Միջազգային իրավունք

Թվանիշ
ԺԲ.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր