Վիրաբուժություն

Թվանիշ
ԺԴ.00.15
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր