Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր

Թվանիշ
Ե.11.01

Ե.11.01 − ներառում է Ե.11.01 – Չափման սարքեր և մեթոդներ ըստ չափման ձևերի, Ե.11.11 – Տեխնիկական արատորոշման և վերլուծական սարքեր,  Ե.11.16- Ինֆորմացիոն-չափիչ համակարգեր, Ե.11.18 – Պատկերների կերպափոխման սարքեր և մեթոդներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել