Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Օտար լեզուների Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
009