Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները)

Հարցեր
 1. Ամբողջ թվերի ներկայացումը համակարգիչներում: Բացասական թվերի ներկայացումը: Թվերի ներկայացման միջակայքը:
 2. Միկրոծրագրային ղեկավարող սարքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:
 3. Բուլյան ֆունկցիաները և նրանց ներկայացման եղանակները:Մինիմացման մեթոդները: Կոմբինացիոն սխեմաների վերլուծությունը և սինթեզը:
 4. Կոմբինացիոն հանգույցներ` կոդավորիչներ (շիֆրատորներ), վերծանիչներ (դեշիֆրատորներ), մուլտիպլեքսորներ, դեմուլտիպլեքսորներ, համեմատման սխեմաներ (կոմպարատորներ):
 5. Ասոցիատիվ հիշողություն` կազմակերպման եղանակները և կիրառումը: FIFO բուֆերը:‎‎‎
 6. Մշտական հիշող սարքերը (ROM), նրանց դասակարգումը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը: Արտադրողի կողմից ծրագրավորող (դիմակային) ROM, միանգամյա ծրագրավորվող (PROM), վերածրագրավորվող (EPROM, EEPROM):
 7. Տրամաբանական գործողությունների կատարումը: Տեղաշարժի գործողությունների իրականացումը:
 8. Արտաքին հիշող սարքերը, նրանց դասակարգումը, հիմնական բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքները:
 9. Թվային սարքերի նախագծման փուլերը` սարքավորումների նկարագրման բարձր մակարդակի լեզուների (Verilog, VHDL) կիրառմամբ:
 10. Վիրտուալ հիշողությունը: Վիրտուալ հիշողության էջային կազմակերպումը, էջերի աղյուսակի ֆորմատը: Հասցեի արա• ձևափոխման բուֆերը (TLB): Վիրտուալ հիշողության սեգմենտային կազմակերպումը: Հիշողության պաշտպանության եղանակները:
 11. Պրոցեսորի ծրագրային հասանելի ռեգիստրները, նրանց տեսակները` ընդհանուր նշանակության, հրամանների հասցեի հաշվիչ, համակարգային դրոշակների, սեգմենտների, համակարգային հասցեական, ղեկավարող ռեգիստրներ:
 12. Հաշվողական մեքենաների տիպային հիշողությամբ տարրերը և հանգույցները` տրիգերներ, ռեգիստրներ և հաշվիչներ:
 13. Սահող ստորակետով թվերի ներկայացումը: IEEE 754 (half-, single- , double-, quad precision, extended precision) ստանդարտները: Թվերի ներկայացման միջակայքը: Հատուկ թվային արժեքներ:
 14. FPGA կառուցվածքը, SRAM-ի վրա հիմնված FPGA, կոնֆիգուրացվող ֆունկցիոնալ բլոկներ, բուլյան ֆունկցիաների իրականացումը (LUT, մուլտիպլեքսորներ), ներկառուցված բլոկները։ FPGA կոնֆիգուրացումը։ FPGA կիրառման բնագավառները։ FPGA-ի վրա նախագծման և սինթեզման փուլերը:
 15. Ծրագրավորվող տրամաբանական սարքերը, նրանց դասակարգումը և կիրառումը: Հասարակ և բարդ ծրագրավորվող տրամաբանական ինտեգրալային սխեմաներ (PLD), FPGA:
 16. Թվաբանական-տրամաբանական սարքերը (ԹՏՍ): Ամբողջ թվերի ԹՏՍ` գումարման/հանման, նշանով և առանց նշանի բազմապատկման (Բուտի) և բաժանման ալգորիթմերը: Սահող ստորակետով ներկայացված թվերի ԹՏՍ և գործողություների կատարման կազմակերպումը և առանձնահատկությունները:
 17. Վերջավոր ավտոմատի հասկացությունը: Ավտոմատների վիճակների մինիմացումը: Ավտոմատի կառուցվածքային սինթեզի փուլերը: Ավտոմատների վերլուծությունը:
 18. Հիշողության հիերարխիկ կառուցվածքը: Հիշող սարքերի տիպերը և նրանց բնութագրերը: Հիշող սարքերի դասակարգումը. ըստ ինֆորմացիայի պահման ֆիզիկական սկզբունքի, ըստ ինֆորմացիային դիմելու եղանակի:
 19. Արտադրողականության բնութագրերը – պրոցեսորի աշխատանքի ժամանակը (CPU-time): Պրոցեսորի արտադրողականության բարձրացումը:
 20. Թվային սխեմաների դասակարգումը: Թվային սխեմաների ավտոմատացված նախագծման փուլերը: Թվային սխեմաների ավտոմատացված նախագծման համակարգերը:
 21. МIMD-համակարգերը: Ընդհանուր հիշողությամբ մուլտիպրոցեսորները: Հիշողությանը համասեռ դիմումով մուլտիպրոցեսորները (UMA): Հիշողությանը ոչ համասեռ հասանելիությամբ համակարգեր (NUMA):
 22. Բազմամիջուկ (Multicore) և բազմահոսքային պրոցեսորները (Chip MultiThreading – CMT): Հիպերթրեդինգ և մուլտիթրեդինգ։ Ժամանակակից բազմամիջուկ պրոցեսորների բնութագրերը` Intel Core (core i3, i5, i7) պրոցեսորներ։ core i7-ի կառուցվածքը։
 23. Հաշվողական տեխնիկայի զարգացման փուլերը` էլեմենտային բազան, ճարտարապետությունը, ծրագրային ապահովումը:
 24. Ըստ տվյալների կոնֆլիկտների վերացում. ռեգիստրների վերանվանում, շրջանցման մեթոդը (bypassing): Ըստ ղեկավարման կոնֆլիկտների հարթման մեթոդները:
 25. Բուլյան ֆունկցիաները և նրանց ներկայացման եղանակները: Մինիմացման մեթոդները: Կոմբինացիոն սխեմաների վերլուծությունը և սինթեզը:
 26. SMP և NUMA հիշողական համակար­գերի կառուցվածքը և բնութագրերը: CC-NUMA տեսակի հիշողական համակարգերի կազմակերպումը:
 27. Մուտքի-ելքի սարքերը` ստեղնաշարեր, մկնիկներ, տեսածրիչներ, մոնիտորներ, նրանց դասակար•ումը և կառուցվածքային սկզբունքները:
 28. Սխալների հայտաբերման և արատորոշման կոդերը: Կոդային հեռավորությունը, սխալների հայտնաբերման և ուղղման կոդերի կիրառմամբ ապարատային արատորոշումը (Հեմինգի կոդ):
 29. Ստատիկ և դինամիկ հիշողություններ (SRAM, DRAM), նրանց բնութագրերը, կազմակերպումը, կիրառումը: Դինամիկ սինքրոն հիշող սարքեր (DDR SDRAM), գործառության սկզբունքը, զարգացման հեռանկարները:
 30. Պրոցեսորների ճարտարապետությունների դասակարգումը` CISC, RISC, VLIW և առանձնահատկությունները: Դասակարգումը ըստ Ֆլիննի:
 31. Անսարքությունների և արատորոշման աղյուսակները, նրանց պարզեցումները և կիրառմամբ հսկման և արատորոշման թեստերի որոշման եղանակները:
 32. SIMD-համակարգերը` վեկտորային և մատրիցային պրոցեսորներ:
 33. Flash հիշողության նշանակությունը, կազմակերպումը, բնութագրերը և աշխատանքի սկզբունքը: Կիսահաղորդչային հիշողության զարգացման միտումները:
 34. Զուգահեռ համակարգերի դասակարգումն ըստ Ֆլիննի` SISD, SIMD ,MISD, MIMD: Ամդալի և Գուստավսոնի օրենքները:
 35. Օպերացիոն սարքի սինթեզը: Ղեկավարող բլոկի իրականացման ձևերը` ապարատային և միկրոծրագրային: Ալգորիթմի բլոկ-սխեմայից անցումը ավտոմատի:
 36. Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և համակարգերի ապարատային հսկումը, ըստ մոդուլի հսկման մաթեմատիկական հիմնավորումը, հսկման եղանակները և մասնավոր դեպքերը:
 37. Հաշվողական համակարգերի զուգահեռականության մակարդակները: Բազմահոսքային պրոցեսորները (Multithreading):
 38. Քոմփյութերների դասակարգումը ըստ օգտագործման ոլորտների` անհատական, աշխատանքային կայաններ (work stations), մեյնֆրեյմներ, սուպերքոմփյութերներ, սերվերներ, միկրոկոնտրոլերներ, ներկառուցված համակարգեր, նրանց հիմնական բնութագրերը:
 39. Հիշողության հիերարխիկ կառուցվածքը: Հիշող սարքերի տիպերը և նրանց բնութագրերը: Հիշող սարքերի դասակարգումը. ըստ ինֆորմացիայի պահման ֆիզիկական սկզբունքի, ըստ ինֆորմացիային դիմելու եղանակի:
 40. Վիրտուալ մեքենաները: Վիրտուալացման սկզբունքները:
 41. Տեխնիկական համակարգերի շահագործման հուսալիության, տեխնիկական արատորոշման, մոնիտորինգի և սպասարկման հասկացությունները, հիմնախնդիրները, նրանց կազմակերպման եղանակներն ու միջոցները:
 42. Հաշվողական մեքենաների ներմուծման և արտանցման համակարգերը: Մուտք-ելքի կազմակերպման ձևերը և միջոցները:
 43. Ըստ մոդուլի հսկման տեխնիկական իրականացումները` ըստ տրված մոդուլի գումարիչներ:
 44. Միկրո արատորոշման սկզբունքները: Հսկման և արատորոշման մաթեմատիկական մոդելը: Դինամիկ արատորոշման և կարգաբերման ծրագրերը:
 45. Ժամանակակից հաշվողական համալիրների և համակարգերի բնութագրերը, համեմատական գին/արտադրողականություն հարաբերակցությունը, հուսալիությունը, կայունությունը, մասշտաբացումը, ծրագրային ապահովման համատեղելիությունը և շարժունակությունը:
 46. Քեշ հիշողության հիմնավորումը, տեղայնության սկզբունքները: Քեշ հիշողության կազմակերպման մեթոդները` ուղիղ արտապատկերմամբ, լրիվ ասոցիատիվ, մասնակի-ասոցիատիվ:
 47. Սարքավորումների, սարքերի և հանգույցների թեստային հսկման եղանակները: Տրամաբանական սխեմաների հսկման թեստերի գեներացման մեթոդները (Արմստրոնգի և Ռոտի մեթոդներ):
 48. էլեկտրոնային փոստի և պրոֆիլների հսկողություն, անվտանգության կառավարում:
 49. Զանգվածային զուգահեռության համակարգեր (MPP)`Blue Jene, Red Storm . . .
 50. Սխալների հայտաբերման և արատորոշման կոդերը: Կոդային հեռավորությունը, սխալների հայտնաբերման և ուղղման կոդերի կիրառմամբ ապարատային արատորոշումը (Հեմինգի կոդ):
 51. IA-64 պրոցեսորի ճարտարապետությունը: EPIC- ճարտարապետության կոնցեպցիան: VLIW-հրամանները, պրեդիկացիան, ցիկլերի ծրագրային կոնվեյերացումը, տվյալների նախնական բեռնավորումը:
 52. Սարքավորումների և սարքերի հսկման և արատորոշման կազմակերպման ապարատային և ծրագրատրամաբանական մեթոդները, միջոցներն ու եղանակները:
 53. Հաշվողական ցանցի կառավարման OSI մոդելը և արձանագրություններն ըստ մակարդակների:
 54. Հաշվողական (քոմփյութերային) ցանցերի կազմակերպման տիպերը, դասակարգումն ու տոպոլոգիաները:
 55. Հաշվողական ցանցերի հիմնական ապարատածրագրային միջոցները` կոնցենտրատորներ (Hubs), կոմուտատորներ (Switches), երթուղավորիչներ (Routers), կամուրջներ (Bridges) և շլուզներ (Gateways), նրանց կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքները և բնութագրերը:
 56. Ցանցի թրաֆիկի հսկողություն, թրաֆիկի միջակայքի հսկում:
 57. TCP/IP արձանագրությունների ընտանիքը: Հասցեավորումը ցանցում, IPv4 և IPv6 հասցեների դասերը և դիմակները, ARP արձանագրության նկարագրումը:
 58. Ցանցի մշտահսկման ապարատածրագրային միջոցները, սկաներներ, հսկիչներ:
 59. Լոկալ ցանցերի ստանդարտ տեխնոլոգիաները (Ethernet, Fast Ethernet, FDDI), դրանց պարամետրերը և միջավայրի հասանելիության մեթոդները:
 60. Կայքերի հսկում, հաղորդագրությունների և սոցիալական ցանցերի մոնիտորինգ:
 61. Ցանցի մշտահսկման (մոնիտորինգի) խնդիրները, հնարավորությունները, առանձնահատկությունները, դերը և նշանակությունը:
 62. Հաշվողական ցանցերում ինֆորմացիայի անվտանգության ապահովման մեթոդները:
 63. ՕՀ-ի ռեժիմները` ժամանակի բաշխում, բազմախնդրություն, իրավունքների բաշխում, ժամանակի իրական մասշտաբ:
 64. Լոկալ վիրտուալ ցանցերը (VLAN), կազմակերպման միջոցները:
 65. Ցանցային տվյալների բազայի համակարգի մոդելը: Տվյալների բազաների սերվերները: Ֆունկցիաների տիպային բաշխումը կլիենտ և սերվեր մասերի միջև:
 66. X25, SDH, Frame Relay, ATM և այլ հաշվողական ցանցերը, նրանց կառուցվածքները և կազմակերպման եղանակները:
 67. Switch 2 layer, Switch 2+ layer, Switch 3 layer տեխնիկական պարամետրերի տարբերությունն ու կիրառման նպատակները:
 68. Տարատեսակ հաշվողական ցանցերի միավորումը, նրանց փոխգործունեությունը և աշխատանքի կազմակերպումը:
 69. Կլիենտ-սերվեր և միատարր համակարգերի հիմնական բնութագրերը և տարբերությունները: Կլիենտ-սերվեր համակարգի կողմից ապարատային և ծրագրային միջոցների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները:
 70. Կլաստերների առավելություններն և թերությունները: Google cluster: Grid-համակարգեր՝ կիրառումը և տեսակները:
 71. MPLS տվյալների հաղորդման տեխնոլոգիան:
 72. Քեշ հիշողություն գրանցման եղանակները` միջանցիկ (write through) և հետադարձ (write back): Շարժական, բջջային և արբանյակային ցանցերը, բջջային ցանցի զարգացումը, առանձնահատկությունները և ինտեգրումը:
 73. Կլիենտ-սերվեր ցանցային մասերի միջև փոխազդեցության կազմակերպման սկզբունքները տվյալների բաշխված բազաների կառավարման համակարգերում: Ֆունկցիաների տիպային բաշխումը կլիենտ և սերվեր ցանցային մասերի միջև:
 74. SNMP և CMIP արձանագրությունները: SNMP MIB –ի ֆորմատները և օբյեկտների անունները:
 75. TMN(Telecommunications Management Network) ղեկավարման տեխնոլոգիայի հիմնական հասկացություն­ները և մակար­դակները(բիզնեսը, ծառայությունները, էլ. փոստը, ցանցի էլեմենտների մակարդակը):
 76. Օպերացիոն համակարգի (OS-Operating System) ֆունկցիաներ՝ OS կառուցվածքը, OS-Kernel ֆունկցիաներ, ֆայլային համակարգ։ Գործընթացի հասկացություն։ Անցումը (փոխանջատում) օգտագործողի և Kernel ռեժիմների միջև:
 77. IBM սերվերները, առանձնահատկությունները և հնարավորությունները, (IBM Watson ծառայությունը):
 78. Հրամանների մակարդակի զուգահեռականությունը (ILP): Սուպերսկալյար մոտեցում` հրամանների կատարման դինամիկ պլանավորումը (dynamic scheduling), կատարման պատուհանը, ոչ կանոնավոր մշակումը:
 79. Սերվերային օպերացիոն համակարգեր նպատակը, աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները, հիմնական ֆունկցիաները և բնութագրերը:
