Զինված ուժերի կառուցում, զորքերի կառավարում

Թվանիշ
Ի.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ռազմական