Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մեխանիկայի ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Տեսական մեխանիկա
Ա.02.01
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
047
Ֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Օպտիկա
Ա.04.05
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
049
Մաթեմատիկայի Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
050
Կենսաֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Գենետիկա
Գ.00.15
051
Ֆիզիկայի Հայ-Ռուսական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
052
Երկրաբանության ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ընդհանուր երկրաբանություն
ԻԴ.01.01
054
Ջրաբանության Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը
Ե.23.05
055
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
056
Մանկավարժության Երևանի պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
058
Սլավոնական լեզուների Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
059
Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
061
Փիլիսոփայության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
062
Իրավագիտության Հայ-Ռուսական համալսարան
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
063
Հոգեբանության Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
064
Մանկավարժության Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
065
Արտասահմանյան գրականության Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
066
Հոգեբանության Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
067
Կրոնագիտության Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
068
Համաշխարհային պատմության Երևանի պետական համալսարան
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
069