Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն

Թվանիշ
ԺԴ.00.09
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր