Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Ջերմաէներգետիկա)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Թերմոդինամիկայի II օրենքը և էնտրոպիան
 2. Գազերի և շոգու հոսման պրոցեսը փողրակներում։ Արտահոսման պրոցեսը և ձայնի արագությունը
 3. Գազերի և գոլորշիների դրոսելման պրոցեսը. Ջոուլ-Թոմսոնի էֆեկտը
 4. Սեղմման պրոցեսները մխոցավոր կոմպրեսորներում
 5. Ջերմային շարժիչների ցիկլերի վերլուծության թերմոդինամիկական մեթոդները. Էնտրոպիական և ՕԳԳ-ի մեթոդները
 6. Գազատուրբինային տեղակայանքի ցիկլ 15 ջերմության իզոբար մատուցմամբ, ցիկլի արդյունավետության բարձրացման մեթոդները
 7. Շոգեուժային տեղակայանքի Ռենկինի ցիկլը, դրա արդյունավետության բարձրացման մեթոդները, ռեգեներատիվ ցիկլ
 8. Ջերմաֆիկացիոն ցիկլեր, շոգեգազային ցիկլեր
 9. Միջուկային էներգետիկական տեղակայանքներ, ատոմային էլեկտրակայանների ցիկլեր
 10. Սառնարանային մեքենաների ցիկլեր, շոգեկոմպրեսորային սառնարանային մեքենաների ցիկլեր
 11. Ջերմության հաղորդման երեք հիմնական ձևերը, դրանց առանձնահատկությունները, հիմնական հաշվարկային բանաձևերը
 12. Ջերմության հաղորդումը ջերմահաղորդականությամբ։ Ստացիոնար ջերմահաղորդականությունը երկրաչափական պարզ տեսք ունեցող համակարգերում
 13. Ջերմության հաղորդման պրոցեսների ինտենսիվացումը։ Մակերևույթների կողավորումը որպես ջերմության հաղորդման ինտենսիվացման տարբերակներից մեկը
 14. Կողավորված մակերևույյթներ, դրանց հաշվարկը
 15. Կոնվեկտիվ ջերմափոխանակություն, դրա հիմնական հավասարումները և լուծման ուղղությունները
 16. Ջերմատվությունը հեղուկների ագրեգատային վիճակի փոփոխության դեպքում
 17. Ագրեգատային վիճակի փոփոխության դեպքում ջերմատվության պրոցեսի ինտենսիվացման հիմնական ուղիները
 18. Ճառագայթային ջերմափոխանակության հիմնական օրինաչափությունները, հաշվարկային հավասարումները
 19. Ջերմափոխանակության ապարատներ, կիրառության ոլորտները, դասակարգումը, հիմնական կառուցվածքները
 20. Ջերմափոխանակության ապարատների ջերմային հաշվարկը
 21. Ջերմափոխանակության ապարատների ստուգողական և նախագծային հաշվարկների հիմնական առանձնահատկությունները
 22. Ջերմափոխանակության ապարատների աշխատանքի գնահատման հիմնական ցուցանիշները, դրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
 23. Այրման ռեակցիայի քիմիական հավասարակշռությունը
 24. Քիմիական հավասարակշռությունը և գործող զանգվածների օրենքը
 25. Քիմիական ռեակցիայի հավասարակշռության կախումը ջերմաստիճանից
 26. Ջրային գոլորշիների և ածխաթթու գազի դիսոցացիան և դրա կախվածությունը ջերմաստիճանից
 27. Քիմիական ռեակցիայի արագությունը և դրա կախվածությունը ջերմաստիճանից
 28. Հեղուկ վառելիքների ջահային այրումը
 29. Կարծր վառելիքի այրման պրոցեսում ֆիզիկական և քիմիական երևույթները
 30. Ածխափոշու այրումը ջահում
 31. Վառելիքի այրման հիմնական ձևերը
 32. Հնոցներ և հնոցային սարքեր, դրանց հաշվարկային բնութագրերը և շահագործման առանձնահատկությունները
 33. Այրման պրոցեսի աերոդինամիկական կազմակերպման սկզբունքային սխեմաները
 34. Հնոցում երկֆազ հոսքի շարժման ռեժիմները, դրանց առանձնահատկությունները
 35. Ջերմային խոտորում, դրա որոշման և մեղմացման եղանակները
 36. Բնական շրջանառության հուսալիության չափանիշները և դրանց բարձրացման եղանակները
 37. Կաթսայական ագրեգատների ջրային ռեժիմը
 38. Հնոցներում ճառագայթային ջերմափոխանակման առանձնահատկությունները
 39. Կոնվեկտիվ ջերմափոխանակությունը կաթսայական ագրեգատների գազանցքներում։ Դրա ինտենսիվացման միջոցները և այրման արգասիքների վերջնական հովացման տեխնիկատնտեսական ընտրությունը
 40. Ժամանակակից էներգաբլոկների շոգեկաթսաների կառուցվածքները
 41. էներգետիկական շոգեկաթսաների շահագործման ռեժիմները և ցուցանիշները
 42. Շոգեկաթսաների ստացիոնար և ոչ ստացիոնար աշխատանքային ռեժիմները
 43. Էներգիայի փոխակերպումը տուրբինի աստիճանում
 44. Սեղմելի հեղուկի շարժման հիմնական հավասարումները
 45. Տուրբինի հիմնական հանգույց- 17 ները (ռոտոր, իրան, առանցքակալներ, կցորդիչներ, կիպացումներ, լիսեռապտտման հարմարանք)
 46. Ատոմային էլեկտրակայանների տուրբինների առանձնահատկությունները
 47. Էլեկտրաէներգիայի և ջերմության համակցված արտադրության համար նախատեսված շոգետուրբիններ` հակաճնշումային և շոգու կարգավորվող առումներով շոգետուրբիններ
 48. Շոգետուրբինների կոնդենսացիոն սարքերը
 49. Կոնդենսատորների կառուցվածքը և ջերմային հաշվեկշիռը
 50. Տուրբինի յուղամատակարարման համակարգերը
 51. Գազատուրբինային կայանքների սխեմաները և իրական ցիկլերը։ Գազային տուրբինների առանձնահատկությունները
 52. Շոգեգազատուրբինային տեղակայանքներ, դրանց սխեմաները
 53. Կոնդենսացիոն էլեկտրակայանի ջերմային շահավետությունը և հաշվեկշիռը
 54. Շոգու միջանկյալ գերտաքացմամբ կոնդենսացիոն էլեկտրակայանի ջերմային շահավետությունը
 55. Ջերմաէլեկտրակենտրոնի էներգետիկական ցուցանիշները և ջերմային հաշվեկշիռը
 56. Շոգու սկզբնական պարամետրերի ազդեցությունը ջերմային էլեկտրակայանի ջերմային շահավետության վրա
 57. Շոգու միջանկյալ գերտաքացման պարամետրերը և սխեմաները
 58. Սնող ջրի ռեգեներատիվ տաքացման ջերմային շահավետությունը
 59. Շոգու և կոնդենսատի կորուստները ջերմային էլեկտրակայանում
 60. Շոգու և կոնդենսատի կորուստների վերականգնումը ջերմային էլեկտրակայաններում
 61. Ջերմաէլեկտրակենտրոնից շոգու և ջերմության բացթողման սխեմաները
 62. Սնող պոմպերի միացման համակարգերը. հաղորդակի տեսակները
 63. Գազատուրբինային էլեկտրակայաններ
 64. Մագնիսահիդրոդինամիկական էլեկտրակայաններ (ՄՀԴԷ)
 65. Շոգեգազային էլեկտրակայաններ և դրանց սխեմաները
 66. ՋԷԿ-ի տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերի տեսակները և դրանց հիմնական ցուցանիշները
 67. ՋԷԿ-երի աշխատանքի հուսալիությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները
 68. Ջերմաֆիկացման էներգետիկական արդյունավետության որոշումը
 69. Ջերմամատակարարման համակարգերի ջերմային ռեժիմի հաշվարկի մեթոդը ջերմափոխանակիչ սարքերի վերացական բնութագրերի միջոցով
 70. Ջերմամատակարարման ջրային փակ համակարգերի ջերմային ռեժիմի որակական կարգավորումն ըստ գումարային ջերմային բեռնվածության
 71. Ջերմամատակարարման ջրային բաց համակարգերի ջերմային ռեժիմի որակական կարգավորումն ըստ գումարային ջերմային բեռնվածության
 72. Ջերմաֆիկացման օպտիմալ գործակցի որոշումը
 73. Երկրորդային էներգառեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը ջերմաֆիկացման համակարգերում
 74. Էլեկտրական բեռնվածքի գրաֆիկները և ՋԷԿ-երի դերակատարությունը
 75. ՋԷԿ-երի մանևրայնությունը
 76. Էներգաբլոկների մոբիլությունը
 77. Գործող ԿԷԿ-երի կիրառումը ջերմամատակարարման նպատակով
 78. ՋԷԿ-երի սարքավոումների գործարկման ռեժիմները
 79. ՋԷԿ-երի հիմնական սարքավորումների կանգառման սկզբունքները
 80. Նվազագույն բեռնվածքների անցման եղանակները ՋԷԿ-երում
 81. Գագաթնային հզորությունների ստացման եղանակները ՋԷԿ-երում
 82. Կաթսայական ագրեգատների ակումուլյացիոն հատկությունները
 83. Կոնդենսացիոն տեղակայանքների հովացման մակերևույթների աղտոտումը և դրանց մաքրման եղանակները
 84. Կոնդենսացիոն տեղակայանքում օդի ներծծման տեղերի հայտնաբերման մեթոդները
 85. Կոնդենսացիոն տեղակայանքի աշխատանքում հանդիպող անսարքությունները և դրանց վերացման եղանակները
 86. ՋԷԿ-երի գործարկման սխեմաներին ներկայացվող պահանջները
 87. Ուղղահոս կաթսայական ագրեգատների ուղղահոս գործարկումը
 88. Ուղղահոս կաթսայական ագրեգատների սեպարատորային գործարկումը
 89. Թմբուկային շոգեկաթսաների 19 գործարկման առանձնահատկությունները
 90. Շոգետուրբինային էներգաբլոկների գործարման մեկ և երկբայպասանի սխեմաները
 91. Ջերմային էլեկտրակայանների արտանետումները և դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
 92. Էներգետիկական կաթսաներում վառելիքի այրման վնասակար արգասիքների հաշվարկման մեթոդները
 93. ՋԷԿ-երի ծխագազերում պարունակվող կարծր մասնիկների որսումը
 94. Մոխրորսման հիմնական սկզբունքները
 95. ՋԷԿ-երի վնասակար գազային արտանետումների կրճատման հիմնական ուղիները
 96. Ծխագազերի մաքրումը ծծմբի միացություններից
 97. Ազոտի օքսիդների արտանետումների կրճատման մեթոդները
 98. Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկը և ՋԷԿերի ծխնելույզների ընտրությունը
 99. ՋԷԿ-երի հոսքաջրերը և դրանց մաքրման մեթոդները
 100. Նավթային արգասիքներով աղտոտված հոսքաջրերը և դրանց վնասազերծումը