Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ

Թվանիշ
ԺԴ.00.18
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր