարաբերության դուալիստական (հակաինտերակցիոնալիստական) հայեցակարգը (Դիլթայ, Վինդելբանդ, Ռիկկերտ):
 5. Հումանիտար և բնագիտական մշակույթների փոխհարաբերության դիալեկտիկական (փոխլրացման ) հայեցակարգը:
 6. Աշխարհի փիլիսոփայական իմաստավորման առաջին փորձերը:
 7. Հին հունական փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը: Կեցության իդեալիստական և մատերիալիստական ըմբռնումները:
 8. Միջնադարյան մշակույթի և փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը: Հոգու և մարմնի, բանականության և հավատի, էության և գոյության հիմնախնդիրները:
 9. Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության բնորոշ գծերը:
 10. Փիլիսոփայության անհաղթյան ըմբռնումը:
 11. Վերածննդի մշակույթի և փիլիսոփայության մարդակենտրոն բնույթը: Հումանիզմ:
 12. Բնափիլիսոփայությունը՝ որպես Վերածննդի յուրահատուկ փիլիսոփայություն:
 13.   Վերածննդի հարցը հայ պատմափիլիսոփայության մեջ:
 14. Նոր ժամանակների մշակույթի և փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը:
 15. Գիտական ճանաչողության մեթոդի հիմնախնդիրը Նոր Ժամանակի փիլիսոփայության մեջ: Էմպիրիզմ և ռացիոնալիզմ:
 16.   Լուսավորականության սոցիալ-պատմական նախադրյալները: 18-րդ դարի հայ լուսավորական փիլիսոփայության առանձնահատկությունները:
 17. Պատմության փիլիսոփայության հիմնահարցերը գերմանական դասական փիլիսոփայության մեջ:
 18. Կոնտը որպես գիտության փիլիսոփայության պոզիտիվիստական ավանդույթի հիմնադիր:
 19. Դասական պոզիտիվիզմի ճգնաժամը: Էմպիրիոկրիտիցիզմ:
 20. Ռասելի «տրամաբանական ատոմիզմը» և նեոպոզիտիվիզմի ծրագիրը:
 21. Գիտական գիտելիքի ճշմարտության հետպոզիտիվիստական ըմբռնումը: Պոպեր:
 22. Հերմենևտիկան որպես սոցիալական գիտելիքի մեկնաբանման արվեստ:
 23. Մարդու օտարման հիմնահարցը էկզիստենցիալիզմի փիլիսոփայության մեջ:
 24. Պատմության փիլիսոփայություն: Պատմության իմաստն ու նշանակությունը:
 25. Ճշմարտության հարցը պրագմատիզմի փիլիսոփայության մեջ:
 26. Աշխարհի պատկերի փիլիսոփայական ըմբռնումը, նրա կառուցվածքն ու գործառույթները:
 27. Աշխարհի դիցաբանական պատկերը և նախագիտության ձևավորման սոցիոմշակութային նախադրյալները:
 28. Աշխարհի կրոնական պատկերը:
 29. Աշխարհի դասական (մեխանիկական) պատկերը:
 30. Աշխարհի հետդասական (քվանտառելյատիվիստական և էվոլյուցիոն պատկերը:
 31. Աշխարհի էվոլյուցիոնիստական պատկերը:
 32. Իմացության պրոցեսի էությունն ու կառուցվածքը: Զգայական և ռացիոնալ ճանաչողություն:
 33. Մտածողություն և լեզու: Բնական և արհեստական լեզուներ: Մտածողության մոդելավորման և արհեստական ինտելեկտի հիմնահարցերը:
 34. Գեղեցկության սկզբունքը տեսության մեթոդաբանական կարգավորիչների համատեքստում:
 35. Փաստարկումը որպես տեսական գիտելիքների հիմնավորման եղանակ: Համատեքստային (կոնտեքստուալ) փաստարկման եղանակները:
 36. Ճշմարտությունը որպես տեսական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթոդաբանական կարգավորիչ:
 37. Գիտական գիտելիքների ճշմարտության նորպոզիտիվիստական ըմբռնումը: Վերիֆիկացման սկզբունքը:
 38. Գիտական գիտելիքի ճշմարտության հետնեոպոզիտիվիստական ըմբռնումը: Ֆալսիֆիկացման սկզբունքը:
