Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն

Թվանիշ
Է.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Պատմական
Քննական ծրագիր