Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 23 2024
Ինքնիրացման գործընթացի հոգեբանական նախադրյալները ծնողական դեպրիվացիայի պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Մայ. 17 2024
Հարկային բեռի արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Մայ. 16 2024
R^n-ում սահմանափակ ուռուցիկ մարմինների հետազոտումը հավանականային մեթոդներով Երևանի պետական համալսարան Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Մայ. 15 2024
Նոր Ջուղայի գրական-մշակութային կյանքը 17-18-րդ դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Մայ. 15 2024
Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի քաղաքական կերպարի արտացոլումը թուրքական պատմագրության մեջ (XX դ. II քառորդ - XXI դ. սկիզբ) Երևանի պետական համալսարան Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն ( Է.00.05 )
Մայ. 03 2024
Հատկանիշներ համապատասխանեցնող արտապատկերումների հայտնաբերման խնդրի վիճակագրական և հաշվողական բարդությունը Հայ-Ռուսական համալսարան Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն ( Ա.01.05 )
Ապրիլ 30 2024
Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ) Երևանի պետական համալսարան Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Ապրիլ 19 2024
Կելերյան փուլային տարածություններով սուպերսիմետրիկ մեխանիկաներ Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 12 2024
Բջջային կապի ցանցերի բազային կայանների էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր ( Ե.12.03 )
Ապրիլ 04 2024
Բառապաշարային փոխներթափանցման հաղթահարումն աշակերտների անգլերեն հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման գործընթացում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 28 2024
Մատենական գեղանկարչության ուսուցման մեթոդիկան գեղարվեստական կրթօջախներում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 21 2024
Անսահմանափակ տիրույթների վրա մոնոտոն ոչ գծայնությամբ որոշ ինտեգրալ հավասարումներ Հայ-Ռուսական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Մարտ 16 2024
Վակուումային քվանտային երևույթներ ոչ-իներցիալ համակարգերում և գրավիտացիոն դաշտերում Երևանի պետական համալսարան Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Մարտ 11 2024
Եզրային վիճակները քվանտային Հոլլի էֆֆեկտում և տոպոլոգիական մեկուսիչներում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հնվ. 30 2024
Խորեն Մուրադբեկյանի հոգևոր և հասարակական գործունեությունը (1901-1938 թվականներին) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )