Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ

Թվանիշ
ԻԲ.00.01

ԻԲ.00.01 -ը ներառում է ԻԲ.00.02 – Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա և ԻԲ.00.03 – Միջին  մակարդակի  տեսություններ,  սոցիալական  կառույցներ,  սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Սոցիոլոգիական
Քննական ծրագիր