Ընդհանուր երկրաբանություն

Թվանիշ
ԻԴ.01.01

ԻԴ.01.01 -ը ներառում է ԻԴ.01.01 – Ռեգիոնալ երկրաբանություն, երկրատեկտոնիկա, հնէաբա­նություն և շերտագրություն, ԻԴ.01.02 – Երկրաքիմիա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ, ԻԴ.01.03 – Ընդհանուր երկրաբանություն, հիդրոերկրաբանություն, ճարտարագիտական երկրաբանություն, ԻԴ.01.04 – Ապարա­գիտություն, հրաբխագիտություն, լիթոլոգիա և ԻԴ.01.06 – Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում,  մետաղագոյացում

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Երկրաբանական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր