Աշխարհագրություն

Թվանիշ
ԻԴ.03.01

ԻԴ.03.01 -ը ներառում է ԻԴ.03.01 – Ֆիզիկական աշխարհագրություն և ԻԴ.03.02 – Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Աշխարհագրական, Երկրաբանական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր