Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա

Թվանիշ
Ե.23.01

Ե.23.01 − ներառում է Ե.23.04 – Շինարարական մեխանիկա մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր