Ալիցիկլո- և հետերոցիկլո[c]պիրիդների նոր ֆունկցիոնալ և համակցված ածանցյալների սինթեզն ու կենսաբանական ակտիվությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Տ.Վ. Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Վ. Ղոչիկյան (1.09 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ֆ. Մկրտչյանի կարծիքը
Ա.Ֆ. Մկրտչյան (748.36 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.02 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (695.91 KB)