Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա)

Թվանիշ
ԺԳ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Մանկավարժական
Քննական ծրագիր