 39. Գիտական գիտելիքի էմպիրիկ մակարդակն ու նրա կառուցվածքը:
 40. Գիտական գիտելիքի մետատեսական մակարդակը և նրա կառուցվածքը:
 41. Գիտական հետազոտության մեթոդաբանությունը. մեթոդ և մեթոդաբանություն:
 42. Էմպիրիկ հետազոտության համագիտական մեթոդները:
 43. Տեսական ճանաչողության համագիտական մեթոդները:
 44. Էմպիրիկ հետազոտության և տեսական ճանաչողության համատրամաբանական մեթոդները:
 45. Օրենքը, վարկածը և տեսությունը որպես գիտական գիտելիքի ձևեր: Գիտական տեսությունը որպես հավաստի գիտելիքի ձև:
 46. Գիտության զարգացման Թ.Կունի մոդելը: Գիտական հարացույց և գիտական հեղափոխություն:
 47. Գիտական հայտնագործության տրամաբանությունը ըստ Իմրե Լակատոսի: Հետազոտական ծրագրերի մրցակցության սկզբունքը:
 48. Գիտության փիլիսոփայության հետմոդեռնիստական վարկածը ըստ Պոլ Ֆոյերաբենդի: Մեթոդական անարխիզմի սկզբունքը:
 49. Արդի գիտատեխնիկական ճգնաժամի առանձնահատկությունները:
 50. Գիտության զարգացման ինտերնալիստական /ներքին/ և էքստերնալիստական /արտաքին/ մոդելները:
 51. Կյանքի ծագման բնագիտական և փիլիսոփայական վարկածները: Կյանքի փիլիսոփայական ըմբռնումը:
 52. Մարդու ծագման բնագիտական և փիլիսոփայական վարկածները: Մարդու էությունը:
 53. Մշակույթի ծագման բնագիտական և փիլիսոփայական վարկածները: Մշակույթի էությունը։
 54. Քաղաքակրթության ծագման վարկածները։ Կոլեկտիվապաշտական և անհատապաշտական քաղաքակրթություններ։
 55. Պետության ծագման փիլիսոփայական վարկածները. պետությունն իբրև սոցիալականության կազմակերպման եղանակ:
 56. Սոցիալականությունը որպես հասարակության հիմնարար հատկություն. սոցիալական կեցության դրսևորմա ձևերը:
 57. Հասարակությունն իբրև ինքնազարգացող և ինքնակարգավորվող համակարգ։
 58. Սոցիալական առաջադիմության էությունը, դրևորման ձևերն ու չափորոշիչները:
 59. Սոցիալական կեցության հետազոտման մեթոդները (նոմոթետիկ և իդեոգրաֆիկ) և դրանց դրսևորման ձևերը:
 60. Բնությունը որպես փիլիսոփայական իմաստավորման օբյեկտ: էկոլոգիական փիլիսոփայություն:
 61. Պատմության զարգացման փուլային մոդելը:
 62. Պատմության զարգացման գծային մոդելը:
 63. Պատմության զարգացման ուտոպիստական մոդելը:
 64. Պատմության զարգացման մարքսիստական և մոդեռնիստական մոդելները:
 65. Պատմության զարգացման սիներգետիկական և հետմոդեռնիսատական մոդելը:
 66. Հասարակական կյանքի տնտեսական ոլորտը: Բաշխման, փոխանակման և սպառման հարաբերությունների փիլիսոփայական ըմբռնումները:
 67. Հասարակական կյանքի սոցիալական ոլորտը: Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը և նրա պատմական էվոլյուցիան:
 68. Հասարակական կյանքի քաղաքական ոլորտը: Քաղաքական կեցության առանձնահատկությունները:
 69. Քաղաքացիական հասարակության ընդհանուր բնութագիրը: Ազատություն և պատասխանատվություն:
 70. Հասարակական գիտակցության կառուցվածքը, մակարդակները և ձևերը:
 71. Ազգային հոգեբանություն և ազգային կենսափիլիսոփայություն:
 72. Մշակույթ և քաղաքակրթություն: Մշակույթների երկխոսություն և մշակութային ագրեսիա:
 73. Ազգ, ազգային պետություն,ազգային մշակույթ:
 74. Կյանքի իմաստը: Կյանքի և մահվան հիմնահարցը մարդու հոգևոր փորձում:
 75. Արդի մարդաբանական ճգնաժամի առանձնահատկությունները. ամբոխ և ամբոխային վարք: