Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Կենսաֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Գենետիկա
Գ.00.15
051