Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 19 2024
Սալերում և ձողերում ջերմահաղորդականության և ջերմաառաձգականության պրոցեսների ղեկավարման խնդիրներ Երևանի պետական համալսարան Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 18 2024
Նորաստեղծությունների ազդեցությունը տնտեսության միջազգային մրցունակության վրա (ՀՀ օրինակով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Հուլ. 18 2024
Երիտասարդների նպատակային դիրքորոշումների և սոցիալական սպասումների ազդեցությունը ինքնագնահատականի վրա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Հուլ. 16 2024
Origanum vulgare L. և Ocimum basilicum var. purpureum բույսերից անջատված միացությունների կենսաբանական ակտիվությունն ու ազդեցության մեխանիզմները Երևանի պետական համալսարան Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Հուլ. 15 2024
Լրիվ գլխարկների կառուցումը աֆինական AG(n,3) և պրոյեկտիվ PG(n,3) երկրաչափություններում ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ ( Ե.13.05 )
Հուլ. 11 2024
Թեշքիլաթ-ը մախսուսա կազմակերպության գործունեությունը Օսմանյան կայսրությունում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 11 2024
ՀՀ առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկերի ներքին վերահսկողության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 11 2024
ՀՀ արտաքին առևտրային և մակրոտնտեսական քաղաքականությունների փոխառնչության հիմնախննդիրները Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Հուլ. 10 2024
Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հուլ. 09 2024
Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործություններում Հայ-Ռուսական համալսարան Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Հուլ. 09 2024
ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի տարածական միջավայրի ռազմադիմակայունության ճարտարապետական առանձնահատկությունները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուլ. 09 2024
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ նյութերով) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 08 2024
Նանոկառուցվածքներում քվազիմասնիկային վիճակների վրա արտաքին դաշտերի ազդեցության ուսումնասիրում՝ ֆոնոնային համակարգի հետ փոխազդեցության հաշվառմամբ Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հուլ. 08 2024
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում (2000-2008 թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուլ. 08 2024
Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման որոշ առանձնահատկություններ սֆերիկ համաչափությամբ միջավայրերում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )