Բիսմուտ տելուրիտի վրա հիմնված ոչ հյուսվածքային և հյուսվածքային միացությունների միկրոկառուցվածքի և ջերմաէլեկտրական հատկությունների առանձնահատկությունները

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2023

Հաստատված