 80. Օպերացիոն համակարգ (ՕՀ) հասկացությունը, նշանակությունը, զարգացման փուլերը, աշխատանքի սկզբունքը, բնութագրերը և հիմնական կազմակերպման ձևերը: ՕՀ-ի միջուկը, հիմնական ֆունկցիաները և աշխատանքը:
 81. MS Windows ընտանիք աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները և բնութագրերը:
 82. Ինտերնետը որպես գլոբալ ցանց, նրա աշխատանքի կազմակերպման իրականացումը: Մասնագիտացված ինտերնետ ծառայություններ:
 83. Cloud-ի հասկացությունները և տեսակները: Cloud-ի կազմակերպման օրինակներ և սերվերներ:
 84. Գոյություն ունեցող ՕՀ-ները` Windows, Linux և Unix, ծառայողական ծրագրերը և ուտիլիտները: Windows, Linux և Unix ՕՀ-ների ստանդարտացում և POSIX:
 85. Microsoft Server-ներ,  սերվերների դերերը: Վիրտուալիզացիայի ժամանակակից սկզբունքները և կազմակերպումը:
 86. Router երթուղավորիչի տեխնիկական պարամետրերը, կազմակերպման առանձնահատկությունները և աղյուսակը: Երթուղավորման մեթոդները:
 87. WEB ծառայություն, էլեկտրոնային փոստը, FTP ծառայություն` FTP, TFTP, SFTP և FTPS արձանագրությունների նկարագրումը:
 88. Ժամանակակից օպերացիոն համակարգերը: UNIX-անման ՕՀ-եր: Linux ընտանիքը:
 89. Մասնավոր վիրտուալ ցանցերը (VPN), կազմակերպման եղանակները: Թունելները, նրանց նշանակությունը:
 90. Ցանցակերտ սարքերի հսկում, կարգաբերում և կառավարում
 91. Պաշտպանիչ էկրանի (Firewall) դերը, Proxy սերվերները և աշխատանքի կազմակերպումը:
 92. Android, iOS ՕՀ-երը: Զարգացման տենդենցները և տարբերակները:
 93. Անլար կապի WiFi, WiMAX- կազմակերպման ստանդարտները, տեսակները, արձանագրությունները, առանձնահատկությունները և անվտանգությունը:
 94. Բազմախնդրայնության, բազմաօգտագործելիության սկզբունքները ՕՀ-ում: Կլաստերների ՕՀ-երի դասակարգումը, օգտագործման ոլորտները և հիմնական բնութագրերը:
 95. ՕՀ-ի ռեժիմները` ժամանակի բաշխում, բազմախնդրություն, իրավունքների բաշխում, ժամանակի իրական մասշտաբ:
 96. Ցանցային հիմնական ծառայություներ` DHCP, WINS և DNS: Դոմենային անունների համակարգը (DNS) և հարցումների տեսակները:
 97. Android, iOS ՕՀ-երը: Զարգացման տենդենցները և տարբերակները:
 98. Microsoftի cloud սերվերները, սերվերի Azure  ծառայություն:
 99. Ժամանակակից օպերացիոն համակարգերը: UNIX-անման ՕՀ-եր: Linux ընտանիքը:
 100. Բազմախնդրայնության, բազմաօգտագործելիության սկզբունքները ՕՀ-ում: Կլաստերների ՕՀ-երի դասակարգումը, օգտագործման ոլորտները և հիմնական բնութագրերը
 101. MS Windows ընտանիք աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները և բնութագրերը:
 102. Կորպորատիվ հաշվողական ցանցերը, նրանց կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Ամպային տեխնոլոգիաների կիրառումը կորպորատիվ ցանցերի կազմակերպման
 103. Գոյություն ունեցող ՕՀ-ները` Windows, Linux և Unix, ծառայողական ծրագրերը և ուտիլիտները: Windows, Linux և Unix ՕՀ-ների ստանդարտացում և POSIX:
 104. ATM կոմուտատորները: Տվյալների հոսքերի կառավարումը ATM ցանցերում: