Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Իրավագիտության Երևանի պետական համալսարան
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
001
Գրականագիտության ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Բանահյուսություն
Ժ.01.05
003
Հայոց պատմության ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
004
Երկրագիտության Երևանի պետական համալսարան
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
005
Համաշխարհային պատմության ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
006
Հնագիտության և ազգագրության ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Հնագիտություն
Է.00.03
007
Տնտեսագիտության Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
008
Օտար լեզուների Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
009
Քիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Բ.00.06
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
010
Ագրոնոմիայի Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա
Զ.01.01
Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն
Զ.01.02
011
Գրականագիտության Երևանի պետական համալսարան
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
012
Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի Երևանի պետական համալսարան
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ
ԻԲ.00.01
013
Տնտեսագիտության Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
014
Տնտեսագիտության Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.01
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
015
Արվեստագիտության ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.01
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
016
Քիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
017
Կենսատեխնոլոգիայի ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
018
Լեզվաբանության ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
019
Մանկավարժության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
020
Անասնաբուժության Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Անասնաբուժություն
ԺԶ.00.01
022